เนหะมีย์ 10

1บรรดาผู้ที่ประทับตราของเขาไว้คือ เนหะมีย์ผู้ว่าราชการ ผู้เป็นบุตรฮาคาลิยาห์ เศเดคียาห์ 2เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์ 3ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิยาห์ 4ฮัทธัช เชบานิยาห์ มัลลูค 5ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์ 6ดาเนียล กินเนโธน บารุค 7เมชุลลาม อาบียาห์ มิยามิน 8มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่านี้เป็นปุโรหิต 9และคนเลวีคือ เยชูอา ผู้เป็นบุตรอาซันยาห์ บินนุยพงศ์พันธุ์เฮนาดัด ขัดมีเอล 10และพี่น้องของเขา เชบานิยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปเลยาห์ ฮานัน 11มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์ 12ศักเกอร์ เชเรบิยาห์ เชบานิยาห์ 13โฮดียาห์ บานี เบนินู 14บรรดาหัวหน้าของประชาชน คือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู บานี 15บุนนี อัสกาด เบบัย 16อาโดนียาห์ บิกวัย อาดีน 17อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร์ 18โฮดียาห์ ฮาชูม เบไซ 19ฮาริฟ อานาโธท เนบัย 20มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร์ 21เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา 22เปลาทีอาห์ ฮานัน อานายาห์ 23โฮเชยา ฮานันยาห์ หัสชูบ 24ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก 25เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสอาห์ 26อาหิอาห์ ฮานัน อานัน 27มัลลูค ฮาริม บาอานาห์ 28ส่วนประชาชนที่เหลือ บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นักร้อง บ่าวไพร่ประจำพระวิหาร และคนทั้งปวงผู้ได้แยกตัวออกจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้น มาถือธรรมบัญญัติของพระเจ้า ทั้งภรรยาของเขาบุตรชายบุตรหญิงของเขา และคนทั้งปวงผู้มีความรู้และความเข้าใจ 29ได้สมทบกับพี่น้องของเขา กับขุนนางของเขาเข้าในการสาบานและปฏิญาณที่จะดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งทรงมอบไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า และที่จะรักษาและกระทำตามพระบัญญัติของพระยาห์เวห์องค์เจ้านายของเรา และตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ 30และที่เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรหญิงของเราให้แก่ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้น และไม่รับบุตรหญิงของเขาทั้งหลายมาให้บุตรชายของเรา 31และถ้าชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นนำเครื่องใช้หรือข้าวอย่างใดๆ มาขายในวันสะบาโตเราจะไม่ซื้อจากเขาในวันสะบาโตหรือในวันบริสุทธิ์ และเราจะไม่เก็บผลของปีที่เจ็ด 32และเราทั้งหลายกำหนดไว้ว่า จะให้คิดกับตัวเราเป็นรายปี ให้เสียเงินคนละ 5 กรัม เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา 33คือให้เป็นราคาขนมปังตั้งถวาย ธัญบูชาเนืองนิตย์ เครื่องบูชาเผาทั้งตัวเนืองนิตย์ สำหรับสะบาโตต่างๆ วันขึ้นหนึ่งค่ำ เทศกาลเลี้ยงต่างๆ สิ่งของบริสุทธิ์ และเครื่องบูชาลบล้างบาป เพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกอิสราเอล สำหรับงานทุกอย่างในพระนิเวศของพระเจ้าของเราทั้งหลาย 34เราได้จับฉลากด้วย คือบรรดาปุโรหิต คนเลวี และประชาชน เพื่อนำฟืนมาถวาย นำเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา ตามครอบครัวบรรพบุรุษของเรา ตามเวลากำหนดเป็นปีๆ ไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาแห่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา ตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติ 35เราผูกมัดตัวเราไว้ที่จะนำผลแรกแห่งที่ดินของเรา และผลแรกของผลต้นไม้ทั้งสิ้นทุกปี มายังพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 36และจะนำบุตรชายหัวปี และสัตว์หัวปีของเรา ตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติและลูกหัวปีแห่งฝูงวัว และฝูงแพะแกะของเรามายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรา ยังปุโรหิต ผู้ปรนนิบัติอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเรา 37และที่จะนำแป้งอย่างดีของเรา เครื่องถวายของเรา ผลไม้ของต้นไม้ทุกต้น เหล้าองุ่นใหม่และน้ำมัน มายังบรรดาปุโรหิต มายังห้องพระนิเวศของพระเจ้าของเราและที่จะนำทศางค์จากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวี เพราะคนเลวีเป็นผู้เก็บทศางค์จากเมืองชนบททั้งสิ้นของเรา 38และปุโรหิต พงศ์พันธุ์ของอาโรน จะอยู่กับคนเลวี เมื่อคนเลวีได้รับทศางค์และคนเลวีจะนำทศางค์ของทศางค์ มายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรา มายังห้อง ยังคลังพัสดุ 39เพราะประชาชนอิสราเอลและพงศ์พันธุ์เลวีจะนำเครื่องถวายคือ ข้าว เหล้าองุ่นใหม่และน้ำมัน มายังห้องซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องใช้ของสถานนมัสการ และที่อยู่ของปุโรหิตผู้ปรนนิบัติและคนเฝ้าประตูและนักร้อง เราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเรา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\