1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 7

1ብዛዕባ እቲ ዝጸሓፍኩምለይ ነገር ድማ ሰብኣይ ናብ ሰበይቲ እንተ እንተይቀረበ ይሐይሽ። 2ግና ካብ ዝሙት ምእንቲ ኽርሕቕ ነፍስ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ባዕሉ ሰበይቲ ተሃልዎ። ነፍስ ወከፍ ሰበይቲውን ናይ ባዕላ ሰብኣይ የሃልዋ። 3ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግብኣ ይግበረላ፤ ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ዝግብኦ ትግበረሉ። 4ሰበይቲ ኣብ ሰብነታ ሥልጣን የብላን፤ ሥልጣን ንሰብኣያ እዩ እምበር፤ ከምኡውን ሰብኣይ ኣብ ሰብነቱ ሥልጣን የብሉን፤ ሥልጣን ንሰበይቱ እዩ እምበር። 5ንጸሎት ክትተግሁ ብዝተሰማማዕኹምሉ ጊዜ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ኣይትፈላለዩ። ንሰብነትኩም ምቊጽጻር ብዘይምኽኣልኩም ሰይጣን ምእንቲ ኸይፍትነኩም ብሓደ ኹኑ። 6እዙይ ግና ከም ምኽሪ እምበር ከም ትእዛዝ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። 7ዂሉ ሰብ ከምዝ ኸማይ ክኸውን ምፈተኹ ነይረ፤ ግና ነፍስ ወከፍ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ ናይ ጸጋ ውህብቶ ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ኸምዙይ እቲ ሓደውን ከምቱይ ውህብቶ ኣለዎ። 8ንዘይተመርዐዉን ንመበለታትን ግና ከምዝ ኸማይ ኮይኖም እንተ ነበሩ ይሐሾም እብል ኣለኹ። 9ንሰብነቶም ክቈጻጸሩ እንተዘይኽኢሎም ግና ይመርዓዉ፤ ብፍትወት ካብ ምቅፃል ምምርዓው ይሐይሽ እዩ እሞ። 10ነቶም ዝተመርዓዉ ድማ ብናይ ባዕለይ ዘይኮነስ ብናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ሰበይቲ ኻብ ሰብኣያ ኣይትፈላለ። 11እንተ ተፈልየት ግና እንተየእተወት ትንበር፤ ወይ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ። ሰብኣይውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ። 12ነቶም ዝተረፉ ድማ ብጐይታ ዘይኮነስ ኣነ ባዕለይ ከምዙይ እብሎም ኣለኹ፦ ሓደ ኣማኒ ኣማኒት ዘይኮነት ሰበይቲ እንተሃሊያቶ ንሳ ድማ ምስኡ ኽትነብር እንተ ፈተወት ኣይፍትሓያ። 13ሰበይቲውን ኣማኒ ዘይኮነ ሰብኣይ እንተሃልይዋ ንሱ ከዓ ምስኣ ኽነብር እንተ ፈተወ ኣይትፍትሓዮ። 14እቲ ኣማኒ ዘይኮነ ሰብኣይ ብምኽንያት ሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ፤ እታ ኣማኒት ዘይኮነት ሰበይቲውን ምእንቲ ኣማኒ ሰብኣያ ተቐዲሳ እያሞ፤ ከምኡ እንተ ዘይኸውን ደቆም ርኹሳት ምኾኑ ነይሮም፤ ሕዚ ግና ተቐዲሶም እዮም። 15እቲ ኣማኒ ዘይኮነ ክፍለ እንተ ደለየ ግና ይፈለ። ኣብ ከምዙይ ዝመሰለ እቲ ኃው ወይ እታ ሓፍቲ ኣይግደዱን። እግዚኣብሔር ብሰላም ክንነብር እዩ ዝጸውዐናሞ። 16ኣቲ ሰበይቲ ንሰብኣይኪ እንተድኃንክዮ እንታይ ትፈልጢ? ኣታ ሰብኣይውን ንሰበይትኻ እንተድኃንካያ እንታይ ትፈልጥ? 17ብዝተረፈ ነፍስ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነፍስ ወከፍውን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ኾይኑ ይንበር። ንዂላተን ኣብያተ ክርስቲያን ከምኡ እየ ዝሠርዕ ዘለኹ። 18ሓደ ኣማኒ ኻባኻትኩም ግሩዝ እናሃለወ ዝተጸውዐ እንተሃልዩ ድማ ዘይምግራዝ ኣይመነ። ዘይግሩዝ እናሃለወ ዝተጸውዐ እንተሃልዩ ኽግረዝ ኣይድለ። 19ትእዛዛት እግዚኣብሔር ምሕላው እዩ ዝጠቅም እምበር ምግራዝ ኮነ ዘይምግራዝ ዝጠቕሞ የብሉን። 20ነፍስ ወከፍ ከምታ እግዚኣብሔር ክጽውዖ እንተሎ ዝነበራ ይንበር። 21ባርያ እንተለኻ ዲኻ ዝተጸዋዕኻ? በዙይ ኣይትሕሰብ፤ ሓራ ኽትወፅእ ትኽእል እንተ ዄንካ ግና ኸምኡ ግበር። 22እቲ ባርያ እንተሎ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ናይ ጐይታ ውፁእ ሓራ እዩ። ከምኡውን እቲ ሓራ እንተሎ ዝተጸውዐ ባርያ ክርስቶስ እዩ። 23ክርስቶስ ብዋጋ ዓዲጉኩም እዩሞ ባሮት ሰብ ኣይትኹኑ። 24ኣኅዋትና! ነፍስ ወከፍ በቲ ዝተጸውዖ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከምኡ ይንበር። 25ብዛዕባ ደናግል ግና እሙን ክኸውን ከም ሓደ ካብ ጐይታ ምሕረት ዝተቐበለ ሰብ ኮይነ ምኽረይ እነግረኩም ኣለኹ እምበር ካብ ጐይታ ዝተቐበልክዎ ትእዛዝ ኣይኮነን። 26እምበኣር ብምኽንያት እቲ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ጭንቂ ሰብ ከምታ ዘለዋ ኾይኑ ኽነብር ጽቡቕ መሲሉ ይረአየኒ። 27ተመርዒኻ እንተ ዄንካ ኽትፋታሕ ኣይትድለ። ዘይተመርዖኻ እንተ ዄንካ ምምርዓው ኣይትድለ። 28ግና እንተ ተመርዖኻ ኃጢኣት ኣይገበርካን፤ ድንግልውን እንተ ተመርዐወት ኃጢኣት ኣይገበረትን። እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ግና ብናብራ ጸገማት ይረኽቦም እዩ እሞ ካብዙይ ክድኅኑ ኢለ እየ። 29ኣኅዋተይ! እቲ ዝብለኩም ዘለኹ እዙይ እዩ፤ እቲ ዘመን ሓፂር እዩ እሞ ድኅሪ ደጊም እቶም ኣንስቲ ዘለዋኦም ከም ዘይብሎም ይንበሩ። 30እቶም ዝኃዝኑ ኸም ዘይኃዝኑ እቶም ዝሕጐሱ ኸም ዘይሕጐሱ እቶም ዝዕድጉ ኸም ዘየጥረዩ 31እቶም ብናብራ እዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ብእኡ ኸም ዘይጥቀሙ ኾይኖም ይንበሩ እዛ ዓለም እዚኣ ኃላፊት እያሞ። 32ኣነ ግና ብዘይ ሓሳብ ክትነብሩ ድልየተይ እዩ፤ እቲ ዘይተመርዐወ ከመይ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ከም ዘሐጕሶ ብዛዕባ ጐይታ እዩ ዝሓስብ። 33እቲ ዝተመርዐወ ግና ንሰበይቱ ኸመይ ገይሩ ኸም ዘሐጕሳ ብናይ እዛ ዓለም እዚኣ እዩ ዝሓስብ፤ 34በዝ ዂነታት እዙይ ሓሳቡ ዝተኸፋፈለ ይኸውን። እታ መበለት ሰበይቲ ወይ ዘይተመርዐወት ድንግል ድማ ሥጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ኽቕደስ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እያ እትሓስብ። እታ ዝተመርዐወት ግና ከመይ ገይራ ንሰብኣያ ኸም እተሐጕሶ ናይ እዛ ዓለም እዚኣ እያ እትሓስብ። 35እዙይ ዝብለኩም ዘለኹ ልብኹም እንተይተኸፍለ ንእግዚኣብሔር ብግቡእ ክተገልግሉ ንረብኃኹም ኢለ እየ እምበር ከኽብደልኩም ኢለ ኣይኮንኩን። 36ግና ሓደ ሰብ ሕጽይቱ ብጽሕቲ እንተ ኾነት ንፍትወት ሥጋኡ ድማ ምግታእ ብምስኣኑ ኽምርዓዋ እንተ ሓሰበ ዝደለዮ ይግበር፤ ይመርዓዋ፤ ኃጢኣት የብሉን። 37ግና እቲ ዘገደዶ ዘይብሉ ንኸይምርዖ ዝቖረጸ ንድሌቱውን ክገትእ ዝኽእል ነቲ ኽገብሮ ዘለዎ ኸዓ ድሮ መዲብዎ እንተ ደኣ ኾይኑ ነታ ሕጽይቱ እንተ ዘይተመርዐዋ ጽቡቕ ይገብር። 38ስለዙይ እቲ ንሕጽይቱ ዝምርዐዋ ጽቡቕ ይገብር፤ እቲ ዘይምርዖ ከዓ ዝሐሸ ይገብር። 39ሰበይቲ ሰብኣያ ብሕይወቱ ኽሳዕ ዘሎ እስርቲ እያ። ሰብኣያ እንተ ሞይቱ ግና ዝደለየቶ ኽትምርዖ ሓራ እያ፤ ብእግዚኣብሔር ዝኣምን ጥራሕ ደኣ ይኹን እምበር። 40ከም ሓሳበይ ግና ከምቲ ዘላቶ ኾይና እንተ ትነብር ዝበለጸ ምተሓጐሰት፤ ኣነውን መንፈስ እግዚኣብሔር ከም ዘለኒ ይመስለኒ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\