สดุดี 118

1จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 2ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์" 3ให้วงศ์วานอาโรนกล่าวเถิดว่า "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์" 4ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์กล่าวเถิดว่า "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์" 5ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระยาห์เวห์จากความคับแค้นใจ พระยาห์เวห์ทรงตอบข้าพเจ้าโดยประทานความโล่งใจให้ 6เมื่อพระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า? 7พระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเพื่อช่วยข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจะมองเห็นคนที่เกลียดข้าพเจ้าแพ้ 8เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า วางใจในมนุษย์ 9เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า วางใจในเจ้านาย 10ประชาชาติทั้งสิ้นได้ล้อมข้าพเจ้า แต่โดยพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าห้ำหั่นพวกเขา 11เขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้า ได้ล้อมข้าพเจ้าทุกด้าน แต่โดยพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าห้ำหั่นพวกเขา 12เขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนฝูงผึ้ง พวกเขามอดดับไป เหมือนไฟไหม้หนาม โดยพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าห้ำหั่นพวกเขา 13ข้าพเจ้าถูกผลักอย่างแรง ข้าพเจ้ากำลังจะล้ม แต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยข้าพเจ้า 14พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า 15มีเสียงยินดีและไชโย อยู่ในเต็นท์ของผู้ชอบธรรมว่า "พระหัตถ์ขวาของพระยาห์เวห์ห้าวหาญนัก 16พระหัตถ์ขวาของพระยาห์เวห์เป็นที่เชิดชู พระหัตถ์ขวาของพระยาห์เวห์ห้าวหาญนัก" 17ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่ และประกาศพระราชกิจของพระยาห์เวห์ 18พระยาห์เวห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก แต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับความตาย 19ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้น ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ 20นี่คือประตูของพระยาห์เวห์ คนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ 21ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ และทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ 22ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย ได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว 23การนี้เป็นมาจากพระยาห์เวห์ เป็นสิ่งอัศจรรย์ในสายตาเรา 24วันนี้เป็นวันที่พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น 25ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดเถิด ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด 26ขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาห์เวห์ จงได้รับพระพร เราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 27พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ประทานความสว่างแก่เรา จงเริ่มเทศกาลเลี้ยงด้วยกิ่งไม้ ไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชา 28พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ 29จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\