เนหะมีย์ 11

1พวกประมุขของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม และประชาชนที่เหลือนั้นจับฉลากกัน เพื่อจะนำเอาคนส่วนหนึ่งในสิบส่วนให้เข้าไปอยู่ในเยรูซาเล็มเมืองบริสุทธิ์ ฝ่ายอีกเก้าส่วนสิบนั้นให้อยู่ในเมืองต่างๆ 2และประชาชนได้ขอบคุณบรรดาผู้ที่สมัครใจไปอยู่ในเยรูซาเล็ม 3ต่อไปนี้เป็นหัวหน้ามณฑลที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม แต่ในเมืองของประเทศยูดาห์ ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ดินของตน ในเมืองของตน อิสราเอล พวกปุโรหิต คนเลวี บ่าวไพร่ประจำพระวิหารและเชื้อสายข้าราชการของซาโลมอน 4บางคนในพงศ์พันธุ์ของยูดาห์และพงศ์พันธุ์ของเบนยามิน อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม พงศ์พันธุ์ของยูดาห์มี อาธายาห์บุตรอุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรมาหะลาเลล แห่งพงศ์พันธุ์เปเรศ 5และมาอาเสอาห์ บุตรบารุค ผู้เป็นบุตรคลโฮเซห์ ผู้เป็นบุตรฮาซายาห์ ผู้เป็นบุตรอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรโยยาริบ ผู้เป็นบุตรเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชาวชิโลห์ 6เชื้อสายของเปเรศทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม มีคนเก่งกล้า 468 คน 7และต่อไปนี้ เป็นพงศ์พันธุ์เบนยามินคือ สัลลู บุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรโยเอด ผู้เป็นบุตรเปดายาห์ ผู้เป็นบุตรโคลายาห์ ผู้เป็นบุตรมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรอิธีเอล ผู้เป็นบุตรเยชายาห์ 8และถัดเขาไปคือ กับบัย สัลลัย มี 928 คน 9โยเอลบุตรศิครีเป็นผู้ดูแลเขาทั้งหลาย และเหนือเมืองนั้นยูดาห์บุตรหัสเสนูอาห์เป็นที่สอง 10จากบรรดาปุโรหิตคือ เยดายาห์ บุตรโยยาริบ ยาดีน 11เสไรยาห์ บุตรฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรศาโดก ผู้เป็นบุตรเมราโยท ผู้เป็นบุตรอาหิทูบ ผู้ปกครองพระนิเวศของพระเจ้า 12และพี่น้องของเขาที่ทำงานอยู่ในพระนิเวศ มี 822 คน และอาดายาห์บุตรเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรเปไลยาห์ ผู้เป็นบุตรอัมซี ผู้เป็นบุตรเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรมัลคียาห์ 13และพี่น้องของเขา หัวหน้าของตระกูล มี 242 คนและอามาชสัยบุตรอาซาเรล ผู้เป็นบุตรอัคซัย ผู้เป็นบุตรเมชิลเลโมท ผู้เป็นบุตรอิมเมอร์ 14และพี่น้องของเขา เป็นทแกล้วทหารมี 128 คน ผู้ดูแลของเขา คือ ศับดีเอล บุตรฮักเกโดลิม 15จากคนเลวี คือ เชไมอาห์ บุตรหัสชูบ ผู้เป็นบุตรอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรบุนนี 16และชับเบธัยกับโยซาบาด จากพวกหัวหน้าของคนเลวี ผู้ควบคุมการงานภายนอกพระนิเวศของพระเจ้า 17และมัทธานิยาห์ บุตรมีคาห์ ผู้เป็นบุตรศับดี ผู้เป็นบุตรอาสาฟ ผู้เป็นหัวหน้าในการเริ่มต้นการขอบพระคุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิยาห์เป็นที่สองในหมู่พี่น้องของเขา และอับดาบุตรชัมมุวา ผู้เป็นบุตรกาลาล ผู้เป็นบุตรเยดูธูน 18คนเลวีทั้งหมดในนครบริสุทธิ์มี 284 คน 19คนเฝ้าประตูมีอักขูบ ตัลโมนและพี่น้องของเขา ผู้เฝ้าบรรดาประตูมี 172 คน 20คนอิสราเอลที่เหลือซึ่งเป็นพวกปุโรหิตและคนเลวี อยู่ในเมืองทั้งสิ้นของยูดาห์ ทุกคนอยู่ในที่ดินมรดกของเขา 21แต่บ่าวไพร่ประจำพระวิหารอยู่ที่โอเฟล และศีหะกับกิชปา ควบคุมบ่าวไพร่ประจำพระวิหาร 22ผู้ดูแลคนเลวีในเยรูซาเล็มคือ อุสซี บุตรบานี ผู้เป็นบุตรฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรมีคาแห่งพงศ์พันธุ์อาสาฟ นักร้องดูแลการงานพระนิเวศของพระเจ้า 23เพราะมีพระบัญชาจากกษัตริย์ถึงเรื่องเขา และมีของปันส่วนที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับนักร้อง ตามที่ต้องการทุกๆ วัน 24และเปธาหิยาห์บุตรเมเชซาเบล พงศ์พันธุ์เศ-ราห์ บุตรยูดาห์ เป็นสนองโอษฐ์ของกษัตริย์ในเรื่องกิจการต่างๆ อันเกี่ยวกับประชาชน 25ส่วนที่ชนบทและไร่นาของชนบทเหล่านั้น ประชาชนพวกยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ในคีริยาทอารบา และชนบทของเมืองนั้น และในดีโบนกับชนบทของเมืองนั้น และในเยขับเซเอล กับชนบทของเมืองนั้น 26และในเยชูอา กับในโมลาดาห์ และเบธเปเลต 27ในฮาซารชูอาล ในเบเออร์เชบากับชนบทของเมืองนั้น 28ในศิกลาก ในเมโคนาห์กับชนบทของเมืองนั้น 29ในเอนริมโมน ในโศราห์ ในยารมูท 30ศาโนอาห์ อดุลลัมและชนบทของเมืองนั้น ลาคีชและไร่นาของเมืองนั้น อาเซคาห์กับชนบทของเมืองนั้น เขาจึงตั้งค่ายจากเบเออร์เชบาถึงหุบเขาฮินโนม 31ประชาชนเบนยามินอยู่ต่อจากเกบาไปด้วยที่มิคมาช ที่อัยยา เบธเอลและชนบทของเมืองนั้น 32ที่อานาโธท นบ อานานิยาห์ 33ฮาโซร์ รามา กิททาอิม 34ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท 35โลด และโอโน หุบเขาของพวกช่างฝีมือ 36และบางส่วนของคนเลวีในยูดาห์ก็สมทบเข้ากับเบนยามิน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\