กันดารวิถี 7

1ในวันที่โมเสสจัดตั้งพลับพลาเสร็จนั้น ท่านได้เจิมและถวายพลับพลากับเครื่องใช้ทุกอย่างของพลับพลาให้เป็นของบริสุทธิ์ พร้อมกับแท่นบูชาและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นด้วย 2แล้วบรรดาผู้นำของคนอิสราเอล หัวหน้าสกุลได้เข้ามาถวายของ(พวกเขาคือผู้นำของเผ่าต่างๆ ผู้ดูแลการขึ้นทะเบียน) 3พวกเขานำของมาถวายแด่พระยาห์เวห์ มีเกวียนประทุนหกเล่มกับโคหกคู่ ผู้นำสองคนนำเกวียนมาด้วยกันหนึ่งเล่มและนำโคมาคนละตัวแล้วถวายที่หน้าพลับพลา 4แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 5"จงรับของเหล่านี้จากเขาทั้งหลายเพื่อใช้ในงานของเต็นท์นัดพบ และจงมอบให้แก่เลวีแต่ละคนตามงานปรนนิบัติของเขา" 6โมเสสจึงนำเกวียนและโคไปมอบให้แก่คนเลวี 7ท่านให้เกวียนสองเล่มกับโคสองคู่แก่บุตรทั้งหลายของเกอร์โชนตามงานปรนนิบัติของเขา 8และเกวียนสี่เล่มกับโคสี่คู่แก่บุตรทั้งหลายของเมรารีตามงานปรนนิบัติของเขาภายใต้การดูแลของอิธามาร์บุตรชายของปุโรหิตอาโรน 9แต่ท่านไม่ได้มอบอะไรให้แก่บุตรทั้งหลายของโคฮาท เพราะงานปรนนิบัติของพวกเขาเป็นการหามสิ่งของบริสุทธิ์ 10และบรรดาผู้นำก็ถวายของเนื่องในการมอบถวายแท่นบูชาในวันทำพิธีเจิมแท่นบูชานั้น พวกเขาต่างถวายของถวายของตนที่หน้าแท่นบูชา 11พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า "ให้ผู้นำเอาของถวายของเขามาวันละคนในงานมอบถวายแท่นบูชา" 12วันแรก ผู้ที่มาถวายของคือ นาโชนบุตรอัมมีนาดับแห่งเผ่ายูดาห์ 13ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม และชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุอยู่เต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 14ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 15ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 16แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 17โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของนาโชนบุตรของอัมมีนาดับ 18วันที่สอง ผู้ที่ถวายคือ นาธันเอลบุตรศุอาร์ ผู้นำของพงศ์พันธุ์อิสสาคาร์ 19เขาถวายของถวายเป็นจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 20ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 21ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 22แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 23โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของนาธันเอลบุตรของศุอาร์ 24วันที่สาม เอลีอับบุตรเฮโลน ผู้นำของพงศ์พันธุ์เศบูลุน 25ของถวายของเขาคือ จานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 26ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 27ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 28แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 29โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีอับบุตรของเฮโลน 30วันที่สี่ เอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์ ผู้นำของพงศ์พันธุ์รูเบน 31ของถวายของเขาคือ จานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 32ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 33ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 34แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 35โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีซูร์บุตรของเชเดเออร์ 36วันที่ห้า เชลูมิเอลบุตรศุริชัดดัย ผู้นำของพงศ์พันธุ์สิเมโอน 37ของถวายของเขาคือ จานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 38ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 39ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 40แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 41โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเชลูมิเอลบุตรของศุริชัดดัย 42วันที่หก เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล ผู้นำของพงศ์พันธุ์กาด 43ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 44ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 45ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 46แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 47โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลียาสาฟบุตรของเดอูเอล 48วันที่เจ็ด เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด ผู้นำของพงศ์พันธุ์เอฟราอิม 49ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 50ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 51ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 52แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 53โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีชามาบุตรของอัมมีฮูด 54วันที่แปด กามาลิเอลบุตรเปดาซูร์ ผู้นำของพงศ์พันธุ์มนัสเสห์ 55ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 56ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 57ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 58แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 59โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของกามาลิเอลบุตรของเปดาซูร์ 60วันที่เก้า อาบีดันบุตรกิเดโอนี ผู้นำของพงศ์พันธุ์เบนยามิน 61ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 62ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 63ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 64แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 65โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาบีดันบุตรของกิเดโอนี 66วันที่สิบ อาหิเยเซอร์บุตรอัมมีชัดดัย ผู้นำของพงศ์พันธุ์ดาน 67ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 68ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 69ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 70แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 71โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิเยเซอร์บุตรของอัมมีชัดดัย 72วันที่สิบเอ็ด ปากีเอลบุตรโอคราน ผู้นำของพงศ์พันธุ์อาเชอร์ 73ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 74ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 75ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 76แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 77โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของปากีเอลบุตรของโอคราน 78วันที่สิบสอง อาหิราบุตรเอนัน ผู้นำของพงศ์พันธุ์นัฟทาลี 79ของถวายของเขาคือ จานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก 800 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญบูชา 80ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก 110 กรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็ม 81ลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่ง และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 82แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 83โคผู้สองตัว แกะผู้ห้าตัว แพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นศานติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิราบุตรของเอนัน 84นี่เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาจากผู้นำของคนอิสราเอลในวันที่มีพิธีเจิมแท่นบูชา คือจานเงินสิบสองใบ ชามเงินสิบสองใบ ชามทองคำเล็กสิบสองใบ 85จานเงินใบหนึ่งหนัก 1.5 กิโลกรัม และชามใบหนึ่งหนัก 800 กรัม เงินที่ใช้ทำภาชนะทั้งหมดหนัก 27.6 กิโลกรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ 86ชามทองคำเล็กสิบสองใบมีเครื่องหอมบรรจุเต็ม หนักใบละ 110 กรัม ตามมาตรฐานของสถานนมัสการ ทองคำที่ใช้ทำถ้วยทั้งหมดหนัก 1.32 กิโลกรัม 87สัตว์สำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัว มีโคผู้สิบสองตัว แกะผู้สิบสองตัว ลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีสิบสองตัวพร้อมกับธัญบูชาที่คู่กัน และแพะผู้สิบสองตัวเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป 88สัตว์ทั้งหมดที่ใช้ถวายเป็นศานติบูชามีโคผู้ยี่สิบสี่ตัว แกะผู้หกสิบตัว แพะผู้หกสิบตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีหกสิบตัว เหล่านี้เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาเมื่อแท่นได้รับการเจิมแล้ว 89เมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับท่านมาจากพระที่นั่งกรุณา ซึ่งอยู่บนหีบแห่งสักขีพยานระหว่างเครูบทั้งสอง และพระองค์ทรงสนทนากับท่าน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\