เนหะมีย์ 7

1เมื่อสร้างกำแพงเสร็จ ข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตู และผู้เฝ้าประตู นักร้อง และแต่งตั้งคนเลวีไว้ 2ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้บัญชาการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม เพราะเขาซื่อสัตย์และเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ 3ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า "อย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้ปิดและเอาดาลกั้นไว้ จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจำที่ของเขา และต่างก็อยู่ยามหน้าบ้านของเขา" 4เมืองนั้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในน้อยและบ้านเรือนก็ยังไม่ได้สร้าง 5แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง และเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนังสือสำมะโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาครั้งก่อน ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า 6ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้กวาดไป เขาทั้งหลายกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างกลับยังเมืองของตน 7เป็นพวกที่กลับมากับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จำนวนประชากรอิสราเอล คือ 8พงศ์พันธุ์ปาโรช 2,172 คน 9พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ 372 คน 10พงศ์พันธุ์อาราห์ 652 คน 11พงศ์พันธุ์ปาหัทโมอับ คือพงศ์พันธุ์ของเยชูอา และโยอาบ 2,818 คน 12พงศ์พันธุ์เอลาม 1,254 คน 13พงศ์พันธุ์ศัทธู 845 คน 14พงศ์พันธุ์ศักคัย 760 คน 15พงศ์พันธุ์บินนุย 648 คน 16พงศ์พันธุ์บาบัย 628 คน 17พงศ์พันธุ์อัสกาด 2,322 คน 18พงศ์พันธุ์อาโดนีคัม 667 คน 19พงศ์พันธุ์บิกวัย 2,067 คน 20พงศ์พันธุ์อาดีน 655 คน 21พงศ์พันธุ์อาเทอร์ คือเฮเซคียาห์ 98 คน 22พงศ์พันธุ์ฮาชูม 328 คน 23พงศ์พันธุ์เบไซ 324 คน 24พงศ์พันธุ์ฮาริฟ 112 คน 25พงศ์พันธุ์กิเบโอน 95 คน 26คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ 188 คน 27คนชาวอานาโธท 128คน 28คนชาวเบธอัสมาเวท 42 คน 29คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์และเบเอโรท 743 คน 30คนชาวรามาห์และเกบา 621คน 31คนชาวมิคมาส 122 คน 32คนชาวเบธเอลและอัย 123 คน 33คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ง 52 คน 34พงศ์พันธุ์เอลามอีกคนหนึ่ง 1,254 คน 35พงศ์พันธุ์ฮาริม 320 คน 36พงศ์พันธุ์ชาวเยรีโค 345 คน 37พงศ์พันธุ์ชาวโลด ชาวฮาดิดและชาวโอโน 721 คน 38พงศ์พันธุ์ชาวเสนาอาห์ 3,930 คน 39พวกปุโรหิต พงศ์พันธุ์เยดายาห์ คือเชื้อสายของเยชูอา 973 คน 40พงศ์พันธุ์อิมเมอร์ 1,052 คน 41พงศ์พันธุ์ปาชเฮอร์ 1,247 คน 42พงศ์พันธุ์ฮาริม 1,017 คน 43คนเลวีคือ พงศ์พันธุ์เยชูอา คือ ของขัดมีเอลแห่งพงศ์พันธุ์โฮเดวาห์ 74 คน 44พวกนักร้องคือ พงศ์พันธุ์อาสาฟ 148 คน 45คนเฝ้าประตูคือ พงศ์พันธุ์ชัลลูม พงศ์พันธุ์อาเทอร์ พงศ์พันธุ์ทัลโมน พงศ์พันธุ์อักขูบ พงศ์พันธุ์ฮาทิธา พงศ์พันธุ์โชบัย 138 คน 46บ่าวไพร่ประจำพระวิหารคือ พงศ์พันธุ์ศีหะ พงศ์พันธุ์ฮาสูฟา พงศ์พันธุ์ทับบาโอท 47พงศ์พันธุ์เคโรส พงศ์พันธุ์สีอา พงศ์พันธุ์พาโดน 48พงศ์พันธุ์เลบานา พงศ์พันธุ์ฮากาบา พงศ์พันธุ์ชัลมัย 49พงศ์พันธุ์ฮานัน พงศ์พันธุ์กิดเดล พงศ์พันธุ์กาฮาร์ 50พงศ์พันธุ์เรอายาห์ พงศ์พันธุ์เรซีน พงศ์พันธุ์เนโคดา 51พงศ์พันธุ์กัสซาม พงศ์พันธุ์อุสซา พงศ์พันธุ์ปาเสอาห์ 52พงศ์พันธุ์เบสัย พงศ์พันธุ์เมอูนิม พงศ์พันธุ์เนฟิสิม 53พงศ์พันธุ์บัคบูค พงศ์พันธุ์ฮาคูฟา พงศ์พันธุ์ฮารฮูร 54พงศ์พันธุ์บัสลีท พงศ์พันธุ์เมหิดา พงศ์พันธุ์ฮารชา 55พงศ์พันธุ์บารโขส พงศ์พันธุ์สิเสรา พงศ์พันธุ์เทมาห์ 56พงศ์พันธุ์เนซิยาห์ พงศ์พันธุ์ฮาทิฟา 57พงศ์พันธุ์ข้าราชการของซาโลมอน พงศ์พันธุ์โสทัย พงศ์พันธุ์โสเฟเรท พงศ์พันธุ์เปรีดา 58พงศ์พันธุ์ยาอาลา พงศ์พันธุ์ดารโคน พงศ์พันธุ์กิดเดล 59พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ พงศ์พันธุ์ฮัทธิล พงศ์พันธุ์โปเคเรทหัสซาบาอิม พงศ์พันธุ์อาโมน 60บ่าวไพร่ประจำพระวิหารทั้งสิ้นและพงศ์พันธุ์ข้าราชการของซาโลมอนมี 392 คน 61ต่อไปนี้ เป็นบรรดาคนที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดโดนและอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์ตระกูลของเขา หรือเชื้อวงศ์ของเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ 62คือ พงศ์พันธุ์เดลายาห์ พงศ์พันธุ์โทบีอาห์ พงศ์พันธุ์เนโคดา 642 คน 63จากพวกปุโรหิตด้วยคือ พงศ์พันธุ์โฮบายาห์ พงศ์พันธุ์ฮักโขส พงศ์พันธุ์บารซิลลัย (ผู้มีภรรยาคนหนึ่งเป็นบุตรหญิงของบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น) 64คนเหล่านี้หาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย แต่หาไม่พบจึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากพวกปุโรหิต 65ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขาไม่ให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน 66ชุมนุมชนทั้งหมดมีด้วยกัน 42,360 คน 67นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงของเขา ซึ่งมีอยู่ 7,337 คน และเขามีนักร้อง 245 คนทั้งชายและหญิง 68ม้าของเขามี 736 ตัว ล่อ 245 ตัว 69อูฐ 435 ตัว และลา 6,720 ตัว 70หัวหน้าตระกูลบางคนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ว่าราชการถวายเข้าพระคลังเป็นทองคำ 8 กิโลกรัม ชาม 50 ใบ เสื้อปุโรหิต 530 ตัว 71และหัวหน้าตระกูลบางคนถวายให้แก่พระคลังของงานเป็นทองคำ 168 กิโลกรัม เงิน 1,250 กิโลกรัม 72และสิ่งที่ประชาชนส่วนที่เหลือถวายนั้น มีทองคำ 168 กิโลกรัม เงิน 140 กิโลกรัม และเสื้อปุโรหิต 67 ตัว 73ดังนั้นบรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นักร้อง ประชาชนบางคน บ่าวไพร่ประจำพระวิหารและคนอิสราเอลทั้งปวงอาศัยอยู่ในเมืองของตน เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยู่ในเมืองของเขาทั้งหลาย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\