สดุดี 68

1ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้บรรดาศัตรูของพระองค์กระจายไป ให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักตร์พระองค์ 2ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด ก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น 3แต่ขอให้คนชอบธรรมยินดี ให้เขาปรีดาปราโมทย์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ให้เขาปีติยินดีด้วยความชื่นบาน 4จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะ พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ จงลิงโลดเฉพาะพระพักตร์พระองค์ 5พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกำพร้า และทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงม่าย 6พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่ พระองค์ทรงนำเชลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์ แต่แน่ทีเดียว พวกกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหง 7ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จไปตามที่แห้งแล้ง เส-ลาห์ 8แผ่นดินโลกก็สั่นไหว ท้องฟ้าก็เทฝนลงมา ต่อพระพักตร์พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งภูเขาซีนาย ต่อพระพักตร์พระเจ้า คือพระเจ้าของอิสราเอล 9ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเทฝนลงมามากมาย เมื่อมรดกของพระองค์อ่อนล้า พระองค์ทรงฟื้นมันขึ้นมาใหม่ 10ประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยในนั้น ข้าแต่พระเจ้า โดยความดีของพระองค์ พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่คนยากจน 11องค์เจ้านายประทานถ้อยคำ พวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีก็เป็นกลุ่มใหญ่ 12ประกาศว่า "บรรดาพระราชาของกองทัพทั้งหลาย พวกเขาหนีไป พวกเขาหนีไป" ผู้หญิงที่อยู่บ้านก็แบ่งของริบกัน 13เเม้พวกท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะ ปีกนกพิราบก็อาบเงิน และปีกของมันอาบด้วยทองเนื้อดี 14เมื่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระจายพระราชา ณ ที่นั่น หิมะก็ตกลงบนภูเขาศัลโมน 15ภูเขาสูงเอ๋ย ภูเขาแห่งบาชาน ภูเขาหลายยอดเอ๋ย ภูเขาแห่งบาชาน 16ภูเขาหลายยอดเอ๋ย ทำไมมองด้วยความริษยา มายังภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์ เออ ที่ซึ่งพระยาห์เวห์จะประทับเป็นนิตย์ 17องค์เจ้านายเสด็จจากซีนายเข้าไปในสถานนมัสการ พร้อมรถรบของพระเจ้านับเป็นหมื่นๆ นับเป็นพันๆ 18พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง ทรงนำเชลยไปด้วย และทรงรับของขวัญจากมนุษย์ แม้กระทั่งจากผู้ที่ขัดขวาง ส่วนพระยาห์เวห์พระเจ้าจะประทับที่นั่น 19สาธุการแด่องค์เจ้านาย ผู้ทรงแบกภาระเพื่อเราอยู่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เส-ลาห์ 20พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอด การหลุดพ้นจากความตายนั้นก็อยู่ที่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย 21แต่แน่ทีเดียว พระเจ้าจะทรงทุบศีรษะบรรดาศัตรูของพระองค์ให้แหลก คือทุบกระหม่อมของผู้ที่ดำเนินในทางชั่วของเขา 22องค์เจ้านายตรัสว่า "เราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาจากบาชาน เราจะนำพวกเขากลับมาจากที่ลึกของทะเล 23เพื่อเจ้าจะเอาเลือดอาบเท้า เพื่อลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้ส่วนแบ่งจากพวกศัตรู" 24ข้าแต่พระเจ้า พวกเขาได้เห็นขบวนแห่ของพระองค์ ขบวนแห่ของพระเจ้าผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์เข้าในสถานนมัสการ 25นักร้องนำหน้า นักดนตรีรั้งท้าย ตรงกลางมีสาวรุ่นเล่นรำมะนา 26"ท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอล จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า คือพระยาห์เวห์ ในที่ชุมนุมใหญ่" 27นั่นมีเบนยามินผู้น้อยที่สุดนำหน้าพวกเขา บรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ตามมาเป็นกลุ่มใหญ่ อีกทั้งเจ้านายแห่งเศบูลุน เจ้านายแห่งนัฟทาลี 28ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงเรียกฤทธานุภาพของพระองค์มา ข้าแต่พระเจ้า ผู้ได้ทรงทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ 29บรรดาพระราชานำเครื่องบรรณาการมาถวายพระองค์ ในพระวิหารของพระองค์ที่เยรูซาเล็ม 30ขอทรงขนาบสัตว์ที่อยู่ในกอกก ฝูงวัวกับฝูงลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย ผู้นอบน้อมด้วยถวายเงินแผ่น ขอทรงทำให้ชนชาติทั้งหลายผู้ยินดีในสงครามกระจัดกระจายไป 31พวกทูตจะมาจากอียิปต์ คูชจะรีบยื่นมือของเขาออกทูลพระเจ้า 32บรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ย จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสดุดีองค์เจ้านาย เส-ลาห์ 33แด่ผู้ทรงขับเคลื่อนไปบนฟ้าสวรรค์ ฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรพ์ นี่แน่ะ พระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงกัมปนาท 34จงประกาศฤทธานุภาพของพระเจ้า ความสูงส่งของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล และฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ในท้องฟ้า 35พระเจ้าทรงน่าครั่นคร้ามนักในสถานนมัสการของพระองค์ คือพระเจ้าของอิสราเอล พระองค์นั้นประทานกำลังและอำนาจแก่ประชากรของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\