สดุดี 107

1จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 2ให้ผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด คือผู้ที่ทรงไถ่ไว้จากมือของคู่อริ 3และทรงรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลาย จากตะวันออกและจากตะวันตก จากเหนือและจากใต้ 4บ้างก็พเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารในที่แห้งแล้ง หาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้ 5หิวโหยและกระหาย จิตใจพวกเขาก็อ่อนระอาอยู่ภายใน 6เมื่อมีความทุกข์ลำบาก เขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความทุกข์ใจ 7พระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายไปในทางตรง จนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้ 8ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย 9เพราะพระองค์ทรงให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มเอม และผู้ที่หิว พระองค์ทรงให้เขาหนำใจด้วยของดี 10บ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราช ถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวน 11เพราะพวกเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า และหยามคำปรึกษาขององค์ผู้สูงสุด 12พระองค์ทรงทำให้ใจของเขาทั้งหลายถ่อมลงด้วยงานหนัก เขาสะดุดและไม่มีใครช่วย 13เมื่อมีความทุกข์ลำบาก เขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจ 14พระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากความมืดและเงามัจจุราช และทรงหักโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเขาให้ขาดสะบั้น 15ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย 16เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสัมฤทธิ์ และทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสีย 17บ้างก็เป็นคนโง่ เพราะทางแห่งการละเมิดของพวกเขา และเพราะความชั่วของพวกเขา พวกเขาต้องทนทุกข์ 18เขาทั้งหลายรังเกียจอาหารทุกชนิด และเข้าไปใกล้ประตูความตาย 19เมื่อมีความทุกข์ลำบาก เขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจ 20พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาทั้งหลาย และทรงช่วยกู้เขาจากหลุมมรณา 21ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย 22และให้เขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณ และเล่าพระราชกิจของพระองค์ด้วยการร้องเพลงอย่างชื่นบาน 23บ้างก็ลงเรือไปในทะเล ทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่ 24เขาทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจของพระยาห์เวห์ คือการอัศจรรย์ต่างๆ ในที่น้ำลึก 25เพราะพระองค์ทรงบัญชาให้เกิดลมพายุ ซึ่งโหมให้คลื่นทะเลกำเริบ 26คนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้า และลงไปสู่ที่ลึก จิตใจของเขาฝ่อไปในเหตุร้ายของเขา 27เขาทั้งหลายถลาและโซเซไปอย่างคนเมา และหมดปัญญา 28เมื่อมีความทุกข์ลำบาก เขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์ทรงนำเขาออกจากความทุกข์ใจ 29พระองค์ทรงทำให้พายุสงบลง และคลื่นทะเลก็นิ่ง 30แล้วเขาทั้งหลายก็ยินดีเพราะมีความสงบ และพระองค์ทรงนำเขามาถึงเมืองท่าที่เขาปรารถนา 31ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย 32ให้เขาทั้งหลายยกย่องพระองค์ในการชุมนุมของประชาชน และสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโส 33พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นถิ่นทุรกันดาร น้ำพุให้เป็นดินแห้งผาก 34แผ่นดินที่มีผลดกให้เป็นที่ร้างเปล่าและเค็ม เพราะความชั่วร้ายของชาวแผ่นดินนั้น 35พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำ แผ่นดินแห้งผากให้เป็นน้ำพุ 36และพระองค์ทรงให้คนหิวโหยอาศัยที่นั่น และพวกเขาสถาปนานครซึ่งพอจะอาศัยได้ 37เขาทั้งหลายหว่านนา และปลูกสวนองุ่น และได้ผลดกมาก 38พระองค์ทรงอวยพรเขาทั้งหลาย เขาจึงทวีผลมากยิ่ง และพระองค์มิได้ทรงให้สัตว์ของเขาลดจำนวนลง 39เมื่อเขาทั้งหลายถูกลดทอนจำนวนลงและถูกเหยียดให้ต่ำ โดยการบีบบังคับกับความยากลำบากและความทุกข์โศก 40พระองค์ทรงเทความดูหมิ่นลงบนเจ้านาย ทรงทำให้พวกเขาพเนจรไปในที่ร้างเปล่าซึ่งไม่มีหนทาง 41แต่พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ยาก และทรงทำให้ครัวเรือนของพวกเขามากอย่างฝูงแพะแกะ 42คนเที่ยงธรรมเห็นและยินดี และความโหดร้ายทั้งปวงก็ปิดปากของมัน 43ผู้ใดมีปัญญาก็ให้เขาฟังสิ่งเหล่านี้ ให้เขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\