สดุดี 80

1ข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงดูอิสราเอลดุจเลี้ยงแกะ ขอเงี่ยพระกรรณสดับ คือพระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแพะแกะ พระผู้ประทับเหนือเหล่าเครูบ ขอทรงทอแสงออกมา 2ต่อหน้าเอฟราอิม และเบนยามิน และมนัสเสห์ ขอทรงปลุกพระอานุภาพของพระองค์ขึ้น และเสด็จมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด 3ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอด 4ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าจอมทัพ พระองค์จะกริ้วต่อคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์นานสักเท่าใด? 5พระองค์ได้ทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยน้ำตาต่างอาหาร และทรงให้เขาดื่มน้ำตาอย่างเต็มขนาด 6ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นในหมู่เพื่อนบ้านของข้าพระองค์ และศัตรูของข้าพระองค์หัวเราะกัน 7ข้าแต่พระเจ้าจอมทัพ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอด 8พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกจากอียิปต์ พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไป และทรงปลูกเถาองุ่นไว้ 9พระองค์ทรงปราบดินให้ มันก็หยั่งรากลึก และแผ่เต็มแผ่นดิน 10ร่มเงาของมันคลุมภูเขา และกิ่งก้านของมันคลุมต้นสนสีดาร์ขนาดใหญ่ 11มันยื่นกิ่งไปถึงทะเล และแขนงไปถึงแม่น้ำยูเฟรตีส 12ไฉนพระองค์จึงทรงพังกำแพงของมันลง? ทำให้ทุกคนที่ผ่านทางเด็ดผลของมัน 13หมูป่าจากดงมาย่ำยีมัน และสัตว์ในท้องทุ่งกินมันเป็นอาหาร 14ข้าแต่พระเจ้าจอมทัพ ขอทรงหันกลับมาเถิด พระเจ้าข้า ขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเห็น ขอสนพระทัยในเถาองุ่นนี้ 15คือหน่อซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงปลูกไว้ และบุตรซึ่งพระองค์ทรงให้เจริญแข็งแรงเพื่อพระองค์เอง 16มันถูกพวกเขาตัดและเผาเสียด้วยไฟ ขอทอดพระเนตรดูและทรงพิพากษาพวกเขา 17ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือคนที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ เหนือมนุษย์ที่พระองค์ทรงทำให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง 18แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันไปจากพระองค์ ขอประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลออกพระนามพระองค์ 19ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าจอมทัพ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอด


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\