1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 9

1ሓራዶ ኣይኮንኩን እየ? ሓዋርያዶ ኣይኮንኩን እየ? ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስከ ኣይረአኽዎን ድየ? ንስኻትኩምከ ብጐይታ ፍረ ሥራሐይዶ ኣይኮንኩምን? 2ንኻልኦት እኳ ሓዋርያ እንተ ዘይኮንኩ ንኣኻትኩምስ ሓዋርያኹም እየ፤ ማሕተም ሓዋርያነተይ ብጐይታ ንስኻትኩም ኢኹምሞ። 3ነቶም ዝነቕፉኒ መልሰይ እዙይ እዩ፦ 4ክንበልዕን ክንሰትንዶ መሰል የብልናን ኢና? 5ከምቶም ካልኦት ሓዋርያትን ኣኅዋት ጐይታናን ኬፋን ዝገብርዎ ብእምነት ሓፍትና ዝኾነት ሰበይቲ ምሳና ኽንወስድዶ መሰል የብልናን ኢና? 6ወይ ከዓ ኣነን በርናባስን ጥራሕ ዲና ብኢድና ፅዒርና ኽንበልዕ ዝግብአና? 7እንታዋይ ወታደር እዩ ብገንዘቡ እናተመገበ ዘገልግል? ወይኒ ተኺሉ ፍሪኡ ዘይበልዕኸ መን እዩ? ወይ እናጓሰየ ካብተን ዝጓስየን መጓሰ ጸባ ዘይሰቲ መን እዩ? 8ከም ኣተሓሳስባ ሰብ ጥራሕ ድየ ዝዛረብ ዘለኹ? ሕጊ ሙሴውንዶ ኸምኡ ኣይብልን እዩ? 9ኣብ ሕጊ ሙሴ  ኣፍ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ተጽሒፉ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ኣብዑ ር ድዩ ዝግደስ ዘሎ? 10ብሱሩኸ ምእንታናዶ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ? እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ኽሓርስ እቲ ዘኽይድ ብተስፋ ከኽይድ ገግዲኦም ክረኽቡ ዝግብኦም ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ ዝተጽሓፈ። 11ንሕና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ካብ ዘራእናልኩምከ ናይ ሥጋዊ በረኸትኩም እንተ ዓጸድናስ ዓብዪ ነገር ድዩ? 12እቶም ካልኦት ምሳኻትኩም ክማቐሉ መሰል ካብ ዝህልዎም ንሕና ግዳ ኽንደይ ካብኡ ዝዓበየ መሰል ዘይህልወና? ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ ከይንዓግት ንዂሉ ንጸውር ኣለና እምበር ነዝ መሰልዙይ ኣይተጠቐምናሉን። 13ኣብ ቤተ መቕደስ ዘገልግሉ ኻብቲ ናይ ቤተ መቕደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሠውዒ ዘገልግሉ ድማ ካብቲ መሥዋዕቲ ኸም ዝካፈሉ ኣይትፈልጡን ዲኹም? 14ከምኡ ድማ ጐይታ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ኻብ ወንጌል ክምገቡ ሠሪዑ ሎም ኣሎ። 15ኣነ ግና ኻብዞም መሰላት እዚኣቶም ብሓደኳ ኣይተጠቐምኩን፤ ከምኡ ምእንቲ ክኾነለይ ኢለውን ኣይኮንኩን እዙይ ዝጽሕፍ ዘለኹ። ሓደ ሰብ ነዝ ትምክሕተይ ከንቱ ኻብ ዝገብሮስ ሞት ይሕሸኒ። 16ወንጌል እንተ ሰበኽኩ ዝምክሐሉ የብለይን፤ ክሰብኽ ግዴታይ እዩ እሞ እንተ ዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ! 17ነዙይ ፈትየ እንተ ገበርክዎ ዓስቢ ኣለኒ፤ ከይፈተኹ እንተ ገበርክዎ ግና ብኅድሪ ስለ ዝተውሃበኒ እዩ። 18ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ? ወንጌል ክሰብኽ እንተለኹ ነቲ ወንጌል ብምስባኽ ዝግብአኒ መሰል እንተይወሰድኩ ኽሰብኽ እንተለኹ እዩ። 19ኣነ ካብ ዂሉ ሓራ እንተለኹ ንብዙኃት ምእንቲ ኽጠቅም ንርእሰይ ባርያ ዂላቶም ገበርኩ። 20ነቶም ኣይሁድ ምእንቲ ኸድኅን ንኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኾንኩ፤ ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ኸድኅን ከዓ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ እንተለኹ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ትሕቲ ሕጊ ኸም ዘሎ ኾንኩ። 21ነቶም ሕጊ ዘይብሎም ምእንቲ ኸድኅን ሕጊ እግዚኣብሔር ዘለንን ብሕጊ ክርስቶስ ዝነብርን እኳ እንተሃለኹ ምስቶም ሕጊ ዘይብሎም ሕጊ ኸም ዘይብሉ ኾንኩ። 22ነቶም ድኹማት ምእንቲ ኸድኅን ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኾንኩ፤ ብዂሉ መንገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ኸድኅን ምስ ዂሉ ብዂሉ ነገር ከምኣቶም ኮንኩ። 23እዙይ ግና ካብ በረኸቱ ኽካፈል ምእንቲ ወንጌል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ። 24ኣብ ሜዳ ቕድድም ኲላቶም ከም ዝጐዩ ነታ ሽልማት ዝወስዳ ግና ሓደ ጥራሕ ከም ዝኾነዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ንስኻትኩምውን ሽልማት ምእንቲ ኽትረኽቡ ከምኡ ጕየዩ። 25እቲ ዝቃለስ ኲሉ ብዂሉ ንባዕሉ መሊኹ እዩ ዝነብር። እዚኣቶም ነቲ ኃላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ኽቕበሉ ይፅዕሩ፤ ንሕና ግና ነቲ ዘይኃልፍ ኣኽሊል ክንቅበል ኢልና ኢና እንፅዕር። 26ስለዙይ ኣነ እጐዪ ኣለኹ፤ ግና ኸምቲ ዕላማ ዘይብሉ ኣይኮንኩን። እቃለስ፤ ምስ ንፋስ ከም ዝቃለስ ግና ኣይኮንኩን። 27ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ዘይበቅዕ ምእንቲ ኸይከውን ንሰብነተይ እቐጽዖን እገዝኦን ኣለኹ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\