Màtyû 1

1Mɛ̀ myin nɛ ni mɛ̀ myin mɛ̀ mbibea Yesù Kristò nɛ kɛ mvu ɓwum mvɛ̀n Dàvîd yɛ twæbbi kɛ Abràhâm zwɛm. 2Abràhâm nɛ ye Izàʼ, Izàʼ ye kuʼ Yàkɔ̂b, Yàkɔ̂b ye kuʼ Judà lɛ̀ mɛ̀ ŋgyinni ɓyon. 3Ti lɛ̀ Judà, à ye Fàrɛ̂sì ɓon lɛ̀ Zarà. Jin mon nyan ɓe lɛ Tamà. Fàrɛ̂sì ye Ɛrsòn. Ɛrsòn ye kuʼ làn nyon Àrâm. 4Àrâm yònni, à ye Àmìnàdâb. Àmìnàdâb ye Nasòn, Nasòn ye Sàlmôn. 5Sàlmôn ye kuʼ làn nyon Bɔzì. Jin mon Bɔzì ɓe lɛ Ràhâb. Bɔzì ye kuʼ Òbɛ̂ʼ. Jin mon Òbɛ̂ʼ ɓe lɛ Rût. Òbɛ̂ʼ ye Jɛ̀sê, 6Jɛ̀sê kà ye m̀vɛ̀n Dàvîd. (Dàvîd ye Sàlòmôn. Mon Sàlòmôn sɛte ɓɛ myi Ùrî.) 7Sàlòmôn nɛ ye Ròbɔ̂m, Ròbɔ̂m ye Àbià, Àbià ye kuʼ Asà. 8Asà ye Jòzàfât, Jòzàfât ye kuʼ Jòrâm, Jòrâm nɛ ye Òziàs, 9Òziàs ye Jòtâm, Jòtâm nɛ ye Àkâzɛ̀, Àkâzɛ̀ ye Èzèkiàs, 10Èzèkiàs nɛ ye Mànàsê, Mànàsê ye Amòn, Amòn ye Jòsiàs. 11Jòsiàs nɛ ye Yèkònià lɛ̀ mɛ̀ ŋgyinni ɓyon. Kɛ kwan màzwùm sɛ ɓɛ hwɛn mvu ɓwum Izràɛ̂l, ɓɛ kɛn lɛ̀ ɓon kɛ Bàbìlôn. 12Kwan sɛ ɓe lɛ̀ mvu ɓwum Izràɛ̂l twɔ̂ʼ kɛ Bàbìlôn, Yèkònià ye Sàlàtìyɛ̂l. Sàlàtiɛ̀l ye Zòròbàbɛ̂l, 13Zòròbàbɛ̂l ye tì kuʼ Àbìyû, Àbìyû ye Èlìàkîm, Èlìyàkîm ye kuʼ Àzôr, 14Àzôr ye Sàdɔ̂ʼ, Sàdɔ̂ʼ ye kuʼ Àshîm, Àshîm ye Èlìyû. 15Èlìyû ye Èlèàzâr, Èlèàzâr ye Màtân, Màtân ye Yàkɔ̂b. 16Yàkɔ̂b ye Jòsɛ̂ʼ nɛ kin ɓɛ ywi Màrî. Màrî ni ye Yesù, mwum nɛ ɓɛ ta ti kònndi lon lɛ Kristò. 17Li nɛ ɓwiʼ yɛn kɛ moan zwɛ̂m, ǹwaì yɛ kɛ nywi mbibea ndwun Abràhâm, a kiìn ɓɛ̀n nywi Dàvîd, yì ye yi tannzi lwɛn wûm ɓlàn nyî. M̀banmbɔʼ nɛ lɛ̀ ǹwaʼ yɛ nywi Dàvîd a kiìn ɓɛ̀n nywi ɓwum Izràɛ̂l kwan sɛ ɓɛ yekaʼ ɓon lwɔ̀ʼ mbyi Bàbìlôn. Ǹdìkàʼ kwan màzwǔm, a kiìn ɓɛ̀n kwan Kristò ɓwiʼ konndì cinni yì ye wûm ɓlàn nyî. 18Swum sɛ lannzi ɓɛ kà kǐn Yesù Kristò ye à si lɛ: Màrî ɓe m̀lib nyæ̀nni Jòsɛ̂ʼ. Son, lɛ̀ ɓɛ kà tòn kɛ cìcǐ fɔʼ, Màrî shɛ zwùm lɛ̀ ǹkimmɔʼ Mpùn Nsanmi. 19Jòsɛ̂ʼ nɛ ǹɗwɛb swiʼ nyon ɓe mwum nɛ tǎ M̀vɛ̀nnswæ̀b ɗwon, ǎ yili kan lɛ à kwasì lɛʼ màzwùm pisean, kwɛ̀nnjin læ̀kì m̀myon ɓænni. Son, à ɓàkàʼ kɛ nlim nun lɛ nun yɛ̌ ɗæm màzwùm ɗonnzi shìkì màn ɓwum lìmmì. 20Kɛ mɓàkàʼ yɛ nun ɓe ɓàkàʼ li, cikpuʼ Mvɛ̀nnswæ̀b ɓwùmnì nun kɛ ndɛmndɛm nun, à shɛ̀ lɛ̀ nun lɛ: «Jòsɛ̂ʼ, mwum nɛ kɛ mvu ɓwum mvɛ̀n Dàvîd nun, ɓa wù kɛsi nywi lɛ̀ m̀myû Màrî ntwiʼ sɛ ǹkimmɔʼ Mpùn Nsanmi yɛ ci, nun tǎ mwɛnnzea ɓònŋgea. 21À yɛ̌ mwɛn ye, wù kɛ̀ nun jin lɛ Yesù, ntwiʼ sɛ mwɛn ni nɛ yɛ ǹkwìn ɓwum ɓyon swæti kɛ ɓyɛbbi nyan nun.» 22Ywum màzwùm lean li lɛ̀ lɛʼ Mvɛ̀nnswæ̀b lwinni kɛ nshɛ̀ yɛ nun shɛ̀e kɛ ŋwum ci-nlɛli kɛ ŋwum yon ndɔʼ nun lɛ: 23«Cɛ fɛʼ, ntwum mlib yɛ ɓɛ lɛ̀ zwùm, à yɛ̌ mwɛn ye, ɓɛ yɛ nun lon lɛ Èmànùɛ̂l.» Sù jin màzwùm ni lɛ «M̀vɛ̀nnswæ̀b ni lɛ̀ ɓwiʼ». 24Kwan sɛ Jòsɛ̂ʼ yìmne ɗye, à cì wɛ̌ tà shɛ cikpuʼ Mvɛ̀nnswæ̀b shɛ̀e nun. À twɛʼ Màrî ɓe wɛ̌ m̀myon. 25Son, ɓɛ nòn kan njiʼ ɓon lɛ̀ nun a kɛn ɓɛ̀n kwan sɛ nun ye mwɛn nɛ nɗwɛb. Kɛ nyě yɛ nun ye mwɛn li, Jòsɛ̂ʼ kɛ̀ nun jin lɛ Yesù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\