1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 14

1ንፍቕሪ ሰዓብዋ፤ ንመንፈሳዊ ውህብቶታት ብኅልፊኳ ኽትንበዩ ኣብሊጽኩም ተመነዩ። 2ብቛንቋታት ዝዛረብ ንእግዚኣብሔር እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ፤ ነቲ ዝዛረቦ ዘስተውዕሎ ሓደኳ የለን፤ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ምሥጢራት እዩ ዝዛረብ። 3ትንቢት ዝንበ ግና ንሰብ ዝሓንጽን ዘተባብዕን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ። 4ብቛንቋታት ዝዛረብ ንርእሱ የሓንጽ፤ ትንቢት ዝናገር ግና ንቤተ ክርስቲያን የሓንጽ። 5ሕዚ ኸዓ ዂልኻትኩም ብቛንቋታት ክትዛረቡ ብኅልፍኳ ኽትንበዩ ድልየተይ እዩ፤ እታ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኽትሕነጽ ነቲ ብቛንቋታት ዝተዛረቦ ዝትርጕመሉ እንተ ዘይረኺቡ ካብቲ ብቛንቋታት ዝዛረብ እቲ ዝንበ የዓቢ። 6ሕዚ ግና ኣኅዋተይ! ብራእይ ወይ ብፍልጠት ወይ ብትንቢት ወይ ብትምህርቲ ዘይኮነስ ቋንቋታት እናተዛረብኩ ናባኻትኩም እንተ ዝመጽእ እንታይ ምጠቐምኩኹም? 7እቲ ሕይወት ዘይብሉ ከም እኒ እምብልታ ወይ መሰንቆ ዝመሰለ ዝደምፅ ነገራት ፍሉይ ዝኾነ ቃና እንተ ዘየስምዐ እቲ ብእምብልታ ወይ ብመሰንቆ ዝቲነየ እንታይ ምዃኑ ይፍለጥ? 8መለኸትከ ዘይፍሉጥ ድምፂ እንተስምዐ መን እዩ ንውግእ ዝስለፍ? 9ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ብቛንቋታት ዘይርዳእ ነገር እንተ ተዛረብኩም ነቲ ዝተዛረብኩምዎ መን ክርድኦ ይኽእል? ምስ ንፋስ ከም ዝዛረብ ኢኹም ትኾኑ። 10ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙኅ ቋንቋታት ኣሎ፤ ትርጕም ዘይብሉ ግና የለን። 11እምበኣር ኣነ ናይቲ ዝተነግረ ቋንቋ ትርጕም ዘይፈልጥ እንተ ኾይነ ነቲ ኣነ ዝዛረቦ ባዕዲ እየ ዝኾኖ፤ እቲ ዝዛረብ ከዓ ባዕዲ እዩ ዝኾነኒ። 12ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ውህብቶታት መንፈስ ሃረር እትብሉ ኻብ ኮንኩም እቶም ንቤተ ክርስቲያን ዝሓንጹ ውህብቶታት ክበዝኁልኩም ድለዩ። 13ብቛንቋታት ዝዛረብ ምትርጓም ምእንቲ ክኽእል ይጸሊ። 14ብቛንቋታት እንተ ጸለኹ መንፈሰይ እዩ ዝጽሊ፤ ኣእምሮይ ግና ብዘይ ፍረ እዩ። 15እሞ እንታይ ደኣ ኽገብር? ብመንፈስ ክጽሊ በእምሮይውን ክጽሊ እየ፤ ብመንፈስ ክዝምር በእምሮይውን ክዝምር እየ። 16እንተ ዘይኮነ ብመንፈስ ንእግዚኣብሔር ክተመስግን እንተለኻ ኣብ ጉባኤ ዘሎ ዘይርድኦ ሰብ ነቲ እትብሎ ስለ ዘይፈልጦ ከመይ ገይሩ ብምስጋናኻ  ኣሜን ክብል ይኽእል? 17ንስኻ ጽቡቕ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ፤ እቲ ኻልእ ግና ኣይተሓንጸን። 18ካብ ዂልኻትኩም ብዝበለጸ ብቛንቋታት ስለ ዝዛረብ ንእግዚኣብሔር አመስግኖ እየ። 19ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግና ንኻልኦት ምእንቲ ኽምህር ብቛንቋታት እልፊ ቓላት ካብ ዝዛረብ ኃሙሽተ ቓላት በእምሮ ኽዛረብ እፈቱ። 20ኣኅዋተይ! በተሓሳስባኹም ከም ቈልዓ ኣይትኹኑ፤ ንኽፉእ ደኣ ሕፃናት ኩኑ እምበር በተሓሳስባኹምስ ብሱላት ኩኑ። 21ኣብ ኦሪት፦  ነዝ ሕዝቢ እዙይ ብኻልእ ዝቛንቋኦም ሰባትን ብኣፍ ጓኖትን ገይረ ኽዛረቦም እየ፤ ምስ እዝ ዂሉ እኳ ኣይሰምዑ ንን እዮም፤› ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። 22ስለዙይ ብቛንቋታት ምዝራብ ነቶም ዝኣምኑ ዘይኮነስ ነቶም ዘየኣምኑ ምልክት እዩ፤ ትንቢት ከዓ ነቶም ዘይኣምኑ ዘይኮነስ ነቶም ዝኣምኑ እዩ። 23እታ ቤተ ክርስቲያን ብምልእታ ምስ ተኣከበት ነፍስ ወከፍ ከዓ ብቛንቋታት እንተ ዝዛረብ እሞ ዘይፈልጡ ወይ ዘይኣምኑ ሰባት እንተ ዝመጹ  እዚኣቶም ዓቢዶም እዮም ኣይምበልዎምንዶ? 24ኲላቶም እንተ ዝንበዩ ግና ሓደ ዘይኣምን ወይ ዘይፈልጥ እንተ ዝኣቱ በቲ ዂላቶም ዝብልዎ ኃጥእ ምዃኑ ምተወቕሰ፤ በቲ ዂሎም ዝብልዎውን ምተፈርደ። 25እቲ ኣብ ልቡ ዝተሠወረ ነገርውን ምተገልጸ፤  ብርግጽ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ እናበለ ድማ ብገጹ ተደፊኡ ንእግዚኣብሔር ምሰገደ። 26እምበኣርከስ ኣኅዋተይ! እንታይ ይሐይሽ? ክትእከቡ እንተለኹም ሓደ ውህብቶ መዝሙር ኣለዎ፤ ሓደ ውህብቶ ትምህርቲ ኣለዎ፤ ሓደ ውህብቶ ራእይ ኣለዎ፤ ሓደ ብቛንቋታት ናይ ምዝራብ ውህብቶ ኣለዎ፤ ውህብቶ ትርጉም ኣለዎ፤ ዂሉ ውህብቶ ንምሕናጽ ይገበር። 27ብቛንቋታት ዝዛረቡ እንተልዮም ክልተ እንተ በዝኁ ኸዓ ሠለስተ በብተራ ይዛረቡ፤ ሓደ ድማ ይተርጕሞ። 28ተርጓሚ እንተ ዘየለ ግና እቲ ብቛንቋታት ዝዛረብ እንተልዮም ክልተ እንተበዝኁ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ስቕ ይበል፤ ንርእሱን ንእግዚኣብሔርን ጥራሕ ይዛረብ። 29ነቢያት ክልተ ወይ ሠለስተ ኾይኖም በብተራ ይዛረቡ፤ እቶም ካልኦት ድማ ይመርምሩ። 30ካብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ንሓደ ራእይ እንተ ተገልጸሉ ግና እቲ ቐዳማይ ስቕ ይበል። 31ኲላቶም ምእንቲ ኽመሃሩ ኲላቶምውን ምእንቲ ኽተባብዑ ስ ኲልኻትኩም በብሓደ ኽትንበዩ ትኽእሉ ኢኹም። 32እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝእዎም እዮምሞ። 33እግዚኣብሔር ናይ ሰላም ኣምላኽ እምበር ናይ ሁከት ኣምላኽ ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ኲለን ኣብያተ ክርስቲያን ዘለዉ ኣመንቲ ዝግበር ዘሎ፦ 34ኣንስቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዛረባ ኣይተፈቐደለንን እዩ እሞ ስቕ ይበላ። ግና ኸምቲ ሕጊ ሙሴ ዝብሎ ይተኣዘዛ። 35ክመሃራ እንተ ደለያ ኸዓ ኣብ ገዛ ንሰብኡተን ይጠይቓ፤ ንሰበይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምዝራብ ነውሪ እዩ እሞ። 36ቃል እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ድዩ ወፂኡ? ወይ ኣባኻትኩም ጥራሕ ድዩ በጺሑ? 37ሓደ  ኣነ ነቢይ እየ ወይ  መንፈሳዊ ውህብቶ ኣለኒ ዝብል እንተልዩ እዝ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይፍለጥ። 38ነቲ ነዙይ ኽፈልጥ ዘይደሊ ንሱውን ኣይፍለጥን። 39ስለዙይ ኣኅዋተይ! ክትንበዩ ሃረር በሉ፤ ብቛንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትኸልክሉ፤ 40እንተኾነ ዂሉ ብሥርዓትን ብኣገባብን ደኣ ይኹን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\