ግብሪ ሓዋርያት 10

1ኣብ ቂሳርያ  ኢጣልያዊ ጭፍራ ንዝበሃል ክፍሊ ሠራዊት ሓለቓ ሚእቲ ዝኾነ ቆርኔሌዎስ ዝተብሃለ ሰብ ነበረ። 2ንሱ ምስ ኲሉ ስድራ ቤቱ ናብ እግዚኣብሔር ዝጽሊ መንፈሳዊ ሰብ ንሕዝቢውን ብዙኅ ምጽዋት ዝምጽውት ዂልሻዕ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ዝፈርኅ ነበረ። 3ብታሽዐይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ብገሃድ ተርኣዮ፤ ናብኡ ኣትዩ  ቆርኔሌዎስ! በሎ። 4ብፍርኂ ናብኡ እናጠመተ ኸዓ  እንታይ እዩ ጐይታይ? በሎ፤ እቲ መልኣኽ ድማ  ጸሎትካን ምጽዋትካን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንመዘከርታ ዓሪጉ እዩ በሎ። 5ሕዚ ኸዓ ናብ ኢዮጴ ሰባት ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸውዓዮ። 6ንሱ ምስቲ ቖርበት ዘልፍዕ ገዝኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ጋሻ ኾይኑ ኣትዩ ኣሎ በሎ። 7እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ኸዓ ካብቶም ሓሻኽሩ ኽልተ ካብቶም ዝሕልውዎ ወታደራት ከዓ ሓደ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ ጸውዐ እሞ 8ነቲ ዝኾነ ነገራት ኣረዲኡ ናብ ኢዮጴ ለኣኾም። 9ብጽባሒቱ ንሳቶም ከይዶም ጥቓ እታ ኸተማ ምስ በጽሑ ጴጥሮስ ብሻድሸይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኽጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ። 10ሽዑ ስለ ዝጠመየ ኽበልዕ ደለየ፤ ምሳሕ ኸዳልዉሉ እንተለዉ ኸዓ ተመሰጠ። 11እንሆ ኸዓ ሰማይ ተኸፊቱ በርባዕተ መዓዝኑ ዝተትኃዘ ዓብዪ መጋረጃ ዝመስል ነገር ናብ ምድሪ ኣቢሉ እንትወርድ ረአየ። 12ኣብኡ ኸዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም ኲሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ። 13ሽዑ ንጴጥሮስ  ተሥእ! ሓሪድካ ብላዕ! ዝብል ድምፂ መጾ። 14ጴጥሮስ ግና  ጐይታይ! ኣይኸውንን! ርኹስ ወይ ዘፈንፍን ፈጺመ በሊዐ ኣይፈልጥን በለ። 15መሊሱ ድማ ንኻልኣይ ጊዜ  ነቲ እግዚኣብሔር ዘንጽሆ ንስኻ ርኹስ እዩ› ኣይትበሎ ዝብል ድምፂ መጾ። 16እዝ ነገር እዙይ ሠለስተ ሻዕ ኾነ፤ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ እቲ መጋረጃ ናብ ሰማይ ተወሰደ። 17ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረአዮ ራእይ  እንታይ ኮን ይኸውን? እናበለ ብሓሳቡ ኽጭነቕ እንተሎ እንሆ እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ዝተልኣኹ ሰባት  እንዳ ስምዖን ኣበይ እዩ ኢሎም እናጠየቑ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። 18ጸዊዖም ድማ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተልዩ ጠየቑ። 19ጴጥሮስ ከዓ ነቲ ራእይ ከስተንትን እንተሎ መንፈስ ቅዱስ  እንሆ ሠለስተ ሰባት ይደልዩኻ ኣለዉ፤ 20ኣነ እየ ልኢኸዮም እሞ ተሢእኻ ውረድ፤ እንተይተጠራጠርካውን ምስኣቶም ኪድ በሎ። 21ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ  እንሆ እቲ እትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ እየ፤ ስለ ምንታይ መጻእኹም? በሎም። 22ንሳቶም ድማ  ቆርኔሌዎስ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ብዂሉ ሕዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉ ንእግዚኣብሔር ዝፈርኅ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ገዝኡ ኽጽውዐካ ካባኻ ድማ ቃል ክሰምዕ ብቕዱስ መልኣኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ። 23ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣኅደሮም። ብጽባሒቱ ተሢኡ ምስኣቶም ከደ፤ ካብ ኢዮጴ ኸዓ ውሑዳት ኣኅዋት ምስኡ ኸዱ። 24ብጽባሒቱ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣተዉ። ቆርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱን ዝኣምኖም ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ። 25ጴጥሮስ ክኣቱ እንተሎ ቆርኔሌዎስ ተቐበሎ፤ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ድማ ሰገደሉ። 26ጴጥሮስ ግና  ተሥእ! ኣነውን ከማኻ ሰብ እየ እናበለ ኣተሥኦ። 27ምስኡ እናተዛረበ ኣተወ፤ ኣብኡ ድማ ብዙኃት ሰባት ረኸበ። 28 ንሓደ ኣይሁዳዊ ሰብ ምስ ካልእ ሕዝቢ ኽሕወስ ወይ ናብ ገዝኦም ክኣቱ ኸም ዘይግብኦ ትፈልጡ ኢኹም፤ ንኣይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ኸይጽየፍ ወይ ርኹስ እዩ› ኸይብል እግዚኣብሔር ኣርእዩኒ እዩ። 29ምእንትዙይ ድማ ምስ ለኣኽኩምለይ ሰጋእ እንተይበልኩ መጺአ ኣለኹ፤ እስኪ ንገሩኒ ንምንታይ ኢኹም ዝጸዋዕኹምኒ? በሎም። 30ቆርኔሌዎስ ድማ  ቕድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ ከምዛ እዋን እዚኣ ብታሽዐይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ እጽሊ ነበርኩ፤ እንሆ ኸዓ ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቕድመይ ደው በለሞ 31ቆርኔሌዎስ! ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ እዩ። 32ስለዙይ ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸውዓዮ። ንሱ ኣብታ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት እንዳ እቲ ቖርበት ዘልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡ ኣሎ። ንሱ ምስ መጸ ኽነግረካ እዩ› በለኒ። 33ሽዑ ኸዓ ናባኻ ለኣኽኩ፤ ንስኻ ድማ ብምምጻእኻ ጽቡቕ ገበርካ። ሕዚ ኸዓ ካብ እግዚኣብሔር ዝተኣዘዝካዮ ዂሉ ምእንቲ ኽንሰምዕ ዂላትና ኣብ ቕድሚ እግዚኣብሔር ኣብዙይ እኔና በሎ። 34- 35ሽዑ ጴጥሮስ ፦ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንእግዚኣብሔር ዝፈርኅን ቅንዕና ዝገብርን ኣብ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ኸም ዘየለ ብሓቂ ረአኹ። 36እግዚኣብሔር በቲ ጐይታ ዂሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናብሠረ ዝለኣኾ ቓል እዙይ እዩ፤ 37እቲ ድኅሪ እታ ዮሓንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ኽሳዕ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። 38እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ ንናይ ናዝሬት ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስን ብኃይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ኸዓ እግዚኣብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኲሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንዂሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወየውን ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። 39ንሕና ኸዓ ናይቲ ኣብ ሃገረ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ንዝገበሮ ዂሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንእኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። 40እግዚኣብሔር ግና ንእኡ ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኣተሥኦ፤ ብገሃድ ከም ዝርአ ኸዓ ገበሮ። 41እንተኾነ ጐይታ ብገሃድ ዝተርኣየ ንዂሉ ሕዝቢ ዘይኮነስ ነቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኑ እግዚኣብሔር ዝኃረዮም እዩ፤ ካብ ምዉታን ድኅሪ ምትሥኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን ንሕና ኢና። 42እግዚኣብሔር ንሕያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንሕዝቢ ኽንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። 43ብእኡ ዝኣምን ብስሙ ኅድገት ኃጢኣት ከም ዝረክብ ኲሎም ነቢያት መሰኻክሩ እዮም በሎም። 44ጴጥሮስ ገና ነዝ ነገር እዙይ እናነገሮም እንተሎ ኣብቶም ነዝ ቓል እዙይ ዝሰምዑ ዂላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። 45- 46እቶም ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ ኣመንቲውን እቶም ኣሕዛብ ብቛንቋታት ክዛረቡን ንእግዚኣብሔር ከመስግኑን ስለ ዝሰምዑ  ንኣሕዛብ ድማ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተውሃቦም ተገረሙ። 47ሽዑ ጴጥሮስ  እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ብማይ ከይጥመቑ ክኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ? በለ። 48ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቑ ድማ ኣዘዞም፤ ድኅርዙይ ንቑሩብ መዓልቲ ምስኣቶም ክቕኒ ንጴጥሮስ ለመንዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\