กันดารวิถี 29

1"ในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ ห้ามพวกเจ้าทำงานอาชีพทุกอย่าง ให้เป็นวันซึ่งให้เจ้าทั้งหลายเป่าแตร 2เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ คือถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว ลูกแกะผู้หนึ่งปีที่ไม่มีตำหนิเจ็ดตัว 3และถวายแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาที่คู่กัน คือ แป้ง 3 กิโลกรัมสำหรับโค แป้ง 2 กิโลกรัมสำหรับแกะผู้ 4และแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะแต่ละตัวของลูกแกะทั้งเจ็ดตัว 5และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป เพื่อลบมลทินบาปของเจ้าทั้งหลาย 6นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในวันข้างขึ้นและธัญบูชาที่คู่กัน ทั้งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน ตามกฎเกณฑ์ของเครื่องบูชาเหล่านี้ เป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาห์เวห์ 7"ในวันที่สิบเดือนที่เจ็ดนี้ เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าทั้งหลายจงอดอาหาร และห้ามทำงานอาชีพใดๆ 8แต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัย คือถวายโคหนุ่มหนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีเจ็ดตัว ต้องไม่มีตำหนิ 9แล้วเอาแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาที่คู่กัน คือแป้ง 3 กิโลกรัมสำหรับโค แป้ง 2 กิโลกรัมสำหรับแกะผู้หนึ่งตัว 10และแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะแต่ละตัวของลูกแกะทั้งเจ็ดตัว 11และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาลบล้างบาปในการลบมลทิน ทั้งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 12"ในวันที่สิบห้าเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆ และเจ้าจงมีการเลี้ยงฉลองเจ็ดวันแด่พระยาห์เวห์ 13เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว คือเครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ ได้แก่โคหนุ่มสิบสามตัว แกะผู้สองตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีสิบสี่ตัว ต้องไม่ให้มีตำหนิ 14และถวายแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันเป็นธัญบูชาที่คู่กัน คือแป้ง 3 กิโลกรัมสำหรับโคแต่ละตัวของโคทั้งสิบสามตัว แป้ง 2 กิโลกรัมสำหรับแกะผู้แต่ละตัวของแกะทั้งสองตัว 15และแป้งหนึ่งกิโลกรัมสำหรับลูกแกะแต่ละตัวของแกะทั้งสิบสี่ตัว 16และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 17"ในวันที่สองจงถวายโคหนุ่มสิบสองตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว 18กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ 19และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 20"ในวันที่สามจงถวายโคสิบเอ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว 21กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ 22และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 23"ในวันที่สี่จงถวายโคสิบตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว 24กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ 25และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 26"ในวันที่ห้าจงถวายโคเก้าตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว 27กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ 28และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 29"ในวันที่หกจงถวายโคแปดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว 30กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ 31และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 32"ในวันที่เจ็ดเจ้าจงถวายโคเจ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิสิบสี่ตัว 33กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะนั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ 34และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 35"ในวันที่แปดเจ้าจงมีการประชุมทำพิธี ห้ามเจ้าทำงานอาชีพใดๆ 36แต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ คือโคผู้หนึ่งตัว แกะผู้หนึ่งตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิเจ็ดตัว 37กับถวายธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันสำหรับโค แกะผู้ และลูกแกะผู้นั้นตามจำนวนตามกฎเกณฑ์ 38และถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ถวายต่อเนื่อง กับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กัน 39"สิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายจงถวายแด่พระยาห์เวห์ตามเทศกาลเลี้ยงของเจ้า นอกเหนือจากเครื่องบูชาแก้บนของพวกเจ้า และเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของเจ้าที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว เครื่องธัญบูชา เครื่องดื่มบูชา และเครื่องศานติบูชา" 40และโมเสสได้บอกคนอิสราเอลตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\