เลวีนิติ 8

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2"จงนำอาโรนและบรรดาบุตรของเขามาพร้อมกับเสื้อตำแหน่ง น้ำมันเจิม โคซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป แกะผู้สองตัว และขนมปังไร้เชื้อตะกร้าหนึ่ง 3แล้วจงเรียกชุมนุมชนทั้งหมดให้ประชุมกันที่ประตูเต็นท์นัดพบ" 4โมเสสก็ทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่ท่าน ชุมนุมชนก็ถูกเรียกให้ประชุมกันที่ประตูเต็นท์นัดพบ 5โมเสสกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า "ต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ทำ" 6โมเสสก็นำอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขามาชำระกายด้วยน้ำ 7แล้วสวมเสื้อให้ คาดผ้าคาดเอวให้ สวมเสื้อคลุมให้ และสวมเอโฟดให้เขา เอาผ้าคาดเอวของเอโฟดที่ทออย่างวิจิตรคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้ 8แล้วโมเสสสวมทับทรวงให้อาโรนและใส่อูริมกับทูมมิมไว้ในทับทรวงนั้น 9โพกผ้ามาลาบนศีรษะและคาดแผ่นทองคำเป็นมงกุฎบริสุทธิ์ที่ผ้ามาลาด้านหน้า ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสไว้นั้น 10โมเสสนำน้ำมันเจิมมาเจิมพลับพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น ชำระให้บริสุทธิ์ 11ท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นบูชาเจ็ดครั้ง เจิมแท่นและเจิมภาชนะประจำแท่นทั้งหมด เจิมขันและพานรองขันเพื่อชำระให้บริสุทธิ์ 12ท่านเทน้ำมันเจิมบางส่วนลงบนศีรษะของอาโรน แล้วเจิมเขาไว้เพื่อชำระให้บริสุทธิ์ 13และโมเสสนำบรรดาบุตรของอาโรนเข้ามา สวมเสื้อแล้วคาดผ้าคาดเอวให้ และสวมผ้าโพกศีรษะให้ ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 14แล้วท่านนำโคที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเข้ามา อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของโค ที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้น 15โมเสสก็ฆ่าโคตัวนั้นเสีย เอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนทุกด้านของแท่น ชำระแท่นให้บริสุทธิ์ แล้วเทเลือดที่ฐานของแท่น ถวายแท่นไว้เป็นของถวายบริสุทธิ์ เพื่อลบมลทินของแท่นนั้น 16ท่านนำไขมันที่อยู่กับเครื่องในและไขของตับ ไตสองไต พร้อมกับไขมันมา แล้วโมเสสก็เผาสิ่งเหล่านี้เสียบนแท่น 17แต่โค หนังของโค กับเนื้อและมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วยไฟภายนอกค่าย ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 18ท่านนำแกะตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเข้ามา อาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขาเอามือของตนวางบนหัวของแกะตัวผู้นั้น 19โมเสสฆ่าแกะนั้น เอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและทุกด้านของแท่น 20เมื่อสับแกะเป็นท่อนๆ แล้ว โมเสสก็เผาพร้อมกับหัวและไขมัน 21เมื่อเอาน้ำล้างเครื่องในและขาแกะแล้ว โมเสสเผาแกะทั้งตัวบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ ดังที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 22ท่านนำแกะผู้อีกตัวหนึ่งเข้ามา คือแกะตัวที่เป็นเครื่องสถาปนา อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั้น 23โมเสสฆ่าแกะนั้น เอาเลือดเจิมปลายหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือขวา และที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของอาโรน 24แล้วนำบุตรทั้งหลายของอาโรนเข้ามา โมเสสเอาเลือดเจิมปลายหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือข้างขวา นิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา โมเสสเอาเลือดประพรมแท่นบูชาและทุกด้านของแท่น 25แล้วท่านจึงนำไขมัน และหางอ้วนใหญ่ ไขมันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องใน และไขของตับ และไตสองไตกับไขมันที่ติดอยู่ และขาข้างขวา 26และท่านหยิบขนมไร้เชื้อหนึ่งก้อนจากตะกร้าขนมไร้เชื้อ ซึ่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ หยิบขนมปังเคล้าน้ำมันก้อนหนึ่ง ขนมแผ่นแผ่นหนึ่ง วางของเหล่านี้ไว้บนไขมัน บนขาข้างขวา 27ท่านนำสิ่งเหล่านี้วางในมือของอาโรน และมือของบุตรทั้งหลายของเขา โบกถวายเป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาห์เวห์ 28แล้วโมเสสก็นำของเหล่านั้นมาจากมือของเขาทั้งหลาย และเผาเสียบนแท่นบูชา พร้อมกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นเครื่องบูชาเพื่อการสถาปนา เป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 29โมเสสเอาเนื้ออกโบกถวาย เป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาห์เวห์ ส่วนนี้ของแกะเป็นส่วนของโมเสส เพื่อการสถาปนาตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส 30แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่น ประพรมอาโรนและเสื้อตำแหน่งของเขา ประพรมบรรดาบุตรกับเสื้อตำแหน่งของพวกเขา โดยวิธีนี้แหละท่านก็ชำระอาโรนกับเสื้อตำแหน่งของเขา และบุตรทั้งหลายของเขากับเสื้อตำแหน่งของพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วย 31โมเสสสั่งอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่า "จงต้มเนื้อที่ประตูเต็นท์นัดพบ และรับประทานเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในตะกร้าเครื่องบูชาเพื่อการสถาปนา ดังที่เราบัญชาไว้ ให้อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขารับประทาน 32เนื้อและขนมปังที่เหลือนั้นท่านจงเผาด้วยไฟ 33ห้ามท่านทั้งหลายออกไปนอกประตูเต็นท์นัดพบตลอดเจ็ดวัน จนกว่าวันกำหนดสถาปนาของท่านจะครบ เพราะที่จะสถาปนาท่านนั้น ก็กินเวลาเจ็ดวัน 34สิ่งที่ได้ทำในวันนี้ พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ทำเพื่อลบมลทินของท่าน 35ท่านจงอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเจ็ดวัน ทำภารกิจที่พระยาห์เวห์ทรงกำชับไว้ เพื่อท่านจะไม่ต้องตาย เพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชามา" 36อาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขา ได้ทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\