สดุดี 145

1ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิตย์นิรันดร์ 2ทุกๆ วัน ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์นิรันดร์ 3พระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะหยั่งรู้ได้ 4คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟัง และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ 5ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงความยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรีอันสูงส่งของพระองค์ และตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ 6มนุษย์จะกล่าวถึงอานุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 7เขาทั้งหลายจะเล่าขานถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมา และจะร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์ 8พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณา กริ้วช้าและทรงมีความรักมั่นคงอย่างอุดม 9พระยาห์เวห์ทรงดีต่อทุกคน และพระกรุณาของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ 10ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ และผู้จงรักภักดีทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ 11เขาทั้งหลายจะกล่าวถึงพระสิริแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่าถึงกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ 12เพื่อให้บรรดาบุตรของมนุษย์ทราบถึงกิจการอันทรงอานุภาพ และศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ 13ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และการครอบครองของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ พระยาห์เวห์ทรงซื่อสัตย์ตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์ 14พระยาห์เวห์ทรงประคองทุกคนที่กำลังจะล้ม และทรงพยุงทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น 15ดวงตาทุกดวงมองดูพระองค์ด้วยความหวัง และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา 16พระองค์แบพระหัตถ์ออก และทรงให้สรรพสิ่งที่มีชีวิตอิ่มตามความปรารถนา 17พระยาห์เวห์ทรงชอบธรรมในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์ 18พระยาห์เวห์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ คือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง 19พระองค์ประทานตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของพวกเขาด้วย และทรงช่วยเขาให้รอด 20พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์ แต่พระองค์จะทรงทำลายคนอธรรมทุกคน 21ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระยาห์เวห์ และทุกชีวิตจะถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิตย์นิรันดร์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\