สดุดี 40

1ข้าพเจ้าได้อดทนรอคอยพระยาห์เวห์ พระองค์ได้เอนพระองค์มายังข้าพเจ้า และฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้า 2พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะ ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา ทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง 3พระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา คนมากมายจะเห็นและเกรงกลัว และวางใจในพระยาห์เวห์ 4คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็เป็นสุข คือคนที่ไม่หันไปหาคนจองหอง หรือพวกที่หลงเจิ่นไปตามพระเทียมเท็จ 5ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวี การอัศจรรย์และพระดำริของพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ได้ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว ก็มีมากมายเหลือที่จะนับ 6เครื่องสัตวบูชาและของถวาย พระองค์ไม่ทรงประสงค์ พระองค์ทรงเปิดหูของข้าพระองค์ เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องบูชาลบล้างบาป พระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง 7แล้วข้าพระองค์ทูลว่า "นี่แน่ะ ข้าพระองค์มาแล้ว ในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์ 8ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีทำตามพระทัยพระองค์ ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์" 9ข้าพระองค์ได้ประกาศข่าวดีเรื่องการช่วยกู้ ในชุมนุมชนใหญ่ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตามที่พระองค์ทรงทราบแล้ว ข้าพระองค์มิได้ยับยั้งริมฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลย 10ข้าพระองค์มิได้เก็บงำการชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในใจ ข้าพระองค์ได้พูดถึงความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์มิได้ปิดบังความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ไว้จากชุมนุมชนใหญ่ 11ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงปิดกั้น พระกรุณาของพระองค์จากข้าพระองค์ ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ปกป้องข้าพระองค์เสมอ 12เพราะความทุกข์ยากนับไม่ถ้วน ได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ ความชั่วของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์ จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น มันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ ใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไป 13ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดพอพระทัยที่จะช่วยกู้ข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด 14ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์ อับอายและอดสูด้วยกัน ขอให้ผู้ที่พอใจจะให้ข้าพระองค์เจ็บนั้น ต้องหันกลับไปและขายหน้า 15ผู้ที่พูดล้อเลียนข้าพระองค์ว่า "ฮะฮ้า ฮะฮ้า" นั้น ขอให้พวกเขาตกตะลึงเพราะความอับอาย 16ขอให้ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ ปีติและยินดีในพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า "พระยาห์เวห์ใหญ่ยิ่งนัก" 17ฝ่ายข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ขอองค์เจ้านายเอาพระทัยใส่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงรอช้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\