สดุดี 119

1บรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 2บรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุข พวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ 3พวกเขาไม่ทำผิด แต่เดินตามพระมรรคาของพระองค์ 4พระองค์เองทรงออกข้อบังคับ เพื่อให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 5โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคง ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ 6แล้วข้าพระองค์จะไม่อับอาย เมื่อจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ 7ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรง เมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ 8ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิง 9คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 10ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ 11ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ 12ข้าแต่พระยาห์เวห์ สาธุการแด่พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 13ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปาก ถึงกฎหมายที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 14ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น 15ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์ จะใส่ใจในวิถีทั้งหลายของพระองค์ 16ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ 17ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 18ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์ 19ข้าพระองค์เป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลก ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์ 20จิตใจของข้าพระองค์กระตือรือร้นด้วยความปรารถนาใน กฎหมายของพระองค์ตลอดเวลา 21พระองค์ทรงขนาบคนโอหัง คนที่ถูกสาป ผู้หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ 22ขอทรงเอาการเยาะเย้ยและการหมิ่นประมาทไปจากข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาพระโอวาทของพระองค์ 23แม้พวกเจ้านายนั่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์ แต่ผู้รับใช้ของพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24พระโอวาทของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์ 25จิตใจของข้าพระองค์เกาะติดผงคลี ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์ 26ข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 27ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์ และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ 28ข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยความโศก ขอทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 29ขอทรงให้ทางเทียมเท็จห่างไกลจากข้าพระองค์ และขอทรงพระกรุณาสอนธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 30ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่งความซื่อสัตย์ ข้าพระองค์ตั้งกฎหมายของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ 31ข้าพระองค์ผูกพันอยู่กับพระโอวาทของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย 32ข้าพระองค์จะวิ่งในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของข้าพระองค์ 33ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสอนทางแห่งกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาไว้จนสุดปลาย 34ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ และปฏิบัติตามด้วยสุดใจ 35ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยินดีในทางนั้น 36ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์เข้าหาพระโอวาทของพระองค์ และมิใช่เข้าหากำไรที่ไม่ชอบธรรม 37ขอทรงหันดวงตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งอนิจจัง และขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ในพระมรรคาของพระองค์ 38ขอทรงยืนยันกับผู้รับใช้ของพระองค์ถึงพระสัญญาของพระองค์ ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ 39ขอทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ครั่นคร้ามนั้นไปเสีย เพราะกฎหมายของพระองค์นั้นดี 40ดูเถิด ข้าพระองค์โหยหาข้อบังคับของพระองค์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ โดยความชอบธรรมของพระองค์เถิด 41ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ คือความรอดของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ 42แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบให้ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์ 43ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงไปจากปากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับกฎหมายของพระองค์ 44ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ เสมอไปเป็นนิตย์นิรันดร์ 45และข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระ เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์ 46ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระโอวาทของพระองค์เฉพาะพระพักตร์บรรดาพระราชา และจะไม่อับอาย 47ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก 48ข้าพระองค์เคารพพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รัก และข้าพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์ 49ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น 50นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ 51คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ยิ่งนัก แต่ข้าพระองค์ไม่หันออกจากธรรมบัญญัติของพระองค์ 52เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงกฎหมายของพระองค์ที่มีมาแต่กาลก่อน ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ได้รับการปลอบโยน 53ความกริ้วอันร้อนแรงได้เกาะกุมใจข้าพระองค์เนื่องจากคนอธรรม ผู้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระองค์ 54กฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ ในบ้านที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ชั่วคราว 55ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามค่ำคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์ และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ 56สิ่งนี้ได้เกิดแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้ 57พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สัญญาจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 58ข้าพระองค์วิงวอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสุดใจ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ 59เมื่อข้าพระองค์คิดถึงทางของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หันเท้าไปยังพระโอวาทของพระองค์ 60ข้าพระองค์รีบโดยไม่ล่าช้า ที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ 61แม้บ่วงของคนอธรรมดักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์ 62พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์ลุกขึ้นขอบพระคุณพระองค์ เนื่องด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ 63ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ กับคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ 64ข้าแต่พระยาห์เวห์ แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 65พระองค์ทรงทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตามพระวจนะของพระองค์ 66ขอทรงสอนวิจารณญานและความรู้แก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์ 67ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ 68พระองค์ประเสริฐ และทรงทำการดี ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 69คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ 70จิตใจของพวกเขาเฉื่อยชาเหมือนไขมัน แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในธรรมบัญญัติของพระองค์ 71ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์ 72สำหรับข้าพระองค์ ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ก็ดีกว่าทองคำและเงินเป็นพันๆ แท่ง 73พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์ 74ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เห็นข้าพระองค์และยินดี เพราะว่าข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ 75ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความซื่อสัตย์ พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก 76ขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่ปลอบโยนข้าพระองค์ ตามพระสัญญาของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ 77ขอพระกรุณาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ เพราะธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ 78ขอทรงให้คนโอหังอับอาย เพราะเขาได้กล่าวร้ายข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์ 79ขอให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์หันกลับมาหาข้าพระองค์ คือบรรดาผู้ที่รู้จักพระโอวาทของพระองค์นั้น 80ขอให้ใจข้าพระองค์ไร้ตำหนิในเรื่องกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย 81จิตใจของข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนคอยความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ 82ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า เพราะคอยพระสัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลถามว่า "เมื่อไรพระองค์จะทรงปลอบโยนข้าพระองค์?" 83เพราะข้าพระองค์ไร้ประโยชน์เหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นที่ถูกรมควัน แต่ข้าพระองค์ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์ 84ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องทนอยู่นานเท่าไร? พระองค์จะทรงทำการพิพากษาบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร? 85คนโอหังได้ขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์ คือคนเหล่านั้นที่ไม่ใส่ใจกับธรรมบัญญัติของพระองค์ 86พระบัญญัติทุกข้อของพระองค์ก็สัตย์จริง พวกเขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย 87พวกเขาเกือบทำให้ข้าพระองค์สูญสิ้นไปจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งข้อบังคับของพระองค์ 88ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 89พระยาห์เวห์ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์ พระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์ 90ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่ 91โดยกฎหมายของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้ เพราะทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ 92ถ้าธรรมบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คงพินาศไปในความทุกข์ยากแล้ว 93ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย เพราะโดยข้อบังคับเหล่านั้น พระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ 94ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์ 95คนอธรรมซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ 96ข้าพระองค์เห็นขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้ว แต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้ขีดจำกัด 97โอ ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอ 98พระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิตย์ 99ข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์ เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ 100ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ 101ข้าพระองค์รั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่าง เพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 102ข้าพระองค์มิได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์ 103พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ 104ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง 105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ 106ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ 107ข้าพระองค์ทุกข์ยากยิ่งนัก ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์ 108ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรับคำสรรเสริญจากปากของข้าพระองค์ ที่ถวายด้วยความสมัครใจ และขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 109ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตรายเสมอ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์ 110คนอธรรมวางกับดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิ่นจากข้อบังคับของพระองค์ 111ข้าพระองค์รับพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ 112ข้าพระองค์โน้มใจทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ เป็นนิตย์จนอวสาน 113ข้าพระองค์เกลียดคนสองใจ แต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์ 114พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ 115แน่ะ เจ้าคนทำชั่ว จงไปเสียจากข้า เพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า 116ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์ 117ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรอด และจะนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอ 118พระองค์ทรงตะเพิดทุกคนที่หลงเจิ่นจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ การหลอกลวงของพวกเขาไร้ผล 119พระองค์ทรงทิ้งคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกเหมือนทิ้งขี้แร่ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระโอวาทของพระองค์ 120ร่างกายข้าพระองค์สั่นเทิ้มเพราะหวาดกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของพระองค์ 121ข้าพระองค์ได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้อง ขออย่าทรงละข้าพระองค์ไว้กับผู้บีบบังคับข้าพระองค์ 122ขอทรงรับประกันสวัสดิภาพผู้รับใช้ของพระองค์ ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ 123ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า เพราะคอยการช่วยกู้ของพระองค์ และคอยพระสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์ 124ขอทรงทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 125ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรู้พระโอวาทของพระองค์ 126ถึงเวลาที่พระยาห์เวห์จะทรงจัดการ เพราะคนได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์ 127เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์ ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์ 128เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ใช้ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์นำย่างเท้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เกลียดวิถีเท็จทุกทาง 129พระโอวาทของพระองค์น่าอัศจรรย์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักษาไว้ 130การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย 131ข้าพระองค์เหนื่อยหอบจนอ้าปาก เพราะข้าพระองค์ปรารถนาพระบัญญัติของพระองค์ 132ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์ 133ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของพระองค์ ขออย่าทรงให้ความชั่วใดๆ มีอำนาจเหนือข้าพระองค์ 134ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ 135ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงมายังผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 136น้ำตาของข้าพระองค์ไหลพรั่งพรู เพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ 137ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ชอบธรรม และกฎหมายของพระองค์ก็เที่ยงธรรม 138พระโอวาทที่พระองค์ทรงบัญชานั้นชอบธรรม และสัตย์จริงทั้งสิ้น 139ความเกรี้ยวกราดของข้าพระองค์ได้ทำลายข้าพระองค์ เพราะพวกคู่อริของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะของพระองค์ 140พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้ว และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น 141ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูหมิ่น แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์ 142ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิตย์ และธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง 143ความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์ แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ 144พระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ 145ข้าพระองค์ร้องทูลด้วยสุดใจ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตอบข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 146ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ 147ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณ ทูลขอความช่วยเหลือ ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ 148ดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืน เพื่อตรึกตรองพระดำรัสของพระองค์ 149ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความยุติธรรมของพระองค์ 150ผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้ว พวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์ 151ข้าแต่พระยาห์เวห์ แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์ และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็สัตย์จริง 152ข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากพระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตั้งพระโอวาทไว้เป็นนิตย์ 153ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์มิได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์ 154ขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ 155ความรอดนั้นอยู่ห่างจากคนอธรรม เพราะเขาไม่แสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์ 156ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระกรุณาของพระองค์มากมายนัก ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามกฎหมายของพระองค์ 157ผู้ข่มเหงและคู่อริของข้าพระองค์มีมากมาย แต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากพระโอวาทของพระองค์ 158ข้าพระองค์มองดูคนทรยศด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ 159ขอทรงพิเคราะห์ว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไร ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์ 160สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์ 161พวกเจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยไร้เหตุผล ใจของข้าพระองค์เกรงกลัวเพราะพระวจนะของพระองค์ 162ข้าพระองค์ปีติยินดีเพราะพระดำรัสของพระองค์ อย่างผู้ที่ได้พบของที่ริบมาเป็นอันมาก 163ข้าพระองค์เกลียดและสะอิดสะเอียนความเท็จ แต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์ 164ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง เพราะกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ 165บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมาก ไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้ 166ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์หวังในการช่วยกู้ของพระองค์ และข้าพระองค์ทำตามพระบัญญัติของพระองค์ 167ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รักพระโอวาทนั้นยิ่งนัก 168ข้าพระองค์ปฏิบัติตามข้อบังคับและพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ 169ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 170ขอทรงสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ 171ริมฝีปากของข้าพระองค์จะพรั่งพรูคำสรรเสริญออกมา เพราะพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 172ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์ เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรม 173ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์ 174ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์โหยหาการช่วยกู้ของพระองค์ และธรรมบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ 175ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ เพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์ และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ 176ข้าพระองค์หลงเจิ่นดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\