สดุดี 89

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์เป็นนิตย์ ปากของข้าพระองค์จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกชั่วชาติพันธุ์ 2ข้าพระองค์กล่าวว่า ความรักมั่นคงของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิตย์ พระองค์จะทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ 3พระองค์ตรัสว่า "เราได้ทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือก เราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า 4'เราจะสถาปนาพงศ์พันธุ์ของเจ้าไว้เป็นนิตย์ และจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันธุ์'~" เส-ลาห์ 5ข้าแต่พระยาห์เวห์ ฟ้าสวรรค์จะยกย่องการอัศจรรย์ของพระองค์ และสรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์ 6เพราะผู้ใดบนฟ้าจะเปรียบกับพระยาห์เวห์ได้? ในบรรดาบุตรของพระเจ้า ผู้ใดจะเหมือนพระยาห์เวห์? 7พระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวในสภาของผู้บริสุทธิ์ ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงขามกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ 8ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมทัพ ผู้ใดทรงฤทธิ์เหมือนพระองค์? ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์ล้อมรอบพระองค์ 9พระองค์ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อคลื่นสูงขึ้น พระองค์เองทรงให้สงบ 10พระองค์เองทรงขยี้ราหับเหมือนผู้ถูกฆ่า พระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ ด้วยพระกรแข็งแกร่งของพระองค์ 11ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วย ส่วนพิภพและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ 12ทิศเหนือและทิศใต้ พระองค์เองได้ทรงสร้างขึ้น ภูเขาทาโบร์กับภูเขาเฮอร์โมนร้องเพลงถวายแด่พระนามของพระองค์ด้วยความยินดี 13พระองค์ทรงมีพระกรอันทรงอานุภาพ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็สูงส่ง 14ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนำหน้าพระองค์ 15ชนชาติที่รู้จักการโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุข ข้าแต่พระยาห์เวห์ คือบรรดาผู้ที่เดินในแสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์ 16พวกเขาเปรมปรีดิ์ในพระนามของพระองค์เสมอ และยืนขึ้นในความชอบธรรมของพระองค์ 17เพราะพระองค์ทรงเป็นเกียรติและกำลังของเขาทั้งหลาย แต่โดยความโปรดปรานของพระองค์ เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกยกขึ้น 18เพราะโล่ของเราเป็นของพระยาห์เวห์ พระราชาของเราเป็นขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล 19ในกาลก่อน พระองค์ตรัสด้วยนิมิต แก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์ และตรัสว่า "เราได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักรบคนหนึ่ง เราได้ยกย่องคนที่เราเลือกจากประชาชน 20เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา เราได้เจิมเขาไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเรา 21เพื่อมือของเราจะอยู่กับเขา และแขนของเราจะเสริมกำลังของเขา 22ศัตรูจะหลอกเขาไม่ได้ คนชั่วจะข่มเหงเขาไม่ได้ 23เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขา และตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลง 24ความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขา และเขาของเขาจะถูกยกขึ้นโดยนามของเรา 25เราจะเอามือของเขาวางบนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลาย 26เขาจะร้องต่อเราว่า 'ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์' 27และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปี สูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก 28เราจะเก็บรักษาความรักมั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิตย์ และพันธสัญญาที่เราทำกับเขาจะมั่นคงอยู่ 29เราจะสถาปนาพงศ์พันธุ์ของเขาไว้เป็นนิตย์ ทั้งให้บัลลังก์ของเขาดำรงอยู่ตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์ดำรงอยู่ 30ถ้าลูกหลานของเขาทิ้งธรรมบัญญัติของเรา และไม่ดำเนินตามกฎหมายของเรา 31ถ้าพวกเขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเรา และมิได้รักษาบัญญัติของเรา 32แล้วเราจะลงโทษการละเมิดของพวกเขาด้วยไม้เรียว และลงโทษความชั่วของเขาด้วยการเฆี่ยน 33แต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขา และจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเรา 34เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเรา 35เราปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ของเราครั้งเดียวเป็นพอ เราจะไม่มุสาต่อดาวิด 36พงศ์พันธุ์ของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ บัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเรา 37บัลลังก์จะตั้งอยู่เป็นนิตย์อย่างดวงจันทร์ และสักขีพยานบนท้องฟ้าก็แน่นอน" เส-ลาห์ 38แต่บัดนี้ พระองค์ทรงทอดทิ้งและปฏิเสธ พระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ 39พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทำกับผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้มงกุฎของท่านเป็นมลทินในผงคลีดิน 40พระองค์ทรงพังกำแพงทั้งสิ้นของท่าน พระองค์ทรงให้ที่กำบังอันแข็งแกร่งของท่านพังทลาย 41คนทั้งปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่าน ท่านกลายเป็นที่เยาะเย้ยของเพื่อนบ้าน 42พระองค์ทรงยกมือขวาคู่อริของท่านขึ้น พระองค์ทรงทำให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านยินดี 43ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงหันคมดาบของท่าน และมิได้ทรงให้ท่านตั้งมั่นคงในสงคราม 44พระองค์ทรงให้ความรุ่งโรจน์ของท่านเสื่อมสูญไป และทรงเหวี่ยงบัลลังก์ของท่านลงสู่พื้นดิน 45พระองค์ทรงตัดวันเวลาวัยหนุ่มของท่านให้สั้น และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอาย เส-ลาห์ 46ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะซ่อนองค์อยู่นานเท่าใด? เป็นนิตย์หรือ? พระพิโรธของพระองค์จะไหม้อยู่นานเท่าใด? 47ขอทรงระลึกว่าช่วงชีวิตของข้าพระองค์สั้นเพียงไร เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมาเปล่าประโยชน์แท้ๆ 48มนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตาย? ผู้ใดจะช่วยชีวิตของตนจากมือของแดนคนตายได้? เส-ลาห์ 49ข้าแต่องค์เจ้านาย ความรักมั่นคงของพระองค์ในกาลก่อนอยู่ที่ไหน? ซึ่งทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ 50ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกเยาะเย้ยอย่างไร และข้าพระองค์แบกรับความสบประมาทของชนชาติทั้งหลายไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไร 51ข้าแต่พระยาห์เวห์ นั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เย้ยหยัน นั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ 52สาธุการแด่พระยาห์เวห์เป็นนิตย์ อาเมน และ อาเมน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\