สดุดี 138

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ต่อหน้าพระทั้งหลาย 2ข้าพระองค์จะกราบลงตรงมายังพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ และจะยกย่องพระนามของพระองค์ เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระดำรัสของพระองค์เหนือสิ่งสารพัด 3ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูล พระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์ พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญโดยประทานกำลังแก่จิตใจของข้าพระองค์ 4ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยกย่องพระองค์ เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระดำรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 5และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคาของพระยาห์เวห์ เพราะพระสิริของพระยาห์เวห์นั้นใหญ่ยิ่ง 6เพราะพระยาห์เวห์แม้สูงส่ง พระองค์ก็ทรงดูแลคนต่ำต้อย แต่พระองค์ทรงรู้จักคนโอหังได้แต่ไกล 7แม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความยากลำบาก พระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกต่อต้าน ความกริ้วของศัตรูของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอด 8พระยาห์เวห์จะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\