สดุดี 132

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงระลึกถึงดาวิด และความลำบากทั้งสิ้นของท่าน 2คือท่านได้ปฏิญาณต่อพระยาห์เวห์ และได้บนตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบว่า 3"ข้าพระองค์จะไม่เข้าบ้าน หรือเข้านอน 4ข้าพระองค์จะไม่ให้ดวงตาข้าพระองค์หลับ หรือให้หนังตาหย่อน 5จนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่สำหรับพระยาห์เวห์ได้ คือที่ประทับขององค์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบ" 6นี่แน่ะ พวกเราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์ ได้พบสิ่งนี้ในนาของยาอาร 7"ให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์ ให้เรานมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์" 8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักของพระองค์ ทั้งพระองค์และหีบแห่งอานุภาพของพระองค์ 9ขอให้ปุโรหิตของพระองค์สวมความชอบธรรม และให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์โห่ร้องด้วยความยินดี 10เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ขออย่าเมินพระพักตร์หนีจากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้น 11พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณกับดาวิด อันเป็นสัจจะ ซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับว่า "เราจะตั้งลูกในไส้ของเจ้า ไว้บนบัลลังก์ของเจ้า 12ถ้าลูกทั้งหลายของเจ้าปฏิบัติตามพันธสัญญา และพระโอวาทซึ่งเราจะสอนพวกเขา แล้วลูกทั้งหลายของพวกเขา จะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิตย์" 13เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยน พระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ 14ตรัสว่า "นี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิตย์ เราจะอยู่ที่นี่ เพราะเราปรารถนาเช่นนั้น 15เราจะอวยพรอย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยอาหาร 16เราจะเอาความรอดห่มปุโรหิตของเมืองนี้ และผู้จงรักภักดีของเมืองนี้จะโห่ร้องด้วยความยินดี 17ณ ที่นั้น เราจะทำให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาสำหรับดาวิด เราได้เตรียมตะเกียงดวงหนึ่งสำหรับผู้รับการเจิมของเรา 18เราจะเอาความอายห่มศัตรูของท่าน แต่มงกุฎของท่านจะแวววับอยู่บนท่าน"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\