สดุดี 25

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ 2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย ขออย่าให้ศัตรูได้ปรีดาปราโมทย์เหนือข้าพระองค์ 3อย่าให้ผู้ที่รอคอยพระองค์นั้นอับอายเลย แต่ผู้ที่ทรยศโดยไม่มีเหตุ ขอให้อับอาย 4ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 5ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ 6ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่กาลก่อน 7ขออย่าทรงระลึกถึงบาปในวัยหนุ่ม หรือการละเมิดของข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงของพระองค์ 8พระยาห์เวห์ประเสริฐและเที่ยงธรรม ดังนั้นจึงทรงสั่งสอนพระมรรคาแก่คนบาป 9พระองค์ทรงนำคนที่ถ่อมใจไปในสิ่งที่ถูก และทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่คนที่ถ่อมใจ 10พระมรรคาทั้งสิ้นของพระยาห์เวห์เป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริง แก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระองค์ 11ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชั่วของข้าพระองค์ เพราะมันใหญ่โตนัก 12ผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาห์เวห์? พระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือก 13เขาเองจะอยู่เย็นเป็นสุข และพงศ์พันธุ์ของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ 14มิตรภาพของพระยาห์เวห์มีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์ และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์ 15ดวงตาข้าพเจ้าจ้องตรงพระยาห์เวห์เสมอ เพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าข้าพเจ้าออกจากข่าย 16ขอทรงหันมายังข้าพระองค์ และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และทุกข์ใจ 17ขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ 18ขอทอดพระเนตรดูความทุกข์ยากและความลำบากของข้าพระองค์ และทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ 19ขอทอดพระเนตรดูว่า ศัตรูของข้าพระองค์มีมากเท่าใด และพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์เข้ากระดูกดำสักเพียงใด 20ขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ และช่วยกู้ข้าพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ 21ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ 22ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอล ออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\