กันดารวิถี 1

1ในวันที่หนึ่งเดือนที่สองปีที่สอง นับตั้งแต่พวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบ ณ ถิ่นทุรกันดารซีนายว่า 2"จงทำสำมะโนครัวชุมนุมชนคนอิสราเอลทั้งหมดตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อผู้ชายทั้งหมดเป็นรายคน 3เจ้ากับอาโรนจงนับทุกคนในอิสราเอลที่ออกรบได้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปไว้เป็นกองๆ 4และให้ผู้ชายจากทุกเผ่ามาอยู่กับเจ้าทั้งสองเผ่าละคน แต่ละคนต้องเป็นหัวหน้าสกุลของตน 5นี่เป็นรายชื่อผู้ชายทั้งหมดที่จะช่วยเจ้าคือ เอลีซูร์บุตรเชเดเออร์ จากเผ่ารูเบน 6เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย จากเผ่าสิเมโอน 7นาโชนบุตรอัมมีนาดับ จากเผ่ายูดาห์ 8นาธันเอลบุตรศุอาร์ จากเผ่าอิสสาคาร์ 9เอลีอับบุตรเฮโลน จากเผ่าเศบูลุน 10เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดจากเผ่าเอฟราอิม และกามาลิเอลบุตรเปดาซูร์จากเผ่ามนัสเสห์ สองเผ่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของโยเซฟ 11อาบีดันบุตรกิเดโอนี จากเผ่าเบนยามิน 12อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัยจากเผ่าดาน 13ปากีเอลบุตรโอคราน จากเผ่าอาเชอร์ 14เอลียาสาฟบุตรเดอูเอลจากเผ่ากาด 15อาหิราบุตรเอนัน จากเผ่านัฟทาลี" 16คนเหล่านี้เป็นพวกที่เลือกจากชุมนุมชน พวกเขาเป็นผู้นำเผ่าของบรรพบุรุษของเขา เป็นหัวหน้าคนอิสราเอลนับพันคน 17โมเสสและอาโรนนำคนที่ถูกระบุชื่อเหล่านี้มา 18และในวันที่หนึ่งเดือนที่สอง คนเหล่านี้ก็ประชุมชุมนุมชนทั้งหมด เขาทั้งหลายมาขึ้นทะเบียนตามตระกูลและตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปเป็นรายคน 19ตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสสไว้ ท่านจึงนับพวกเขาที่ถิ่นทุรกันดารซีนายดังนี้ 20พงศ์พันธุ์รูเบน บุตรหัวปีของอิสราเอล ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงเป็นรายคนตามจำนวนชื่อผู้ชายทั้งหมดที่ออกรบได้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 21จำนวนคนในเผ่ารูเบนคือ 46,500 คน 22พงศ์พันธุ์สิเมโอน ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล คนที่ถูกนับเป็นรายคนเรียงตามจำนวนชื่อผู้ชายทั้งหมดที่ออกรบได้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 23จำนวนคนในเผ่าสิเมโอนคือ 59,300 คน 24พงศ์พันธุ์กาด ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 25จำนวนคนในเผ่ากาดคือ 45,650 คน 26พงศ์พันธุ์ยูดาห์ ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 27จำนวนคนในเผ่ายูดาห์คือ 74,600 คน 28พงศ์พันธุ์อิสสาคาร์ ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 29จำนวนคนในเผ่าอิสสาคาร์คือ 54,400 คน 30พงศ์พันธุ์เศบูลุน ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 31จำนวนคนในเผ่าเศบูลุนคือ 57,400 คน 32พงศ์พันธุ์โยเซฟคือ คนเผ่าเอฟราอิม ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 33จำนวนคนเผ่าเอฟราอิมคือ 40,500 คน 34พงศ์พันธุ์มนัสเสห์ ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 35จำนวนคนในเผ่ามนัสเสห์คือ 32,200 คน 36พงศ์พันธุ์เบนยามิน ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 37จำนวนคนในเผ่าเบนยามินคือ 35,400 คน 38พงศ์พันธุ์ดาน ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 39จำนวนคนในเผ่าดานคือ 62,700 คน 40พงศ์พันธุ์อาเชอร์ ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 41จำนวนคนในเผ่าอาเชอร์คือ 41,500 คน 42พงศ์พันธุ์นัฟทาลี ชาติพันธุ์ของเขาตามตระกูล ตามสกุล เรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป 43จำนวนคนในเผ่านัฟทาลีคือ 53,400 คน 44คนเหล่านี้เป็นคนที่ถูกนับไว้โดยโมเสสกับอาโรน และผู้นำทั้งสิบสองคนของคนอิสราเอลซึ่งเป็นผู้แทนสกุลของตน 45ฉะนั้นจำนวนคนอิสราเอลทั้งหมดที่ถูกนับตามสกุล คือคนที่ออกรบได้ทั้งหมดซึ่งมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ในอิสราเอล 46จำนวนคนทั้งสิ้นคือ 603,550 คน 47แต่ไม่ได้นับคนเลวีตามเผ่าบรรพบุรุษของตนรวมเข้าไปด้วย 48เพราะพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 49"เฉพาะเผ่าเลวีนั้น เจ้าอย่านับและอย่าทำสำมะโนครัวร่วมกับคนอิสราเอล 50แต่เจ้าจงตั้งคนเลวีไว้สำหรับพลับพลาแห่งสักขีพยาน และสำหรับบรรดาเครื่องใช้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลับพลา ให้พวกเขาขนพลับพลาและเครื่องใช้ทั้งหมดของพลับพลา รวมทั้งดูแลพลับพลานั้น และให้ตั้งค่ายพักอยู่รอบพลับพลา 51เมื่อจะยกพลับพลาเคลื่อนไป คนเลวีจะรื้อพลับพลาลง และเมื่อจะตั้งพลับพลาขึ้น ก็ให้คนเลวีเป็นผู้ตั้งขึ้น คนอื่นที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตาย 52ให้คนอิสราเอลตั้งค่ายพัก โดยแต่ละคนตั้งตามค่ายของตน และตามธงประจำกองต่างๆ ของพวกเขาแต่ละคน 53แต่ให้คนเลวีตั้งค่ายพักรอบพลับพลาแห่งสักขีพยาน เพื่อพระพิโรธจะไม่เกิดขึ้นกับชุมนุมชนอิสราเอล ให้คนเลวีปฏิบัติงานรักษาพลับพลาแห่งสักขีพยาน" 54คนอิสราเอลก็ทำเช่นนั้น เขาทั้งหลายทำทุกสิ่งตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\