สดุดี 34

1ข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ 2จิตใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระยาห์เวห์ ให้ผู้ทุกข์ใจได้ฟังและยินดี 3จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เรายกย่องพระนามของพระองค์ด้วยกัน 4ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น 5คนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบาน เขาจะไม่อดสู 6คนยากจนคนนี้ร้องทูล และพระยาห์เวห์ทรงฟัง และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น 7ทูตของพระยาห์เวห์ได้ตั้งค่าย ล้อมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และช่วยกู้พวกเขา 8เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข 9บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จงยำเกรงพระยาห์เวห์ เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน 10เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่ผู้ที่แสวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆ 11มาเถิด ลูกเอ๋ย มาฟังเรา เราจะสอนเจ้าถึงความยำเกรงพระยาห์เวห์ 12ผู้ใดปรารถนาชีวิต และอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งดี? 13ก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว และอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวง 14จงหันจากความชั่ว และจงทำความดี จงแสวงหาสันติภาพ และจงติดตามมันไป 15พระเนตรของพระยาห์เวห์เฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของเขา 16แต่พระพักตร์ของพระยาห์เวห์ตั้งต่อสู้ผู้ทำความชั่ว เพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลก 17เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น 18พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง 19คนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่าง แต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด 20พระองค์ทรงปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขา ไม่หักสักซี่เดียว 21ความชั่วจะสังหารคนอธรรม และบรรดาผู้ที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะถูกลงโทษ 22พระยาห์เวห์ทรงไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคนที่เข้าลี้ภัยในพระองค์จะไม่ถูกลงโทษ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\