สดุดี 74

1ข้าแต่พระเจ้า ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิตย์? ไฉนความกริ้วของพระองค์จะกรุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์? 2ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองค์ ซึ่งทรงได้มาแต่ดึกดำบรรพ์ ซึ่งทรงไถ่ไว้ให้เป็นเผ่าของพระองค์โดยเฉพาะ ขอทรงระลึกถึงภูเขาศิโยน ซึ่งพระองค์เคยประทับนั้น 3ขอทรงนำย่างพระบาทของพระองค์ไปยังที่ซึ่งปรักหักพังเป็นนิตย์ ศัตรูได้ทำลายทุกสิ่งในสถานนมัสการ 4พวกคู่อริของพระองค์คำรามอยู่กลางสถานที่ประชุมของพระองค์ พวกเขาตั้งหมายสำคัญของเขาเองขึ้น 5พวกเขาเป็นเหมือนคนที่เงื้อขวานขึ้น ตัดพงไม้ทึบ 6แล้วบรรดาไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้น พวกเขาก็พังลงมาเสียด้วยขวานและค้อน 7เขาทั้งหลายเอาไฟเผาสถานนมัสการของพระองค์จนวอดวาย พวกเขาทำให้ที่ประทับแห่งพระนามของพระองค์เป็นมลทินไป 8เขาทั้งหลายรำพึงในใจว่า "เราจะเอาชนะเขาให้สิ้นเชิง" พวกเขาเผาสถานที่ประชุมทุกแห่งของพระเจ้าในแผ่นดิน 9พวกเราไม่เห็นหมายสำคัญทั้งหลายของเรา ไม่มีผู้เผยพระวจนะอีกแล้ว ในพวกเรา ไม่มีใครทราบว่านานเท่าใด 10ข้าแต่พระเจ้า คู่อริจะเย้ยอยู่นานเท่าใด? ศัตรูจะกล่าวหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์เป็นนิตย์หรือ? 11ไฉนพระองค์จึงหดพระหัตถ์ของพระองค์เสีย คือพระหัตถ์ขวาของพระองค์? ขอเหยียดพระหัตถ์จากพระทรวงของพระองค์ทำลายพวกเขาเถิด 12ถึงกระนั้น พระเจ้า ผู้เป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ตั้งแต่กาลก่อน ทรงทำกิจแห่งความรอดในแผ่นดินโลก 13พระองค์เองทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์ทรงหักหัวมังกรทั้งหลายในน้ำ 14พระองค์เองทรงขยี้หัวทั้งหลายของเลวีอาธาน พระองค์ประทานมันให้เป็นอาหารของสรรพสัตว์แห่งถิ่นทุรกันดาร 15พระองค์เองทรงเปิดตาน้ำพุและลำธาร พระองค์เองทรงให้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอแห้งไป 16วันเป็นของพระองค์ คืนเป็นของพระองค์เช่นกัน พระองค์เองทรงสถาปนาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 17พระองค์เองทรงจัดเขตทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก พระองค์เองทรงสร้างฤดูร้อนและฤดูหนาว 18ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงระลึกถึงข้อนี้ว่า ศัตรูได้เยาะเย้ยพระองค์ และชนชาติโง่เขลาได้กล่าวหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์ 19ขออย่าทรงมอบชีวิตนกเขาของพระองค์แก่สัตว์ป่า ขออย่าทรงลืมชีวิตคนยากจนของพระองค์เป็นนิตย์ 20ขอทรงพิเคราะห์ดูพันธสัญญาของพระองค์ เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อาศัยของความทารุณ 21ขออย่าให้ผู้ที่ถูกเหยียบย่ำขายหน้า ขอให้คนยากจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์ 22ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นสู้คดีของพระองค์ ขอทรงระลึกว่าคนโง่เขลาเยาะเย้ยพระองค์อยู่เสมอ 23ขออย่าทรงลืมเสียงคู่อริของพระองค์ เสียงอึงคะนึงของบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้พระองค์ ซึ่งขึ้นไปอยู่เสมอ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\