เลวีนิติ 4

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ถ้าผู้ใดทำบาปโดยไม่เจตนาต่อพระบัญญัติประการหนึ่งประการใดของพระยาห์เวห์ที่ทรงห้ามไว้ และเขาได้ทำผิดข้อหนึ่งข้อใด 3ถ้าปุโรหิตผู้รับการเจิมไว้ทำบาป ย่อมนำความผิดมาสู่ประชาชน เนื่องจากบาปที่เขาทำ ให้เขานำโคหนุ่มไร้ตำหนิมาถวายแด่พระยาห์เวห์เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 4ให้เขานำโคนั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และให้เขาเอามือวางบนหัวโคตัวนั้น และให้เขาฆ่าโคเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 5และปุโรหิตผู้รับการเจิมไว้ จะนำเลือดส่วนหนึ่งของโคนั้นมาที่เต็นท์นัดพบ 6ปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือด และประพรมหน้าม่านวิสุทธิสถานเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 7และปุโรหิตจะนำเลือดเล็กน้อยเจิมเชิงงอนแท่นเผาเครื่องหอม ซึ่งอยู่ในเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ส่วนเลือดโคที่เหลือนั้นเขาจะเทลงที่ฐานของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบ 8และเขาจะเอาไขมันทั้งหมดออกจากโคตัวที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนี้ คือไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไขมันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องใน 9ส่วนไตทั้งสองและไขมันที่ติดอยู่กับไตซึ่งอยู่ที่บั้นเอว และให้เขาตัดไขที่อยู่เหนือตับนั้นออกพร้อมกับไต 10(ให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากโคที่ถวายเป็นศานติบูชา) และปุโรหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 11แต่หนังของโคพร้อมกับเนื้อโค หัว ขา เครื่องในและมูลของมัน 12คือโคทั้งตัวนี้ ให้เขานำออกไปนอกค่ายยังที่ไม่มีมลทิน ที่ทิ้งมูลเถ้า และให้ใส่ฟืนสุมไฟเผาเครื่องบูชาบนฟืนบนมูลเถ้า 13"ถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดทำผิดโดยไม่เจตนา และความผิดนั้นถูกปิดบังจากสายตาของที่ประชุม คือพวกเขาได้ทำผิดธรรมบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดที่พระยาห์เวห์ทรงห้ามทำ พวกเขาจึงมีความผิด 14เมื่อความบาปที่พวกเขาได้ทำนั้นเป็นที่ประจักษ์ขึ้น ให้ที่ประชุมถวายโคหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ให้นำโคนั้นมาที่หน้าเต็นท์นัดพบ 15และบรรดาผู้ใหญ่ของชุมนุมชนจะเอามือวางบนหัวของโคนั้นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ และให้ฆ่าโคตัวนั้นเสียเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 16แล้วปุโรหิตผู้รับการเจิมไว้จะนำเลือดส่วนหนึ่งของโคมาที่เต็นท์นัดพบ 17และปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดและประพรมหน้าม่านเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 18และปุโรหิตจะนำเลือดเล็กน้อยเจิมเชิงงอนแท่นบูชาซึ่งอยู่ในเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ส่วนเลือดที่เหลือนั้น เขาจะเทลงที่ฐานของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบ 19และเขาจะเอาไขมันออกจากโคนั้นหมด นำไปเผาเสียบนแท่น 20ให้เขาทำกับโคตัวนี้เหมือนทำกับโคที่ถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป โดยวิธีนี้ปุโรหิตจะลบล้างบาปของชุมนุมชน แล้วเขาทั้งหลายจะได้รับการอภัย 21แล้วปุโรหิตจะนำโคออกไปนอกค่าย และเผาเสียอย่างกับเผาโคตัวก่อน เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของที่ประชุม 22"ถ้าผู้นำทำบาป คือทำผิดธรรมบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาที่ทรงห้ามทำโดยไม่เจตนา เขาจึงมีความผิด 23ถ้าได้แจ้งให้เขารู้ถึงความผิดที่เขาได้ทำนั้นแล้ว ก็ให้เขานำเครื่องบูชาเป็นแพะหนุ่มที่ไร้ตำหนิตัวหนึ่งมาถวาย 24ให้เขาเอามือวางบนหัวแพะและให้ฆ่าแพะในที่ซึ่งเขาฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 25ปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดบางส่วนของเครื่องบูชาลบล้างบาป นำไปเจิมเชิงงอนของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และเทเลือดที่เหลือนั้นที่ฐานของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 26และให้เขาเผาไขมันทั้งหมดบนแท่น เช่นเดียวกับเผาไขมันเครื่องศานติบูชา โดยวิธีนี้แหละปุโรหิตจะลบล้างบาปของผู้นำและเขาจะได้รับการอภัย 27"ถ้าสามัญชนคนหนึ่งทำบาปโดยไม่เจตนา คือทำผิดธรรมบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพระยาห์เวห์ที่ทรงห้ามทำ เขาจึงมีความผิด 28เมื่อได้แจ้งให้เขารู้ถึงบาปซึ่งเขาได้ทำแล้ว ให้เขานำเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะสาวตัวหนึ่งที่ไร้ตำหนิมาถวาย เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปที่เขาได้ทำไปนั้น 29และเขาจะเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาลบล้างบาป และฆ่าเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้น ในที่เดียวกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 30ปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดแพะนั้นไปเจิมเชิงงอนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และเทเลือดทั้งหมดลงที่ฐานของแท่นนั้น 31และเขาจะเอาไขมันออกจนหมดอย่างที่เอาออกจากเครื่องศานติบูชา และปุโรหิตจะเผาไขมันนั้นบนแท่น เป็นกลิ่นพอพระทัยแด่พระยาห์เวห์ ปุโรหิตจะลบล้างบาปของคนนั้น และเขาจะได้รับการอภัย 32"ถ้าเขานำลูกแกะมาเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ก็ให้เขานำลูกแกะตัวเมียไร้ตำหนิมา 33เขาจะเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาลบล้างบาป และฆ่ามันเสียเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปในที่ซึ่งเขาฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 34และปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดเครื่องบูชาลบล้างบาป นำไปเจิมเชิงงอนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเทเลือดทั้งหมดลงที่ฐานของแท่นนั้น 35และเขาจะเอาไขมันทั้งหมดออกอย่างที่เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครื่องศานติบูชา และปุโรหิตจะเผาไขมันบนแท่น บนเครื่องบูชาด้วยไฟของพระยาห์เวห์ แล้วปุโรหิตจะลบล้างบาปของคนนั้นซึ่งเขาได้ทำ และเขาจะได้รับการอภัย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\