กันดารวิถี 23

1บาลาอัมทูลบาลาคว่า "ขอทรงสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่นให้ข้าพระบาทที่นี่ ทั้งทรงจัดโคผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวให้ข้าพระบาท" 2บาลาคก็ทรงทำตามคำของบาลาอัม แล้วบาลาคกับบาลาอัมก็เอาโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งถวายบูชาบนแท่นบูชาแต่ละแท่น 3แล้วบาลาอัมทูลบาลาคว่า "ขอทรงยืนอยู่ใกล้เครื่องบูชาที่เป็นของฝ่าพระบาท ส่วนข้าพระบาทจะไป บางทีพระยาห์เวห์จะเสด็จมาพบกับข้าพระบาท และพระองค์ทรงสำแดงสิ่งใดแก่ข้าพระบาท ข้าพระบาทก็จะทูลต่อฝ่าพระบาท" แล้วเขาก็ขึ้นไปยังที่สูง 4พระเจ้าทรงพบกับบาลาอัม และบาลาอัมกราบทูลพระองค์ว่า "ข้าพระองค์จัดแท่นบูชาเจ็ดแท่น และได้ถวายโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งบูชาบนทุกแท่น" 5พระยาห์เวห์ทรงใส่ถ้อยคำในปากของบาลาอัมและตรัสว่า "จงกลับไปหาบาลาค แล้วจงพูดอย่างนั้น" 6บาลาอัมจึงกลับไปหาบาลาค และเห็นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาของพระองค์ ทั้งเจ้านายทุกคนของโมอับก็ยืนอยู่กับพระองค์ 7บาลาอัมกล่าวกลอนภาษิตของเขาว่า "บาลาคพาข้าพเจ้ามาจากอารัม กษัตริย์ของโมอับพาข้าพเจ้าจากภูเขาทางตะวันออก มาเถิด มาแช่งสาปยาโคบเพื่อเรา มาเถิด มาประณามอิสราเอล 8ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงแช่งได้อย่างไร? ข้าพเจ้าจะประณามผู้ที่พระยาห์เวห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร? 9เพราะจากยอดผาข้าพเจ้ามองเขา และจากเนินสูงข้าพเจ้าเห็นเขา นี่แน่ะ ชนชาติหนึ่งอยู่ตามลำพัง และไม่ได้นับตนเองรวมเข้ากับบรรดาประชาชาติ 10ใครจะนับยาโคบที่มากอย่างผงคลีได้? หรือคำนวณหนึ่งในสี่ของอิสราเอล ขอให้ข้าพเจ้าตายเหมือนอย่างการตายของผู้ชอบธรรม และขอให้บั้นปลายชีวิตข้าพเจ้าเป็นเหมือนของเขา" 11แล้วบาลาคตรัสกับบาลาอัมว่า "ท่านทำอะไรกับเรา เราพาท่านให้มาแช่งพวกศัตรูของเรา แต่ดูซิ ท่านกลับอวยพรเขา" 12เขาจึงทูลตอบว่า "ข้าพระบาทต้องระวังที่จะพูดสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงใส่ลงในปากข้าพระบาทไม่ใช่หรือ?~" 13บาลาคก็พูดกับเขาว่า "เชิญท่านไปอีกที่หนึ่งกับเราเถิด และท่านจะเห็นเขาจากที่นั่นได้ ท่านจะเห็นเพียงส่วนที่ใกล้มากที่สุด และจะไม่เห็นคนทั้งหมด แล้วท่านจงแช่งเขาให้เราจากที่นั่น" 14แล้วบาลาคก็พาบาลาอัมมายังนาของโศฟิม มาถึงยอดภูเขาปิสกาห์ และทรงสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่น และทรงถวายโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งบูชาบนทุกแท่น 15บาลาอัมทูลบาลาคว่า "ขอทรงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาของฝ่าพระบาทที่นี่เถิด ขณะที่ข้าพระบาทไปพบพระเจ้าตรงโน้น" 16แล้วพระยาห์เวห์ทรงพบกับบาลาอัม และทรงใส่ถ้อยคำในปากของเขา ตรัสว่า "จงกลับไปหาบาลาค และจงพูดอย่างนั้น" 17บาลาอัมก็มาหาบาลาค และเห็นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาของพระองค์ ทั้งบรรดาเจ้านายของโมอับก็ยืนอยู่กับพระองค์ บาลาคจึงตรัสถามบาลาอัมว่า "พระยาห์เวห์ตรัสอะไร?" 18บาลาอัมก็กล่าวกลอนภาษิตของเขาว่า "บาลาค จงลุกขึ้นและคอยฟัง บุตรศิปโปร์จงฟังข้าพเจ้า 19พระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมุสา และไม่ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจ พระองค์จะไม่ทรงทำตามที่ตรัสไว้แล้วหรือ? พระองค์จะไม่ทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือ? 20ดูสิ ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพร เมื่อพระองค์ทรงอวยพร ข้าพเจ้าก็ไม่อาจเปลี่ยน 21จะไม่มีความทุกข์ในยาโคบให้ทรงเห็น และในอิสราเอลไม่ทรงพบความลำบาก พระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และเสียงโห่ร้องถวายพรพระราชาอยู่ท่ามกลางเขา 22พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์ ทรงเป็นเหมือนเขาโคกระทิงเพื่อเขา 23ดังนั้น ไม่มีเวทมนต์ใดอาจกระทบยาโคบ ไม่มีของขลังใดอาจทำร้ายอิสราเอล บัดนี้ ยาโคบและอิสราเอลจะได้รับคำบอกกล่าว ว่าพระเจ้าได้ทรงทำสิ่งใด 24ดูสิ ชนชาติหนึ่งลุกขึ้นอย่างนางสิงห์ใหญ่ และยืนขึ้นอย่างสิงห์ตัวผู้ มันไม่ยอมนอนลงจนกว่าจะได้กินเหยื่อ และดื่มเลือดของสิ่งที่ถูกฆ่า" 25แล้วบาลาคจึงตรัสกับบาลาอัมว่า "อย่าแช่งเขาทั้งอย่าอวยพรเขาเลย" 26แต่บาลาอัมทูลบาลาคว่า "ข้าพระบาททูลฝ่าพระบาทแล้วไม่ใช่หรือว่า 'ทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ตรัสนั้น ข้าพระบาทต้องทำตาม?'~" 27บาลาคจึงตรัสกับบาลาอัมว่า "มาเถิดเราจะพาท่านไปอีกที่หนึ่ง บางทีพระเจ้าจะทรงให้ท่านแช่งเขาเพื่อข้าพเจ้าจากที่นั่น" 28บาลาคจึงพาบาลาอัมไปที่ยอดเขาเปโอร์ซึ่งมองลงมาเห็นทะเลทราย 29แล้วบาลาอัมทูลบาลาคว่า "ขอทรงสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่นให้ข้าพระบาทที่นี่ ทั้งทรงจัดโคผู้เจ็ดตัว และแกะผู้เจ็ดตัวให้ข้าพระบาท" 30บาลาคก็ทำตามที่บาลาอัมบอก และทรงเอาโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งถวายบูชาบนแท่นแต่ละแท่น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\