สดุดี 33

1ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงร้องเพลงด้วยความยินดีในพระยาห์เวห์ และเป็นการสมควรที่คนเที่ยงธรรมจะสรรเสริญพระองค์ 2จงยกย่องพระยาห์เวห์ด้วยพิณเขาคู่ จงร้องเพลงสดุดีพระองค์ด้วยพิณสิบสาย 3จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงเล่นดนตรีอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับโห่ร้องยินดี 4เพราะพระวจนะของพระยาห์เวห์นั้นเที่ยงธรรม และพระราชกิจทั้งสิ้นสำแดงความซื่อสัตย์ของพระองค์ 5พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ 6โดยพระวจนะของพระยาห์เวห์ ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา กับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ 7พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบ และทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง 8ให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระยาห์เวห์ ให้ชาวพิภพทั้งปวงเกรงกลัวพระองค์ 9เพราะพระองค์ตรัส โลกก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ตั้งมั่นคง 10พระยาห์เวห์ทรงทำลายแผนการของบรรดาประชาชาติ พระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายไร้ผล 11แผนการของพระยาห์เวห์ตั้งมั่นคงเป็นนิตย์ แผนงานในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ 12ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระยาห์เวห์ก็เป็นสุข คือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์ 13พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์ พระองค์ทรงเห็นมนุษย์ทุกคน 14จากที่ประทับ พระองค์ทอดพระเนตร ชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้น 15คือพระองค์ผู้ทรงสร้างจิตใจของเขาทุกคน พระองค์จึงทรงล่วงรู้กิจการทั้งสิ้นของพวกเขา 16กองทัพใหญ่ไม่อาจช่วยพระราชาให้รอด กำลังอันมากมายก็ช่วยกู้นักรบไม่ได้ 17ม้าศึกเป็นภาพลวงตาว่าจะมีชัย กำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ได้ 18ดูเถิด พระเนตรของพระยาห์เวห์อยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์ เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ 19เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตาย และเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในยามขาดแคลนอาหาร 20จิตใจของเราทั้งหลายรอคอยพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโล่ของเรา 21เพราะใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ 22ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย ตามที่พวกข้าพระองค์หวังในพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\