เพลงคร่ำครวญ 3

1ข้าพเจ้าเป็นคนที่ได้เห็นความทุกข์ยาก โดยไม้เรียวแห่งความกริ้วของพระองค์ 2พระองค์ทรงนำและให้ข้าพเจ้าเดิน ในความมืดและไม่ใช่ในความสว่าง 3แท้จริง พระองค์พลิกพระหัตถ์ต่อสู้ข้าพเจ้า อยู่วันยังค่ำ 4พระองค์ทรงทำให้เนื้อและหนังข้าพเจ้าซูบซีดไป ทรงหักกระดูกข้าพเจ้า 5พระองค์ทรงล้อมข้าพเจ้า ด้วยความขมขื่นและความทุกข์ยาก 6พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าอยู่ในที่มืด ดุจคนที่ตายนานแล้ว 7พระองค์ทรงทำกำแพงล้อมข้าพเจ้าไว้ เพื่อจะออกไปไม่ได้ พระองค์ทรงตีตรวนหนักล่ามข้าพเจ้าไว้ 8แม้เมื่อข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือ พระองค์มิทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า 9พระองค์ทรงทำกำแพงกั้นทางข้าพเจ้าด้วยก้อนหินที่สกัดแล้ว พระองค์ทรงทำให้หนทางข้าพเจ้าคดเคี้ยว 10พระองค์ทรงเป็นดุจหมีที่คอยตระครุบข้าพเจ้า และดั่งสิงห์แอบซุ่มในที่ลับ 11พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปจากทางของข้าพเจ้า และฉีกข้าพเจ้าเป็นชิ้นๆ พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าสิ้นหวัง 12พระองค์ทรงโก่งคันศร และเอาข้าพเจ้าเป็นเป้าสำหรับลูกธนู 13พระองค์ทรงเอาลูกธนูในแล่ง ยิงเข้าที่หัวใจข้าพเจ้าแล้ว 14ข้าพเจ้ากลายเป็นที่หัวเราะเยาะของทุกคนในชาติ เป็นเนื้อเพลงเย้ยหยันของพวกเขาวันยังค่ำ 15พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าขมขื่นเต็มขนาด พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าอิ่มด้วยบอระเพ็ด 16พระองค์ทรงให้ฟันข้าพเจ้าเคี้ยวก้อนกรวด พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าหมอบในกองขี้เถ้า 17ชีวิตข้าพเจ้าขาดสันติสุข จนข้าพเจ้าลืมว่าความสุขเป็นอย่างไร 18ข้าพเจ้าจึงว่า "ศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าสูญไปแล้ว ทั้งความหวังของข้าพเจ้าในพระยาห์เวห์ด้วย" 19การคิดถึงความทุกข์ยากและการพลัดบ้านของข้าพเจ้า เป็นบอระเพ็ดและของขม 20ข้าพเจ้ายังคิดถึงเนืองๆ และจิตใจข้าพเจ้าก็หดหู่ 21ข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง 22ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด 23เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก 24จิตใจข้าพเจ้าว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์" 25พระยาห์เวห์ทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์ และต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์ 26เป็นการดีที่จะรออย่างเงียบๆ คือรอความรอดจากพระยาห์เวห์ 27เป็นการดีที่คนเราจะแบก แอกในปฐมวัย 28ให้เขานั่งเงียบๆ ตามลำพัง เพราะพระองค์ทรงวางแอกนั้นบนเขาเอง 29ให้เขาเอาปากจดผงคลีดิน บางทีจะมีหวัง 30ให้เขาเอียงแก้มแก่ผู้ที่ตบเขา ให้เขารับความอับอายอย่างเต็มขนาด 31เพราะว่าองค์เจ้านายจะไม่ ทรงละทิ้งเป็นนิตย์ 32แม้ทรงทำให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะทรงพระกรุณา ตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ 33เพราะพระองค์มิได้ตั้งพระทัยทำให้ผู้ใดทุกข์ใจ หรือทำให้มนุษย์โศกเศร้า 34การบดขยี้เชลยทั้งสิ้นแห่งแผ่นดิน ไว้ใต้เท้าก็ดี 35การตัดสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใด ต่อพระพักตร์องค์ผู้สูงสุดก็ดี 36การบิดเบือนคดีของมนุษย์ก็ดี องค์เจ้านายจะไม่ทอดพระเนตรเห็นหรือ? 37ผู้ใดจะกล่าว แล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น นอกจากเมื่อองค์เจ้านายทรงบัญชาให้เป็นไป? 38จากพระโอษฐ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้น สิ่งดีและสิ่งร้ายก็ออกมามิใช่หรือ? 39มนุษย์ที่มีชีวิตจะบ่นไปทำไม? คือคนที่ถูกทำโทษเพราะบาปของตน 40ให้เราทดสอบและพิจารณาวิถีของเรา และกลับมาหาพระยาห์เวห์เถิด 41ให้เรายกใจและมือขึ้น ต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ ทูลว่า 42"พวกข้าพระองค์ได้ล่วงละเมิดและขัดขืน และพระองค์ยังไม่ได้ทรงอภัยโทษ 43"พระองค์คลุมพระองค์ด้วยพระพิโรธและทรงไล่ตามพวกข้าพระองค์ ได้ทรงประหารโดยปราศจากพระกรุณา 44พระองค์คลุมพระองค์ด้วยเมฆ เพื่อว่าการอธิษฐานของพวกข้าพระองค์จะไม่ทะลุไปถึงพระองค์ได้ 45พระองค์ได้ทรงทำให้พวกข้าพระองค์เป็นเหมือนสิ่งโสโครกและขยะ อยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย 46"ศัตรูทั้งสิ้นของพวกข้าพระองค์ ได้อ้าปากตะโกนว่าพวกข้าพระองค์ 47ความสยดสยองและหลุมพรางมาถึงพวกข้าพระองค์ ทั้งความร้างเปล่าและความพินาศ 48น้ำตาของข้าพระองค์ไหลเป็นสายน้ำ เนื่องด้วยความพินาศแห่งประชาชนของข้าพระองค์ 49"น้ำตาของข้าพระองค์ไหลไม่หยุด และไม่ได้พักเลย 50จนกว่าพระยาห์เวห์จะทอดพระเนตร ดูจากฟ้าสวรรค์ 51ดวงตาทำให้ข้าพระองค์ระทมใจ เพราะเห็นเคราะห์กรรมของบุตรีทั้งสิ้นแห่งนครของข้าพระองค์ 52"พวกที่เป็นศัตรูกับข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุนั้น ได้ไล่ล่าข้าพระองค์เหมือนไล่ล่านก 53พวกเขาพยายามจบชีวิตข้าพระองค์ในบ่อ และขว้างหินใส่ข้าพระองค์ 54น้ำท่วมมิดศีรษะข้าพระองค์ ข้าพระองค์ว่า 'ข้าตายแน่' 55"ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ร้องออกพระนามของพระองค์ จากส่วนลึกที่สุดของบ่อ 56พระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ที่ว่า 'ขออย่าปิดพระกรรณ ต่อคำร้องขอการบรรเทาของข้าพระองค์' 57พระองค์ทรงเข้ามาใกล้ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ พระองค์ตรัสว่า 'อย่ากลัวเลย' 58"ข้าแต่องค์เจ้านาย พระองค์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์ในการสู้คดี พระองค์ทรงไถ่ชีวิตข้าพระองค์ 59ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเห็นความผิดที่เขาทำต่อข้าพระองค์แล้ว ขอทรงพิพากษาคดีของข้าพระองค์เถิด 60พระองค์ทรงเห็นความอาฆาตทั้งสิ้นของพวกเขา และแผนการร้ายทั้งหมดต่อข้าพระองค์แล้ว 61"ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงได้ยินคำเยาะเย้ยของพวกเขา และแผนการร้ายทั้งหมดต่อข้าพระองค์แล้ว 62คือการซุบซิบและการบ่นของปฏิปักษ์ข้าพระองค์ ต่อสู้ข้าพระองค์อยู่วันยังค่ำ 63ดูเถิด ไม่ว่าเขาจะนั่งหรือลุกขึ้น ตัวข้าพระองค์ก็เป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเย้ยหยัน 64"ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตอบแทนพวกเขา ตามการงานที่มือเขาได้ทำ 65ขอประทานความทุกข์ใจแก่เขา และให้คำสาปของพระองค์ตกเหนือเขา 66ขอทรงไล่ตามเขาด้วยพระพิโรธและทำลายเขาเสีย จากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระยาห์เวห์"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\