1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 15

1ሕዚ ኸዓ ኣኅዋተይ! ነቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ወንጌል ከዘክረኩም እደሊ ኣለኹ። ንሱ ድማ እቲ ዝተቐበልኩምዎን ብእኡ ድማ ጸኒዕኹም እትነብሩ ዘለኹምን እዩ። 2ነቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ቃል ኣጽኒዕኹም ኂዝኩምዎ እንተሊኹምስ ብእኡ ድኂንኩም ኢኹም፤ እንተ ዘይኮነ ግና እምነትኩም ከንቱ እዩ። 3ነቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ቅድሚ ዂሉን ልዕሊ ዂሉን ገይረ ኣመኃላሊፈልኩም እየ፤ ከምቲ ቕዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ፦  ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢኣትና ሞተ፤ 4ተቐብረ፤ ከምቲ ቕዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ ኸዓ  ብሣልሳይ መዓልቲ ተሥአ፤ 5ንጴጥሮስ ተርአዮ፤ ደኃርውን ነቶም ዓሠርተ ኽልተ ተርአዮም። 6ብድኅሪኡ ኻብ ኃሙሽተ ሚእቲ ንዝበዝኁ ኣኅዋት ብሓደ ጊዜ ተርአየ፤ ካብኣቶም እቶም ዝበዝኁ ኽሳዕ ሎሚ ኣለዉ፤ ገሊኣቶም ግና ሞይቶም እዮም። 7ድኅሪኡ ንያዕቆብ ድኅሪኡ ኸዓ ንዂላቶም ሓዋርያት ተርአየ። 8ድኅሪ ዂላቶም ድማ ብዘይ መዓልቱ ዝተወለደ ንዝመስል ንኣይ ተርአየኒ። 9ኣነ ኻብ ኲላቶም ሓዋርያት ዝነኣስኩ እየ፤ ነታ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ዘሳጐጕክዋ ስለ ዝኾንኩ ኸዓ ሓዋርያ ኽበሃል ዘይግብአኒ እየ። 10እቲ ኾይነዮ ዘለኹ ግና ብጸጋ እግዚኣብሔር እየ ኾይነዮ ዘለኹ፤ እቲ ንኣይ ዝሃበኒ ጸጋ ኸዓ ከንቱ ኣይኮነን፤ እኳ ደኣ ኅልፊ ዂላቶም ፀዓርኩ። እንተኾነ እቲ ኣባይ ኃዲሩ ዘሎ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን። 11እምበኣር ኣነ ኾንኩ ንሳቶም ነዙይ ኢና እንሰብኽ ዘለና፤ ንስኻትኩምውን ነዙይ ኢኹም ዝኣመንኩም። 12ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተሥአ ኻብ ተሰበኸ ከመይ ኢሎም ደኣ ካባኻትኩም ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ዘለዉ? 13እምበኣር ትንሣኤ ሙታን ዘየለ እንተ ኾይኑስ ክርስቶስውን ኣይተሥአን። 14ክርስቶስ ዘይተሥአ እንተ ኾይኑ ድማ ስብከትና ኸንቱ እዩ፤ እምነትኩምውን ከንቱ እያ። 15እግዚኣብሔር ንክርስቶስ ከም ዘተሥኦ መስኪርና ነይርና፤ ንምዉታን ዘየተሥኦም እንተ ደኣ ኾይኑ ግና እምበኣር ንክርስቶስውን ኣየተሥኦን። ንሕና ኸዓ ሓሰውቲ መሰኻኽር እግዚኣብሔር ኴንና ንርከብ ኣለና። 16ንምዉታን ዘየተሥኦም እንተ ኾይኑ ክርስቶስውን ኣይተሥአን። 17ክርስቶስ ዘይተሥአ እንተ ኾይኑ ድማ እምነትኩም ከንቱ እያ። ንስኻትኩምውን ገና ኣብ ኃጢኣትኩም ኢኹም ዘለኹም። 18እቶም ብእምነት ክርስቶስ ዝሞቱ ኸዓ ጥፉኣት እዮም። 19ኣብ ክርስቶስ ዘላትና ተስፋ ኣብዛ ሕይወት እዚኣ ጥራሕ እንተ ደኣ ኾይና ካብ ኲሉ ሰብ ዝበለጸ እነኅዝን ኢና። 20ክርስቶስ ግና ካብ ሞት ተሥአ፤ በዙይ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በዂሪ ትንሣኤ ኾነ። 21ስለዙይ ከምቲ ብሓደ ሰብ ሞት ዝመጸ ከምኡ ኸዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጸ። 22ከምቲ ዂላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ዂላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። 23ግና ነፍስ ወከፍ በብመሥርዑ እዩ፤ ኣቐዲሙ ክርስቶስ ተሥአ፤ ደኃር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ኽትሥኡ እዮም። 24ክርስቶስ ከዓ ዂሉ መንግሥትን ሥልጣንን ኃይልን ሥዒሩ እታ መንግሥቲ ንእግዚኣብሔር ኣብ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። 25ንዂሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኽሳዕ ዝገብሮም ክነግሥ ይግብኦ እዩ እሞ። 26እቲ ኽድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ኸዓ ሞት እዩ። 27መጽሓፍ  እግዚኣብሔር ንዂሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ እንተኾነ  ዂሉ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል እንተሎ ግና ነቲ ኸም ዝግዝኦ ንዝገበረ እግዚኣብሔር ኣብ ከምዘይምልከት ግሁድ እዩ። 28ኲሉ ምስ ተገዝአሉ ግና ኣምላኽ ኲሉን ኣብ ኲሉን ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንርእሱ ነቲ ዂሉ ዘግዝአሉ ኽግዛእ እዩ። 29እንተ ዘይኮነ እቶም ክንዲ ምዉታን ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብኃኦም? ብሱሩ ምዉታን ዘይትሥኡ እንተ ኾይኖምከ ስለምንታይ ደኣ ኽንድኦም ዝጥመቑ? 30ስለምንታይከ ንሕና ዂሉ ጊዜ ንሓደጋ እንቃላዕ? 31ኣኅዋተይ! ኣነ በብመዓልቱ ሞት ዘጋጥመኒ ዘሎ በቲ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዘለኒ ትምክሕቲ ከምዝኾነ አረጋግጸልኩም ኣለኹ። 32ከም ኣተሓሳስባ ሰብ እንተኾይኑ ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝተዋጋእኹ ደኣ እንታይ እዩ ረብኃይ? ምውታን ዘይትሥኡ እንተኾይኖም ግና  ከምቲ ዒራ ጽባሕ ክንመውት ኢናሞ ንብላዕ ንስተ ዝብልዎዶ ኣይምኾነን? 33ኣይትታለሉ፤ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ባህርይ የበላሽዎ እዩ። 34ቅንዕና ንምግባር ተበራበሩ፤ ኃጢኣትውን ኣይትግበሩ፤ ገሊኦም ካባኻትኩም ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥዎ ኣለዉሞ ምእንቲ ኽትኃፍሩ ኢለ እየ እዙይ ዝብል ዘለኹ። 35ገሊኡ ሰብ ግና  ምዉታን ከመይ ኢሎም እዮም ዝትሥኡ? ከመይ ዝበለ ሰብነትከ እዩ ኽህልዎም? ዝብል ይህሉ ይኸውን። 36ኣታ ዓሻ! እቲ ንስኻ እትዘርኦ እንተይሞተ ሕይወት ኣይረክብን እዩ። 37እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራሕ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። 38ኣምላኽ ግና ኸም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍስ ወከፍ ዘርኢውን ሰሰብነቱ ይህቦ። 39ሥጋ ሰብ በይኑ ሥጋ እንስሳ በይኑ ሥጋ ኣዕዋፍ በይኑ ሥጋ ዓሣውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኲሉ ሥጋ ሓደ ዓይነት ኣይኮነንሞ። 40ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፤ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ፤ ግና ኽብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊውን በይኑ እዩ። 41ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ኸዋኽብቲውን በይኑ እዩ፤ ብኽብርስ ኮኸብውን ካብ ኮኸብ ይበልጽ እዩ። 42ትንሣኤ ሙታንውን ከምኡ እዩ፤ ብዝብስብስ ይዝራእ፤ ብዘይብስብስ ከዓ ይትሥእ። 43ብውርደት ይዝራእ፤ ብኽብሪ ይትሥእ። ብድኻም ይዝራእ፤ ብኃይሊ ይትሥእ። 44ሥጋዊ ሰብነት ይዝራእ፤ መንፈሳዊ ሰብነት ይትሥእ። ሥጋዊ ሰብነት እንተልዩ መንፈሳዊ ሰብነትውን ኣሎ። 45 እቲ ቐዳማይ ሰብ ኣዳም ሕይወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ዳኅረዋይ ኣዳም ከዓ ሕይወት ዝህብ መንፈስ ኮነ። 46ግና ቕድም ዝመጽእ እቲ ሥጋዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን። እቲ መንፈሳዊ ደኃር እዩ ዝመጽእ። 47እቲ ቐዳማይ ሰብ ካብ መሬት ስለ ዝተፈጥረ መሬታዊ እዩ። እቲ ኻልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ። 48እቶም መሬታውያን ከምቲ መሬታዊ እዮም፤ እቶም ሰማያውያን ድማ ኸምቲ ሰማያዊ እዮም። 49ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ከምኡ ድማ ምስሊ እቲ ሰማያዊ ኽንለብስ ኢና። 50ግና ኣኅዋተይ! ሥጋን ደምን መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ መዋታይ ነቲ ዘይመውት ከም ዘይወርሶ እነግረኩም ኣለኹ። 51- 52እንሆ ምሥጢር እነግረኩም ኣለኹ፤ እቲ ናይ መወዳእታ መለኸት ምስ ተነፍሐ ኲላትና ብሓንሳዕ ብቕጽበት ዓይኒ ኽንልወጥ ኢና እምበር ኲላትና ኣይንመውትን ኢና። እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታን ድማ ሕያዋን ኮይኖም ክትሥኡ እዮም፤ ንሕናውን ክንልወጥ ኢና። 53እቲ ዝጠፍእ ዘይጠፍእ እቲ መዋታይ ከዓ ዘይመውት ክለብስ ይግብኦ እዩ። 54እቲ ዝጠፍእ ዘይጠፍእ እቲ መዋታይ ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ ፦  ሞት ተሰኒፉ ተውሓጠ ዝብል ቃል ጽሑፍ ክፍጸም እዩ። 55 ኦ ሞት! ኣሰናፊነትካ ኣበይ ኣሎ? ኦ ሞት! ምውጋእኻ ኣበይ ኣሎ? 56ናይ ሞት መውግኢ ኃጢኣት እዩ፤ ናይ ኃጢኣት ኃይሊ ኸዓ ሕጊ እዩ። 57ግና ነቲ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክነሰንፍ ዝገብረና እግዚኣብሔር ስብሓት ይኹኖ። 58ስለዙይ ፍቑራት ኣኅዋተይ! ፃዕርኹም ብጐይታ ኸንቱ ኸም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ጽኑዓት ዘይትነቓነቑ ዂሉ ጊዜ ሥራሕ ጐይታ ዝበዝኀልኩም ኩኑ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\