กันดารวิถี 26

1ภายหลังภัยพิบัติ พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสส และเอเลอาซาร์บุตรของปุโรหิตอาโรนว่า 2"จงทำสำมะโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปตามสกุลของเขา คือทุกคนในอิสราเอลที่ออกรบได้" 3โมเสสกับเอเลอาซาร์ปุโรหิตกล่าวกับเขาทั้งหลาย ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโคว่า 4"จงทำสำมะโนครัวประชาชนอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส" คนอิสราเอลที่ออกจากแผ่นดินอียิปต์ คือ 5รูเบน บุตรหัวปีของอิสราเอล บุตรของรูเบนคือ ฮาโนคคนตระกูลฮาโนค ปัลลูคนตระกูลปัลลู 6เฮสโรนคนตระกูลเฮสโรน คารมีคนตระกูลคารมี 7เหล่านี้เป็นตระกูลของคนรูเบน พวกเขามีจำนวน 43,730 คน 8และบุตรของปัลลูคือ เอลีอับ 9บุตรของเอลีอับคือ เนมูเอล ดาธาน และอาบีรัม ดาธานและอาบีรัมก็คือคนที่ได้รับเลือกจากชุมนุมชน และเป็นผู้ต่อสู้โมเสสกับอาโรน โดยเข้ากับพวกโคราห์ เมื่อพวกเขาต่อสู้พระยาห์เวห์ 10และแผ่นดินได้อ้าปากกลืนเขาทั้งสองพร้อมกับโคราห์ ในเวลานั้นที่พวกนั้นตาย และเวลานั้นที่ไฟเผาผลาญ 250 คน และเขาทั้งหลายกลายเป็นเครื่องเตือนใจ 11แต่บุตรทั้งหลายของโคราห์นั้นไม่ตาย 12บุตรของสิเมโอนตามตระกูลของเขาคือ เนมูเอลคนตระกูลเนมูเอล ยามีนคนตระกูลยามีน ยาคีนคนตระกูลยาคีน 13เศ-ราห์คนตระกูลเศ-ราห์ ชาอูลคนตระกูลชาอูล 14เหล่านี้เป็นตระกูลของคนสิเมโอน มีจำนวน 22,200 คน 15บุตรของกาดตามตระกูลของเขา คือเศโฟนคนตระกูลเศโฟน ฮักกีคนตระกูลฮักกี ชูนีคนตระกูลชูนี 16โอสนีคนตระกูลโอสนี เอรีคนตระกูลเอรี 17อาโรดคนตระกูลอาโรด อาเรลีคนตระกูลอาเรลี 18เหล่านี้เป็นตระกูลบุตรกาด พวกเขามีจำนวน 40,500 คน 19บุตรของยูดาห์ คือ เอร์และโอนัน เอร์กับโอนันตายในแผ่นดินคานาอัน 20และบุตรของยูดาห์ตามตระกูลของเขา คือเชลาห์คนตระกูลเชลาห์ เปเรศคนตระกูลเปเรศ เศ-ราห์คนตระกูลเศ-ราห์ 21และบุตรของเปเรศ คือ เฮสโรนคนตระกูลเฮสโรน ฮามูลคนตระกูลฮามูล 22เหล่านี้เป็นตระกูลของยูดาห์ พวกเขามีจำนวน 76,500 คน 23บุตรของอิสสาคาร์ตามตระกูลของเขาคือ โทลาคนตระกูลโทลา ปูวาห์คนตระกูลปูวาห์ 24ยาชูบคนตระกูลยาชูบ ชิมโรนคนตระกูลชิมโรน 25เหล่านี้เป็นตระกูลของอิสสาคาร์ พวกเขามีจำนวน 64,300 คน 26บุตรของเศบูลุนตามตระกูลของเขาคือ เสเรดคนตระกูลเสเรด เอโลนคนตระกูลเอโลน ยาเลเอลคนตระกูลยาเลเอล 27เหล่านี้เป็นตระกูลของคนเศบูลุน พวกเขามีจำนวน 60,500 คน 28บุตรของโยเซฟตามตระกูลของเขาคือ มนัสเสห์และเอฟราอิม 29บุตรของมนัสเสห์ คือ มาคีร์คนตระกูลมาคีร์ มาคีร์เป็นบิดาของกิเลอาด กิเลอาดคนตระกูลกิเลอาด 30บุตรของกิเลอาด คือ อีเยเซอร์คนตระกูลอีเยเซอร์ เฮเลคคนตระกูลเฮเลค 31และอัสรีเอลคนตระกูลอัสรีเอล เชเคมคนตระกูลเชเคม 32และเชมิดาคนตระกูลเชมิดา เฮเฟอร์คนตระกูลเฮเฟอร์ 33ส่วนเศโลเฟหัดบุตรเฮเฟอร์ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรหญิง ชื่อบุตรหญิงทั้งหลายของเศโลเฟหัดคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์ 34เหล่านี้เป็นตระกูลของมนัสเสห์ พวกเขามีจำนวน 52,700 คน 35และนี่คือบุตรของเอฟราอิมตามตระกูลของเขาคือ ชูเธลาห์คนตระกูลชูเธลาห์ เบเคอร์คนตระกูลเบเคอร์ ทาหานคนตระกูลทาหาน 36บุตรของชูเธลาห์คือ เอรานคนตระกูลเอราน 37เหล่านี้เป็นตระกูลบุตรเอฟราอิม พวกเขามีจำนวน 32,500 คน เหล่านี้เป็นบุตรของโยเซฟตามตระกูลของเขา 38บุตรของเบนยามินตามตระกูลของเขาคือ เบ-ลาคนตระกูลเบ-ลา อัชเบลคนตระกูลอัชเบล อาหิรัมคนตระกูลอาหิรัม 39เชฟูฟามคนตระกูลเชฟูฟาม หุฟามคนตระกูลหุฟาม 40และบุตรของเบ-ลาคือ อาร์ด และนาอามาน อาร์ดคนตระกูลอาร์ด นาอามานคนตระกูลนาอามาน 41เหล่านี้เป็นบุตรของเบนยามินตามตระกูลของเขา พวกเขามีจำนวน 45,600 คน 42และนี่คือบุตรของดานตามตระกูลของเขาคือ ชูฮัมคนตระกูลชูฮัม นี่คือตระกูลของดานตามตระกูลของเขา 43ตระกูลทั้งหมดของชูฮัมมีจำนวน 64,400 คน 44บุตรของอาเชอร์ตามตระกูลของเขา คืออิมนาห์คนตระกูลอิมนาห์ อิชวีคนตระกูลอิชวี เบรียาห์คนตระกูลเบรียาห์ 45บุตรของเบรียาห์คือ เฮเบอร์คนตระกูลเฮเบอร์ มัลคีเอล คนตระกูลมัลคีเอล 46บุตรหญิงของอาเชอร์ คือเสราห์ 47เหล่านี้เป็นตระกูลบุตรอาเชอร์ พวกเขามีจำนวน 53,400 คน 48บุตรของนัฟทาลีตามตระกูลของเขาคือ ยาเซเอลคนตระกูลยาเซเอล กูนีคนตระกูลกูนี 49เยเซอร์คนตระกูลเยเซอร์ ชิลเลมคนตระกูลชิลเลม 50เหล่านี้เป็นตระกูลของนัฟทาลีตามตระกูลของเขา พวกเขามีจำนวน 45,400 คน 51นี่เป็นจำนวนของคนอิสราเอล คือ 601,730 คน 52พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 53"ให้แบ่งแผ่นดินนั้นเป็นมรดกแก่คนเหล่านี้ตามจำนวนรายชื่อ 54จงให้มรดกก้อนใหญ่แก่เผ่าใหญ่ และมรดกก้อนเล็กแก่เผ่าเล็ก แต่ละเผ่าจะได้รับมรดกตามจำนวนคนของเขา 55แต่ให้แบ่งแผ่นดินด้วยการจับฉลากรับมรดกตามรายชื่อเผ่าต่างๆ ของบรรพบุรุษของเขา 56ให้แบ่งมรดกของเขาระหว่างเผ่าใหญ่กับเผ่าเล็กด้วยการจับฉลาก" 57คนเหล่านี้เป็นคนเลวีที่นับตามตระกูลของเขาคือเกอร์โชนคนตระกูลเกอร์โชน โคฮาทคนตระกูลโคฮาท เมรารีคนตระกูลเมรารี 58คนเหล่านี้เป็นตระกูลของเลวี คือคนตระกูลลิบนี คนตระกูลเฮโบรน คนตระกูลมาลี คนตระกูลมูชี คนตระกูลโคราห์ และโคฮาทเป็นบิดาของอัมราม 59ภรรยาของอัมรามคือโยเคเบดบุตรหญิงของเลวีที่เกิดแก่เลวีในอียิปต์ และนางมีบุตรกับอัมรามชื่ออาโรนและโมเสส รวมทั้งมิเรียมพี่สาวของเขาทั้งสอง 60ส่วนอาโรนมีบุตรชื่อนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 61แต่นาดับและอาบีฮูนั้นเสียชีวิตเมื่อเขาทั้งสองบูชาด้วยไฟต้องห้ามเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 62และพวกเขามีจำนวน 23,000 คน ล้วนเป็นผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป เนื่องจากไม่ได้นับพวกเขารวมไว้กับคนอิสราเอล เพราะเขาไม่ได้รับมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล 63คนเหล่านี้คือคนที่โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตนับไว้ เมื่อเขาทั้งสองนับคนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับข้างแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโค 64แต่ในรายชื่อเหล่านี้ไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวที่โมเสสและอาโรนปุโรหิตนับไว้ เมื่อเขาทั้งสองนับคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารซีนาย 65เพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสเกี่ยวกับพวกเขาว่า "เขาทั้งหลายจะต้องตายในถิ่นทุรกันดารแน่" และไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวที่เหลืออยู่ นอกจากคาเลบบุตรเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรนูน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\