เลวีนิติ 10

1ฝ่ายนาดับกับอาบีฮูบุตรของอาโรน ต่างนำกระถางไฟของตนมา เอาไฟใส่ในนั้น ใส่เครื่องหอมลงไป เอาไฟที่ต้องห้ามมาเผาถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์ ซึ่งพระองค์มิได้ทรงบัญชาให้ทำเช่นนั้น 2ไฟก็พุ่งขึ้นมาจากที่พระยาห์เวห์ประทับเผาผลาญเขาทั้งสอง เขาทั้งสองก็ตายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 3โมเสสจึงบอกอาโรนว่า "พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า 'ท่ามกลางผู้ที่อยู่ใกล้เรา เราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเรา ต่อหน้าประชาชนทั้งปวง เราจะต้องได้รับการยกย่อง'~" ฝ่ายอาโรนก็นิ่งอยู่ 4โมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟานบุตรของอุสซีเอล อาของอาโรน บอกพวกเขาว่า "จงเข้ามาใกล้ หามพี่น้องของเจ้าออกไปนอกค่ายจากหน้าสถานนมัสการ" 5พวกเขาก็เข้ามาใกล้ หามศพทั้งเสื้อออกไปไว้นอกค่ายตามที่โมเสสสั่ง 6โมเสสกล่าวแก่อาโรน เอเลอาซาร์และอิธามาร์บุตรของอาโรนว่า "อย่าปล่อยผมห้อย และห้ามฉีกเสื้อตำแหน่งของท่าน เพื่อท่านจะไม่ต้องตาย และเพื่อพระพิโรธจะไม่ตกเหนือชุมนุมชน แต่พี่น้องของท่านคือวงศ์วานอิสราเอลทั้งหมดจะไว้ทุกข์ เนื่องด้วยพระยาห์เวห์ได้ทรงเผาผลาญก็ได้ 7ห้ามออกนอกประตูเต็นท์นัดพบ เพื่อท่านจะไม่ต้องตาย เพราะน้ำมันเจิมแห่งพระยาห์เวห์อยู่บนท่านทั้งหลาย" พวกเขาก็ทำตามคำของโมเสส 8พระยาห์เวห์ตรัสกับอาโรนว่า 9"เมื่อตัวเจ้าหรือบุตรของเจ้าจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบ ห้ามดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา เพื่อเจ้าจะไม่ต้องตาย ทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า 10จงแยกแยะระหว่างของบริสุทธิ์กับของสามัญ ของที่เป็นมลทินกับของที่ไม่เป็นมลทิน 11และสอนคนอิสราเอลให้รู้กฎเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ตรัสกับเขาทั้งหลายทางโมเสส" 12โมเสสกล่าวแก่อาโรน เอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรของอาโรนที่เหลืออยู่ว่า "จงเอาธัญบูชาซึ่งเหลือจากการบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ มารับประทานที่ริมแท่นบูชาโดยไม่ใส่เชื้อ เพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด 13จงรับประทานในวิสุทธิสถาน เพราะเป็นส่วนกำหนดของท่านและของบรรดาบุตรของท่าน ที่ได้มาจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับพระบัญชามาดังนี้ 14แต่เนื้ออกที่โบกถวายและเนื้อขาที่มอบถวายแล้วนั้น จงรับประทานในที่สะอาด ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรหญิงทั้งหลายของท่านที่อยู่กับท่านก็รับประทานได้ เพราะเป็นส่วนกำหนดของท่าน และส่วนกำหนดของบุตรทั้งหลายของท่านที่ได้มาจากศานติบูชาของคนอิสราเอล 15ให้พวกเขานำเนื้อขาที่ถวายและเนื้ออกที่โบกถวายมาพร้อมกับไขมันของเครื่องบูชาด้วยไฟ เพื่อโบกถวายเป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาห์เวห์ สิ่งเหล่านี้เป็นของท่านและบุตรทั้งหลายของท่าน เป็นส่วนกำหนดของท่านเป็นนิตย์ ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้" 16ฝ่ายโมเสสได้พยายามไต่ถามถึงเรื่องแพะ ซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และ ดูเถิด แพะตัวนั้นถูกเผาเสียแล้ว ท่านจึงโกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรชายของอาโรนที่เหลืออยู่ โดยกล่าวว่า 17"เหตุไฉนท่านจึงไม่รับประทานเครื่องบูชาลบล้างบาปในวิสุทธิสถาน ในเมื่อเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด ซึ่งได้ให้ท่านเพื่อท่านจะได้แบกรับความผิดของชุมนุมชน เพื่อลบล้างบาปของเขาทั้งหลายต่อพระยาห์เวห์ 18ดูเถิด เลือดสัตว์นั้นก็ไม่ได้นำเข้ามายังวิสุทธิสถานถึงห้องชั้นใน พวกท่านควรจะรับประทานสิ่งเหล่านี้ในวิสุทธิสถาน ตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนั้น" 19อาโรนจึงกล่าวแก่โมเสสว่า "ดูเถิด วันนี้เขาได้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์แล้ว และเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตกที่ข้าพเจ้า ถ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับประทานเครื่องบูชาลบล้างบาป จะเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์หรือ?" 20เมื่อโมเสสได้ฟังดังนั้นท่านก็พอใจ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\