โยชูวา 21

1ขณะนั้นพวกหัวหน้าสกุลของคนเลวีมาหาเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูน และหัวหน้าสกุลต่างๆ ของเผ่าคนอิสราเอล 2และพวกเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั้นที่เมืองชิโลห์ในแผ่นดินคานาอันว่า "พระยาห์เวห์ได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้มอบเมืองต่างๆ แก่เราเพื่อจะได้อาศัยอยู่ พร้อมทั้งทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์เลี้ยงของเราด้วย" 3ดังนั้นตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ พงศ์พันธุ์อิสราเอลจึงได้มอบเมืองและทุ่งหญ้าต่อไปนี้จากมรดกของพวกเขาให้แก่คนเลวี 4ฉลากออกมาเป็นของตระกูลโคฮาท ดังนั้น คนเลวีซึ่งเป็นพงศ์พันธุ์ของอาโรนปุโรหิต ได้รับเมืองต่างๆ โดยจับฉลาก 13 เมือง จากเผ่ายูดาห์ สิเมโอน และเบนยามิน 5ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่ ได้รับเมืองต่างๆ โดยจับฉลาก 10 เมือง จากตระกูลต่างๆ ของเผ่าเอฟราอิม จากเผ่าดาน และจากครึ่งเผ่ามนัสเสห์ 6คนเกอร์โชนได้รับเมืองต่างๆ โดยจับฉลาก 13 เมือง จากตระกูลต่างๆ ของเผ่าอิสสาคาร์ จากเผ่าอาเชอร์ จากเผ่านัฟทาลี และจากครึ่งเผ่ามนัสเสห์ในบาชาน 7คนเมรารีตามตระกูลของเขาได้รับเมืองต่างๆ 12 เมือง จากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่าเศบูลุน 8เมืองต่างๆ และทุ่งหญ้าเหล่านี้ พงศ์พันธุ์อิสราเอลได้จับฉลากให้แก่คนเลวี ดังที่พระยาห์เวห์ได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสส 9พวกเขาให้เมืองตามชื่อต่อไปนี้จากเผ่ายูดาห์ และเผ่าสิเมโอน 10เมืองเหล่านี้ตกเป็นของพงศ์พันธุ์อาโรน คือตระกูลโคฮาทตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นคนเลวี เพราะฉลากตกเป็นของเขาก่อน 11พวกเขาให้เมืองคีริยาทอารบาแก่เขา (อารบาเป็นบิดาของอานาค) คือเมืองเฮโบรน อยู่ในแดนเทือกเขาของยูดาห์ รวมทั้งทุ่งหญ้ารอบเมืองนั้นด้วย 12แต่ทุ่งนาและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนี้ได้ยกให้แก่คาเลบบุตรเยฟุนเนห์เป็นกรรมสิทธิ์ 13พวกเขาได้ให้เมืองเฮโบรนแก่พงศ์พันธุ์อาโรนปุโรหิต ซึ่งเป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคนพร้อมทั้งทุ่งหญ้ารอบเมือง เมืองลิบนาห์พร้อมทุ่งหญ้า 14เมืองยาททีร์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองเอชเทโมอาพร้อมทุ่งหญ้า 15เมืองโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเดบีร์พร้อมทุ่งหญ้า 16เมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้า เมืองยุทธาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองเบธเชเมชพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็น 9 เมืองจากสองเผ่านี้ 17จากเผ่าเบนยามินมีเมืองกิเบโอนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเกบาพร้อมทุ่งหญ้า 18เมืองอานาโธทพร้อมทุ่งหญ้า เมืองอัลโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวม 4 เมือง 19เมืองที่เป็นของพงศ์พันธุ์อาโรนปุโรหิต รวมกัน 13 เมือง พร้อมกับทุ่งหญ้าโดยรอบทุกเมือง 20ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นตระกูลคนโคฮาทของคนเลวีนั้น เมืองต่างๆ ที่เขาได้รับตามฉลากมาจากเผ่าเอฟราอิม 21เมืองที่เขาให้ คือเมืองเชเคม เป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้าในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า 22เมืองขิบซาอิมพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็น 4 เมือง 23และจากเผ่าดานมีเมืองเอลเทเคพร้อมทุ่งหญ้า กิบเบโธนพร้อมทุ่งหญ้า 24อัยยาโลนพร้อมทุ่งหญ้า กัทริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวม 4 เมือง 25และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่ามีเมืองทาอานาคพร้อมทุ่งหญ้า และกัทริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็น 2 เมือง 26เมืองต่างๆ ซึ่งเป็นของตระกูลโคฮาทที่เหลืออยู่นั้น มีสิบเมืองด้วยกัน พร้อมทุ่งหญ้าประจำเมือง 27พวกเขาให้เมืองจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าแก่คนเกอร์โชน ตระกูลหนึ่งของคนเลวี คือเมืองโกลานในบาชาน เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน และเมืองเบเอชเท-ราห์พร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็น 2 เมือง 28และจากเผ่าอิสสาคาร์มีเมืองคีชิโอนพร้อมทุ่งหญ้า ดาเบรัทพร้อมทุ่งหญ้า 29เมืองยารมูทพร้อมทุ่งหญ้า เอนกันนิมพร้อมทุ่งหญ้า รวม 4 เมือง 30และจากเผ่าอาเชอร์มีเมืองมิชอาลพร้อมทุ่งหญ้า อับโดนพร้อมทุ่งหญ้า 31เมืองเฮลขัทพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเรโหบพร้อมทุ่งหญ้า รวม 4 เมือง 32และจากเผ่านัฟทาลีมีเมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมทุ่งหญ้า เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองฮัมโมทโดร์พร้อมทุ่งหญ้า และเมืองคารทานพร้อมทุ่งหญ้า รวม 3 เมือง 33เมืองต่างๆ ที่เป็นของคนเกอร์โชนหลายตระกูลนั้น รวมกันมี 13 เมืองพร้อมทุ่งหญ้า 34พวกเขาให้เมืองต่างๆ จากเผ่าเศบูลุนแก่ตระกูลคนเมรารี คือคนเลวีที่เหลืออยู่ มีเมืองโยกเนอัมพร้อมทุ่งหญ้า เมืองคารทาห์พร้อมทุ่งหญ้า 35เมืองดิมนาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองนาหะลาลพร้อมทุ่งหญ้า รวม 4 เมือง 36และจากเผ่ารูเบนมีเมืองเบเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองยาห์ซาห์พร้อมทุ่งหญ้า 37เมืองเคเดโมทพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเมฟาอัทพร้อมทุ่งหญ้า รวม 4 เมือง 38และจากเผ่ากาดมีเมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมทุ่งหญ้า เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคน เมืองมาหะนาอิมพร้อมทุ่งหญ้า 39เมืองเฮชโบนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองยาเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า รวมทั้งหมดเป็น 4 เมือง 40เมืองที่เป็นของคนเมรารีตามตระกูล ซึ่งเป็นตระกูลคนเลวีที่เหลืออยู่นั้น เมืองที่เป็นส่วนแบ่งของเขาทั้งหมดมี 12 เมือง 41เมืองต่างๆ ของคนเลวี ซึ่งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั้น รวมทั้งหมดมี 48 เมืองพร้อมทุ่งหญ้าประจำเมือง 42เมืองเหล่านี้แต่ละเมืองมีทุ่งหญ้าล้อมรอบ ทุกเมืองก็มีอย่างนี้ 43ดังนั้นพระยาห์เวห์ประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของพวกเขา เมื่อเขาทั้งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น 44และพระยาห์เวห์ประทานให้พวกเขามีความสงบอยู่ทุกด้าน ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาทุกประการ ไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้พวกเขาได้ พระยาห์เวห์ทรงมอบศัตรูของพวกเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งหมด 45สิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาห์เวห์ทรงสัญญาต่อประชาชนอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียว สำเร็จทั้งสิ้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\