สดุดี 56

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เพราะคนเหยียบย่ำข้าพระองค์ คู่อริกดขี่ข้าพระองค์วันยังค่ำ 2พวกศัตรูเหยียบย่ำข้าพระองค์วันยังค่ำ เพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์อยู่ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด 3เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 4ในพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะ ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจ ข้าพระองค์จะไม่กลัว เนื้อหนังจะทำอะไรข้าพระองค์ได้? 5พวกเขาบิดเบือนถ้อยคำของข้าพระองค์วันยังค่ำ ความคิดทั้งสิ้นของพวกเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์ 6พวกเขารวมหัวกัน เขาซุ่มอยู่ เขาเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของข้าพระองค์ อย่างกับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองค์ 7ขอทรงทิ้งเขาเพราะความผิดของเขา ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเหวี่ยงชนชาติทั้งหลายลงด้วยความกริ้ว 8พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ น้ำตานั้นไม่อยู่ในบันทึกของพระองค์หรือพระเจ้าข้า? 9แล้วศัตรูของข้าพระองค์จะหันกลับ ในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูล ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์ 10ในพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะ ในพระยาห์เวห์ ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะ 11ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจ ข้าพระองค์จะไม่กลัว คนจะทำอะไรข้าพระองค์ได้? 12ข้าแต่พระเจ้า ที่ข้าพระองค์บนไว้ ข้าพระองค์จะแก้ ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณพระองค์ 13เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ชีวิตข้าพระองค์จากมัจจุราช พระองค์ทรงช่วยกู้เท้าข้าพระองค์ให้พ้นจากการสะดุดมิใช่หรือ? เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในความสว่างแห่งชีวิต


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\