สดุดี 86

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอเงี่ยพระกรรณฟังและขอทรงตอบข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน 2ขอทรงคุ้มครองชีวิตข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์เป็นผู้จงรักภักดี ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ผู้วางใจในพระองค์ให้รอด 3ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์วันยังค่ำ 4ขอทรงให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์ยินดี ข้าแต่องค์เจ้านาย ข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ 5ข้าแต่องค์เจ้านาย เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงให้อภัย อุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ 6ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอเงี่ยพระโสตฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ 7ในวันที่ข้าพระองค์ทุกข์ใจ ข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ 8ข้าแต่องค์เจ้านาย ในบรรดาพระ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ และไม่มีกิจการใดเหมือนบรรดาพระราชกิจของพระองค์ 9ข้าแต่องค์เจ้านาย ทุกประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะกราบลงเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์ 10เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ พระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้า 11ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ ขอทรงรวมใจของข้าพระองค์เป็นใจเดียว ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์ 12ข้าแต่องค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจ และข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์เป็นนิตย์ 13เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่ง และพระองค์ทรงช่วยกู้ชีวิตของข้าพระองค์จากที่ลึกของแดนคนตาย 14ข้าแต่พระเจ้า คนโอหังได้ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ กลุ่มคนไร้ความปรานีมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ พวกเขาไม่เห็นพระองค์อยู่ในสายตา 15ข้าแต่องค์เจ้านาย แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณ กริ้วช้า และอุดมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ 16ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์ ขอประทานพระกำลังแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงช่วยบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ให้รอด 17ขอทรงสำแดงหมายสำคัญแห่งความโปรดปรานแก่ข้าพระองค์ เพื่อคนที่เกลียดชังข้าพระองค์จะเห็นและอับอาย ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์ข้าพระองค์และทรงปลอบโยนข้าพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\