สดุดี 45

1ใจข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยแนวคิดดี ข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายพระราชา ลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากกาของอาลักษณ์ผู้ชำนาญ 2พระองค์งามสง่ายิ่งกว่ามนุษย์คนใด พระคุณไหลหลั่งมายังริมฝีปากของพระองค์ เพราะฉะนั้น พระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เป็นนิตย์ 3ข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ ขอทรงคาดดาบไว้ที่บั้นพระองค์ โดยพระสิริและความสง่างามของพระองค์ 4ขอทรงม้าอย่างสง่างามเสด็จไปอย่างมีชัย เพื่อเห็นแก่ความจริง ความสุภาพอ่อนโยนและความชอบธรรม ให้พระหัตถ์ขวาของพระองค์สอนกิจอันน่าครั่นคร้ามแก่พระองค์ 5ลูกธนูของพระองค์ก็คมอยู่ในจิตใจศัตรูของพระราชา ชนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์ 6พระที่นั่งของพระองค์ซึ่งพระเจ้าประทานนั้นดำรงอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ พระคทาแห่งราชอาณาจักรของพระองค์เป็นพระคทาเที่ยงธรรม 7พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรม ฉะนั้น พระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์ 8ฉลองพระองค์ทั้งหมดของพระองค์ก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบ กฤษณา และว่านน้ำ จากพระราชวังงาช้าง มีเครื่องสายทำให้พระองค์ยินดี 9ราชธิดาของกษัตริย์ต่างๆ ประทับท่ามกลางสตรีสูงศักดิ์ของพระองค์ พระราชินีประดับทองแห่งโอฟีร์ทรงยืนที่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ 10ราชธิดาเอ๋ย จงฟัง จงพิเคราะห์ และจงเอียงหูของพระนางมา จงลืมชนชาติของพระนางและบ้านพระราชบิดาของพระนางเสีย 11และพระราชาจะทรงปรารถนาความงามของพระนาง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของพระนาง จงโน้มตัวลงคำนับพระองค์เถิด 12ชาวเมืองไทระจะเอาของกำนัลมาถวายพระนาง เศรษฐีในหมู่ประชาชนจะขอความโปรดปรานจากพระนาง 13ราชธิดาของกษัตริย์ประดับพระกายอย่างโอ่อ่าในห้องของพระนาง ผ้าทรงของพระนางถักทอด้วยทองคำ 14พระนางถูกนำเข้าเฝ้าพระราชาในเครื่องทรงลายปัก และบรรดาเพื่อนเจ้าสาว คือหญิงพรหมจารีผู้ตามเสด็จพระนาง ก็ถูกนำมาเข้าเฝ้าพระองค์ 15พระนางและพวกเธอถูกนำเข้าเฝ้าด้วยความยินดีและความเปรมปรีดิ์ ทั้งหมดเข้าไปในพระราชวัง 16บรรดาพระโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์จะทรงแต่งตั้งพวกเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วทั้งแผ่นดินโลก 17ข้าพระองค์จะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ ฉะนั้น ชนชาติทั้งหลายจะยกย่องพระองค์เป็นนิตย์นิรันดร์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\