สดุดี 65

1ข้าแต่พระเจ้า ในศิโยน การสรรเสริญควรแก่พระองค์ เขาจะทำการแก้บนต่อพระองค์ 2เพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐาน มนุษย์ทั้งสิ้นจะมาหาพระองค์ 3เมื่อความชั่วชนะข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ก็ทรงอภัยการละเมิดให้ 4บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้ ให้พำนักอยู่ในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอมด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์ คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ 5ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการช่วยกู้ โดยกิจการที่น่าครั่นคร้าม พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก และของทะเลที่ไกลโพ้น 6พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกำลังของพระองค์ ทรงคาดพระองค์ไว้ด้วยพระอานุภาพ 7ผู้ทรงระงับเสียงอึงคะนึงของทะเล เสียงอึงคะนึงของคลื่นทะเล เสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย 8ผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินไกลโพ้น จึงเกรงกลัวหมายสำคัญของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้เช้าและเย็นออกมา โห่ร้องด้วยความยินดี 9พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลก และทรงรดน้ำให้ พระองค์ทรงทำให้แผ่นดินอุดมยิ่ง แม่น้ำของพระเจ้ามีน้ำเต็ม พระองค์ทรงจัดหาข้าวให้ เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละ 10พระองค์ทรงรดน้ำ ตามรอยไถของมันอย่างชุ่มโชก และทรงให้ขี้ไถราบลง ทรงให้ดินอ่อนนุ่มด้วยห่าฝน และทรงอวยพรผลิตผลของมัน 11พระองค์ทรงให้ปีเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ รอยรถของพระองค์มีความไพบูลย์ย้อยหยด 12ทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็หยดย้อย เนินเขาคาดเอวด้วยความเปรมปรีดิ์ 13ทุ่งหญ้าห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะ หุบเขาปกคลุมไปด้วยข้าว ต่างก็โห่และร้องเพลงด้วยความชื่นบาน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\