สดุดี 135

1สรรเสริญพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์ บรรดาผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์เอ๋ย จงสรรเสริญเถิด 2บรรดาผู้ที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา 3จงสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ จงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงพระเมตตา 4เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกยาโคบไว้สำหรับพระองค์เอง ทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นสิ่งล้ำค่าของพระองค์ 5เพราะข้าพเจ้าเองทราบว่าพระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ และองค์เจ้านายของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งสิ้น 6พระยาห์เวห์พอพระทัยสิ่งใด พระองค์ก็ทรงทำสิ่งนั้น ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น 7พระองค์ทรงทำให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก ทรงทำฟ้าแลบให้แก่ฝน และทรงนำลมออกมาจากพระคลังของพระองค์ 8พระองค์ทรงสังหารลูกหัวปีของอียิปต์ ทั้งของคนและของสัตว์ 9อียิปต์เอ๋ย พระองค์ทรงส่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ มาท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้กับฟาโรห์และข้าราชการทั้งสิ้นของท่าน 10พระองค์ทรงสังหารบรรดาประชาชาติเป็นอันมาก และทรงประหารบรรดากษัตริย์ผู้มีอำนาจ 11คือสิโหน พระราชาของคนอาโมไรต์ และโอก พระราชาแห่งบาชาน อีกทั้งราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งคานาอัน 12แล้วประทานแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้เป็นมรดก เป็นมรดกแก่อิสราเอล ประชากรของพระองค์ 13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระนามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเกียรติคุณของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ 14เพราะพระยาห์เวห์จะประทานความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์ และทรงพระกรุณาแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 15รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานของมือมนุษย์ 16รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 17มีหู แต่ฟังไม่ได้ ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้น 18ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน 19วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ 20วงศ์วานเลวีเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ท่านผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ 21สาธุการแด่พระยาห์เวห์จากศิโยน พระองค์ผู้ทรงพำนักอยู่ในเยรูซาเล็ม สรรเสริญพระยาห์เวห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\