กันดารวิถี 33

1ต่อไปนี้เป็นระยะต่างๆ ในการเดินทางของคนอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์เป็นหมวดหมู่ภายใต้การนำของโมเสสและอาโรน 2โมเสสบันทึกชื่อสถานที่ที่พวกเขาออกเดินทางทีละระยะตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ ต่อไปนี้เป็นระยะในการเดินทางที่แบ่งตามสถานที่ที่พวกเขาออกเดินทาง 3เขาทั้งหลายออกเดินทางจากราเมเสสในเดือนแรก คือในวันที่สิบห้าของเดือนแรกนั้น หลังวันปัสกาหนึ่งวัน คนอิสราเอลออกมาอย่างอาจหาญต่อหน้าต่อตาชาวอียิปต์ทั้งหมด 4เวลานั้นชาวอียิปต์กำลังฝังศพบรรดาบุตรหัวปีของตน ซึ่งถูกพระยาห์เวห์ทรงประหารท่ามกลางพวกเขา พระยาห์เวห์ทรงลงโทษพวกเทพเจ้าของเขาทั้งหลายด้วย 5ดังนั้นคนอิสราเอลจึงออกเดินทางจากราเมเสส แล้วมาตั้งค่ายพักที่สุคคท 6และออกเดินทางจากสุคคท แล้วมาตั้งค่ายพักที่เอธามซึ่งอยู่ชายแดนถิ่นทุรกันดาร 7และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเอธาม แต่กลับไปยังปิหะหิโรทที่อยู่ทางทิศตะวันออกของบาอัลเซโฟน แล้วมาตั้งค่ายพักที่หน้ามิกดล 8และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากหน้าปิหะหิโรท และเดินฝ่ากลางทะเลเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร และเดินตามทางในถิ่นทุรกันดารเอธามเป็นเวลาสามวัน แล้วมาตั้งค่ายพักที่มาราห์ 9และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากมาราห์มาถึงเอลิม ที่เอลิมมีน้ำพุ 12 แห่งและต้นอินทผลัม 70 ต้น เขาจึงมาตั้งค่ายพักที่นั่น 10และเขาทั้งหลายออกเดินจากเอลิมแล้วมาตั้งค่ายพักที่ทะเลแดง 11และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากทะเลแดง แล้วมาตั้งค่ายพักอยู่ในถิ่นทุรกันดารสิน 12และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากถิ่นทุรกันดารสิน แล้วมาตั้งค่ายพักที่โดฟคาห์ 13และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากโดฟคาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่อาลูช 14และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากอาลูช แล้วมาตั้งค่ายพักที่เรฟีดิม (ที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่ม) 15และเขาทั้งหลายออกเดินจากเรฟีดิม แล้วมาตั้งค่ายพักในถิ่นทุรกันดารซีนาย 16และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากถิ่นทุรกันดารซีนาย แล้วมาตั้งค่ายพักที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์ 17และเขาทั้งหลายออกเดินจากขิบโรทหัทธาอาวาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ฮาเซโรท 18และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากฮาเซโรท แล้วมาตั้งค่ายพักที่ริทมาห์ 19และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากริทมาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ริมโมนเปเรศ 20และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากริมโมนเปเรศ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ลิบนาห์ 21และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากลิบนาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ริสสาห์ 22และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากริสสาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่เคเฮลาธาห์ 23และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเคเฮลาธาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ภูเขาเชเฟอร์ 24และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาเชเฟอร์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ฮาราดาห์ 25และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากฮาราดาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่มักเฮโลท 26และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากมักเฮโลท แล้วมาตั้งค่ายพักที่ทาหัท 27และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากทาหัท แล้วมาตั้งค่ายพักที่เทราห์ 28และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเทราห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่มิทคาห์ 29และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากมิทคาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ฮัชโมนาห์ 30และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากฮัชโมนาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่โมเสโรท 31และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากโมเสโรท แล้วมาตั้งค่ายพักที่เบเนยาอะคัน 32และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเบเนยาอะคัน แล้วมาตั้งค่ายพักที่โฮร์ฮักกีดกาด 33และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากโฮร์ฮักกีดกาด แล้วมาตั้งค่ายพักที่โยทบาธาห์ 34และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากโยทบาธาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่อับโรนาห์ 35และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากอับโรนาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่เอซีโอนเกเบอร์ 36และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเอซีโอนเกเบอร์ แล้วมาตั้งค่ายพักในถิ่นทุรกันดารศิน (คือคาเดช) 37และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากคาเดช แล้วมาตั้งค่ายพักที่ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินเอโดม 38และอาโรนปุโรหิตขึ้นไปยังภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์และสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่วันที่คนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ 39เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุ 123 ปี 40กษัตริย์เมืองอาราดชาวคานาอัน ผู้ซึ่งอาศัยที่เนเกบในแผ่นดินคานาอันได้ยินข่าวว่าคนอิสราเอลยกมา 41และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาโฮร์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ศัลโมนาห์ 42และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากศัลโมนาห์ แล้วมาตั้งค่ายพักที่ปูโนน 43และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากปูโนน แล้วมาตั้งค่ายพักที่โอโบท 44และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากโอโบท แล้วมาตั้งค่ายพักที่อิเยอาบาริมในดินแดนโมอับ 45และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากไอยิม แล้วมาตั้งค่ายพักที่ดีโบนกาด 46และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากดีโบนกาด แล้วมาตั้งค่ายพักที่อัลโมนดิบลาธาอิม 47และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากอัลโมนดิบลาธาอิม แล้วมาตั้งค่ายพักในภูเขาอาบาริมที่หน้าเนโบ 48และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาอาบาริมแล้วมาตั้งค่ายพัก ณ ที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโค 49พวกเขาตั้งค่ายพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดนตั้งแต่เบธเยชิโมทไกลไปจนถึงอาเบลชิทธิม ณ ที่ราบโมอับ 50และพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสส ณ ที่ราบโมอับริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโคว่า 51"จงกล่าวกับคนอิสราเอลว่า เมื่อพวกเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 52จงขับไล่ชาวเมืองนั้นออกไปให้หมดต่อหน้าพวกเจ้า และทำลายรูปเคารพแบบแกะสลักของเขาให้หมด ทำลายรูปปั้นแบบหล่อของเขาให้หมด และทำลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขาทุกแห่ง 53และเจ้าทั้งหลายจงยึดครองแผ่นดิน แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้น เพราะเราได้ให้แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเจ้า 54เจ้าทั้งหลายจงแบ่งมรดกที่ดินนั้นด้วยฉลากตามตระกูลของเจ้า เผ่าใหญ่เจ้าจงให้มรดกก้อนใหญ่ เผ่าเล็กเจ้าจงให้มรดกก้อนเล็ก ที่ดินผืนไหนที่ฉลากตกกับใคร ก็ให้เป็นของคนนั้น เจ้าจงรับมรดกตามเผ่าของบรรพบุรุษของพวกเจ้า 55ถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้า พวกที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นเหมือนผงในตาของเจ้า และจะเป็นเหมือนหนามยอกอกของเจ้า และเขาทั้งหลายจะรังควานพวกเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าไปอาศัยอยู่นั้น 56และเราจะทำกับพวกเจ้า เหมือนดังที่เราคิดจะทำกับเขาทั้งหลาย"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\