สดุดี 85

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ทรงให้ยาโคบกลับสู่สภาพดี 2พระองค์ทรงยกโทษประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขา เส-ลาห์ 3พระองค์ทรงขจัดความเกรี้ยวกราดทั้งสิ้นของพระองค์ พระองค์ทรงหันจากความกริ้วอันร้อนแรงของพระองค์ 4ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับคืนอีก ขอทรงระงับโทสะที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย 5พระองค์จะกริ้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิตย์หรือ? พระองค์จะทรงให้ความกริ้วของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือ? 6พระองค์เองจะทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายมิใช่หรือ? เพื่อประชากรของพระองค์จะได้ยินดีในพระองค์ 7ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย และขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย 8ขอให้ข้าพระองค์ได้ยินสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าจะตรัส เพราะพระองค์จะทรงประกาศสันติสุขแก่ประชากรของพระองค์ แก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์ แต่อย่าให้เขาทั้งหลายหันกลับไปสู่ความโง่อีก 9แน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระองค์ เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลาย 10ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพจะจูบกัน 11ความซื่อสัตย์จะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ 12เออ พระยาห์เวห์จะประทานสิ่งที่ดีๆ และแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเกิดผล 13ความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์ และทำทางเดินให้ย่างพระบาทของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\