สดุดี 116

1ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า 2พระองค์เงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ 3บ่วงมรณาล้อมข้าพเจ้า ความเจ็บปวดแห่งแดนคนตายจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าพบความทุกข์โศกและความระทม 4แล้วข้าพเจ้าร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์ว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์เถิด" 5พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงชอบธรรม พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระกรุณา 6พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนรู้น้อยไว้ เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด 7จิตใจของข้าเอ๋ย กลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิด เพราะพระยาห์เวห์ทรงดีต่อเจ้าแล้ว 8เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากความตาย ช่วยนัยน์ตาข้าพระองค์จากน้ำตา ช่วยเท้าข้าพระองค์จากการสะดุด 9ข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์เวห์ ในดินแดนของคนเป็น 10ข้าพเจ้ายังเชื่ออยู่ แม้เมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่า "ข้าพเจ้าทุกข์ยากยิ่งนัก" 11ข้าพเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่า "มนุษย์ทุกคนเป็นคนโกหก" 12ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระยาห์เวห์? สำหรับความดีทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า 13ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอด และร้องออกพระนามพระยาห์เวห์ 14ข้าพเจ้าจะแก้บนแด่พระยาห์เวห์ ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์ 15ความตายของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ สำคัญในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ 16ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงถอดโซ่ตรวนของข้าพระองค์ 17ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระองค์ และร้องออกพระนามพระยาห์เวห์ 18ข้าพเจ้าจะแก้บนแด่พระยาห์เวห์ ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์ 19ในบริเวณพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ในท่ามกลางเยรูซาเล็ม สรรเสริญพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\