เนหะมีย์ 12

1ต่อไปนี้เป็นปุโรหิต และคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอลและกับเยชูอา คือเสไรอาห์ เยเรมีย์ เอสรา 2อามาริยาห์ มัลลูค ฮัทธัช 3เชคานิยาห์ เรฮูม เมเรโมท 4อิดโด กินเนธอย อาบียาห์ 5มิยามิน มาอาดียาห์ บิลกาห์ 6เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์ 7สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของปุโรหิตและพี่น้องของเขาในสมัยของเยชูอา 8คนเลวี คือ เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล เชเรบิยาห์ ยูดาห์ และมัทธานิยาห์ ผู้ซึ่งดูแลบทเพลงขอบพระคุณพร้อมกับพี่น้องของเขา 9และบัคบูคิยาห์ กับอุนโนพี่น้องของเขา ยืนอยู่ตรงกันข้ามในการปรนนิบัติ 10และเยชูอา เป็นบิดาของโยยาคิม โยยาคิมเป็นบิดาของเอลียาชีบ เอลียาชีบเป็นบิดาของโยยาดา 11โยยาดาเป็นบิดาของโยนาธาน และโยนาธานเป็นบิดาของยาดดูวา 12และในสมัยของโยยาคิม มีปุโรหิตผู้เป็นหัวหน้าตระกูลได้แก่ ตระกูลเสไรอาห์คือ เมรายาห์ ตระกูลเยเรมีย์คือ ฮานานิยาห์ 13ตระกูลเอสราคือ เมชุลลาม ตระกูลอามาริยาห์คือ เยโฮฮานัน 14ตระกูลมัลลูคีคือ โยนาธาน ตระกูลเชบานิยาห์คือ โยเซฟ 15ตระกูลฮาริมคือ อัดนา ตระกูลเมราโยทคือ เฮลคาย 16ตระกูลอิดโดคือ เศคาริยาห์ ตระกูลกินเนโธนคือ เมชุลลาม 17ตระกูลอาบียาห์คือ ศิครี ตระกูลมินยามิน ตระกูลโมอัดยาห์คือ ปิลทัย 18ตระกูลบิลกาห์คือ ชัมมุวา ตระกูลเชไมอาห์คือ เยโฮนาธัน 19และตระกูลโยยาริบคือ มัทเธนัย ตระกูลเยดายาห์คือ อุสซี 20ตระกูลศัลลัยคือ คาลลัย ตระกูลอาโมคคือ เอเบอร์ 21ตระกูลฮิลคียาห์คือ ฮาชาบิยาห์ ตระกูลเยดายาห์คือ เนธันเอล 22ส่วนคนเลวีในสมัยของเอลียาชีบ โยยาดา โยฮานัน และยาดดูวา ชื่อหัวหน้าของตระกูลมีบันทึกไว้ทั้งบรรดาปุโรหิตจนถึงรัชสมัยของดาริอัสคนเปอร์เซีย 23พงศ์พันธุ์เลวี หัวหน้าของตระกูลมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร จนสมัยของโยฮานัน บุตรเอลียาชีบ 24และหัวหน้าของคนเลวีคือ ฮาชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเยชูอาบุตรขัดมีเอล กับญาติพี่น้องของเขาที่ยืนอยู่ตรงข้ามกันที่จะสรรเสริญ และขอบพระคุณ ตามบัญญัติของดาวิดคนของพระเจ้า ผลัดเปลี่ยนกันไป 25มัทธานิยาห์ บัคบูคิยาห์ โอบาดีห์ เมชุลลาม ตัลโมน และอักขูบ เป็นคนเฝ้าประตู ยืนเฝ้าอยู่ที่โรงพัสดุของประตู 26คนเหล่านี้อยู่ในสมัยของโยยาคิม บุตรเยชูอา ผู้เป็นบุตรโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย์ผู้ว่าราชการ กับในสมัยของเอสราปุโรหิต และธรรมาจารย์ 27ในการทำพิธีมอบถวายกำแพงเยรูซาเล็ม พวกเขาได้แสวงหาบรรดาคนเลวีตามที่ของเขาทั่วทุกแห่ง เพื่อจะนำเขามาที่เยรูซาเล็ม เพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยินดี ด้วยการขอบพระคุณ และด้วยการร้องเพลง ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ 28พงศ์พันธุ์พวกนักร้องได้รวมกันมาจากมณฑล รอบเยรูซาเล็ม และจากชนบทของชาวเนโทฟาห์ 29ทั้งมาจากเบธกิลกาล และจากเขตเกบา และอัสมาเวท เพราะบรรดานักร้องได้สร้างชนบทของตนรอบเยรูซาเล็ม 30บรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ และเขาทั้งหลายได้ชำระประชาชน และประตูเมืองกับกำแพงให้บริสุทธิ์ 31แล้วข้าพเจ้าได้นำเจ้านายแห่งยูดาห์ขึ้นบนกำแพง และแต่งตั้งให้คณะใหญ่สองคณะเป็นผู้กล่าวขอบพระคุณและเดินเป็นขบวนแห่ คณะหนึ่งไปทางขวาขึ้นไปบนกำแพงจนถึงประตูกองขยะ 32และถัดเขาไปมี โฮชายาห์ และเจ้านายแห่งยูดาห์ครึ่งหนึ่ง 33กับอาซาริยาห์ เอสรา เมชุลลาม 34ยูดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์ 35และพวกปุโรหิตบางคนที่มีแตร คือ เศคาริยาห์ บุตรโยนาธาน ผู้เป็นบุตรเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรมีคายาห์ ผู้เป็นบุตรศักเกอร์ ผู้เป็นบุตรอาสาฟ 36กับญาติพี่น้องของเขา คือ เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย กิลาลัย มาอัย เนธันเอลและยูดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครื่องดนตรีของดาวิดคนของพระเจ้า และเอสราธรรมาจารย์ได้เดินนำหน้าเขา 37ที่ประตูน้ำพุ เขาทั้งหลายเดินตรงไปขึ้นบันไดของนครดาวิด ที่ทางขึ้นกำแพง เหนือพระราชวังของดาวิดถึงประตูน้ำทางทิศตะวันออก 38อีกคณะหนึ่งที่กล่าวคำขอบพระคุณเดินไปทางซ้าย และข้าพเจ้าตามเขาไปพร้อมกับประชาชนครึ่งหนึ่ง บนกำแพงเหนือหอคอยเตาไฟ ถึงกำแพงกว้าง 39และเหนือประตูเอฟราอิมและทางประตูเก่า และทางประตูปลาและหอคอยฮานันเอล และหอคอยศตพลถึงประตูแกะ และเขามาหยุดอยู่ที่ประตูยาม 40คณะทั้งสองผู้กล่าวคำขอบพระคุณได้มายืนอยู่ที่พระนิเวศของพระเจ้า ทั้งข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ครึ่งหนึ่งอยู่กับข้าพเจ้า 41กับปุโรหิตที่ถือแตร คือ เอลียาคิม มาอาเสอาห์ มินยามิน มีคายาห์ เอลีโอนัย~~เศคาริยาห์~~กับฮานันยาห์ 42และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์ เอเลอาซาร์ อุสซี เยโฮฮานัน มัลคิยาห์ เอลามและเอเซอร์ และบรรดานักร้องได้ร้องเพลง มี ยิสรายาห์เป็นหัวหน้าของเขา 43และเขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องสัตวบูชาใหญ่โตในวันนั้น และเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าทรงกระทำให้เขาเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิ่ง พวกผู้หญิงและเด็กๆ ก็เปรมปรีดิ์ด้วย และความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกล 44ในวันนั้น เขาแต่งตั้งคนให้ดูแลห้องสำหรับพัสดุ เครื่องถวาย ผลไม้รุ่นแรก ทศางค์ ให้รวบรวมสิ่งซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายสำหรับปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาไว้ในนั้น ตามไร่นาในเมืองเหล่านั้น เพราะคนยูดาห์เปรมปรีดิ์ด้วยเรื่องบรรดาปุโรหิต และคนเลวีผู้ปรนนิบัติอยู่นั้น 45และเขาทั้งหลายได้ทำการปรนนิบัติพระเจ้าของเขา และทำการปรนนิบัติเกี่ยวกับการชำระให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่พวกนักร้อง และพวกเฝ้าประตูได้ทำตามพระบัญชาของดาวิดและของซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ 46เพราะในสมัยดาวิดและอาสาฟ ในดึกดำบรรพ์นั้นมีหัวหน้าพวกนักร้องและมีบทเพลงสรรเสริญ และบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า 47และอิสราเอลทั้งปวงในสมัยของเศรุบบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์ ได้ให้ปันส่วนตามต้องการทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้าประตู และเขาได้กันส่วนของคนเลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้กันส่วนของพงศ์พันธุ์อาโรนไว้ต่างหาก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\