1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 11

1ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩምውን ንኣይ ምሰሉ። 2ብዂሉ ስለ እትዝክሩንን ካባይ ዝተቐበልኩምዎ ትምህርቲውን ኣጽኒዕኹም ስለ ዝኃዝኩምዎን እንእደኩም ኣለኹ። 3ግናኸ ርእሲ ሰብኣይ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ኸዓ ሰብኣይ ርእሲ ክርስቶስውን እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኽትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። 4እቲ ኽጽሊ እንተሎ ወይ ክንበ እንተሎ ነቲ ርእሱ ዝጕልበብ ነቲ ርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ የሕስሮ። 5እታ ኽትጽሊ እንተላ ወይ ክትንበ እንተላ ርእሳ ዘይትጕልበብ ሰበይቲ ድማ ከምታ ልጽይቲ ርእሲ እያ እሞ ነቲ ርእሳ ዝኾነ ሰብኣይ ተሕስሮ። 6ሰበይቲ ዘይትጕልበብ እንተ ኾይና ግና ፀጕራ ትላጸ ወይ ትቖረጽ። እምብኣርስ ንሰበይቲ ምቝራጽ ወይ ምልጻይ ፀጕራ ዘነውራ ኻብ ኮነ ትጐልበብ። 7ሰብኣይ ምስሊ እግዚኣብሔርን ክብሩን ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ክጕልበብ ኣይግብኦን እዩ። ሰበይቲ ግና ኽብሪ ሰብኣይ እያ እትገልጽ። 8ሰበይቲ እያ ካብ ሰብኣይ ዝተረኽበት እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይተረኽበንሞ። 9ከምኡውን ሰበይቲ እያ ምእንቲ ሰብኣይ ዝተፈጥረት እምበር ሰብኣይ ምእንቲ ሰበይቲ ኣይተፈጥረን። 10በዝ ምኽንያት እዙይን ምእንቲ እቶም መላእኽትን ሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ሥልጣን ናይ ሰብኣያ ኽህልዋ ይግባእ። 11በቲ ኣብ ጐይታ ዘለና ሕይወት ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ድማ ብዘይ ሰበይቲ ኸቶ ኣይኸውንን እዩ። 12ከምቲ ሰበይቲ ኻብ ሰብኣይ ከም ዝኾነት ከምኡውን ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ እዩ ዝውለድ፤ ዂሉ ኸዓ ኻብ እግዚኣብሔር እዩ። 13እስኪ ባዕልኻትኩም ሕሰብዎ፤ ሰበይቲ ርእሳ እንተይተጐልበበት ናብ እግዚኣብሔር ክትጽሊዶ ይግባእ እዩ? 14ወይ ከዓ ሰብኣይ ፀጕሩ እንተንወኀ ነውሪ ምዃኑስ እቲ ተፈጥሮ ባዕሉዶ ኣይምህረኩምን እዩ? 15ሰበይቲ ፀጕራ እንተንውኀት ግና ክንዲ መጐልበቢ ፀጕሪ ተውሂብዋ እዩ እሞ ንእኣ ኽብረታ እዩ። 16ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እዝ ነገርዙይ ዝጠራጠር እንተልዩ የስተውዕል፤ ንሕናን እተን ናይ እግዚኣብሔር ኣብያተ ክርስቲያንን ካብዙይ ዝተፈልየ ልማድ የብልናን። 17ክትእከቡ እንተለኹም እትገብርዎ ክንዲ ንጽቡቕ ንሕማቕ ስለ ዝኾነ በዝ ዝህበኩም ዘለኹ ትእዛዝ ኣይንእደኩምን እየ። 18ቅድሚ ዂሉ ኸም ቤተ ክርስቲያን ክትእከቡ እንተለኹም ኣብ ማእኸልኩም ምፍልላይ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ። ካብቲ ዝሰማዕኽዎውን ገሊኡ ኣኣምኖ እየ። 19እቶም ቅኑዓት ምእንቲ ኽገሃዱስ ኣብ ማእኸልኩም ምፍልላይ ክኸውን ግድን እዩ። 20እቲ ብሓደ ምእካብኩም ማእዲ ጐይታ ንምብላዕ ኣይኮነን። 21ምክንያቱ ኽትበልዑ እንተለኹም ነፍስ ወከፍ ተቐዳዲሙ ደድራሩ ይበልዕ፤ እቲ ሓደ እንትጠሚ እቲ ሓደ ይሰክር። 22እትበልዑ ሉን እትሰትዩሉን ኣባይቲዶ የብልኩምን ኢኹም? ነቶም ዘይብሎም እተኅፍርዎም ዘለኹምስ ንቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ንዒቕኩም ዲኹም? እንታይ እሞ ኽብለኩም እየ? ወይ እንታይ እሞ ኽብል? በዙይዶ ኽንእደኩም እየ? ከቶ ኣይንእደኩምን! 23እቲ ንኣኻትኩም ዘመኃላለፍኩልኩም ነቲ ኻብ ጐይታ ኢየሱስ ዝተቐበልኩዎ እዩ፤ ጐይታና ኢየሱስ በታ ዝተትኃዘላ ለይቲ ኅብስቲ ኣልዓለ። 24ኣመስጊኑ ቖሪሱ  እንኩ! ብልዑ ! እዙይ ምእንታኻትኩም ዝወሃብ ሥጋይ እዩ፤ እዙይ ንመዘከርታይ ግበርዎ! በለ። 25ከምኡ ኸዓ ምስተደረሩ ነቲ ጽዋዕ ኣልዒሉ  እዝ ጽዋዕ እዙይ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ፤ ኣብ እትሰትይዎ ጊዜ ዂሉ ንመዘከርታይ ግበርዎ! በለ። 26ነዝ ኅብስቲዙይ ኣብ እትበልዕዎ ነዝ ጽዋዕ እዙይውን ኣብ እትሰትይዎ ጊዜ ዂሉ ክሳዕ ጐይታ ዝመጽእ ሞቱ ኢኹም እትነግሩ። 27ስለዙይ እንተይተገብኦ ኅብስቲ ጐይታ ዝበልዕ ወይ ጽዋዕ ጐይታ ዝሰቲ ናይ ጐይታ ሥጋን ደምን እዩ ዝብድል። 28እምበኣር ሰብ ካብዝ ኅብስቲ እዙይ ቕድሚ ምብልዑ ን ካብዝ ጽዋዕዙይ ቅድሚ ምስታዩን ርእሱ ይመርምር። 29እንተይተገብኦ ዝበልዕን ዝሰትን ናይ ጐይታ ሥጋ ስለ ዘይፈለጠ ኣብ ርእሱ ፍርዲ እዩ ዘምጽእ። 30በዝ ምኽንያት እዙይ እዮም ኣብ ማእኸልኩም ብዙኃት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ፤ ዝሞቱውን ብዙኃት እዮም። 31ንባዕልትና ብትኽክል እንተንፈርድስ ኣይምተፈረደናን ነይሩ። 32እንተኾነ ግና ጐይታ ኽፈርደና እንተሎ ይግሥጸና እዩ ዘሎ፤ እዙይ ከዓ ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንዂነን ኢሉ እዩ። 33ስለዙይ ኣኅዋተይ! ንማእዲ ጐይታ ኽትእከቡ እንተለኹም ንስንሳትኩም ደኣ ተጸባበዩ። 34ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ኸይኸውን ዝጠመየ እንተልዩ ኣብ ገዝኡ ይብላዕ። ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻእኹ ኽሠርዐልኩም እየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\