ግብሪ ሓዋርያት 15

1ካብ ይሁዳ ናብ ኣንጾኪያ ናይ ሶርያ ዝኸዱ ሰባት ድማ ነቶም ኣመንቲ  ከም ሥርዓት ሙሴ እንተ ዘይተገሪዝኩም ክትድኅኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሎም መሃርዎም። 2ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ጳውሎስን በርናባስን ምስቶም ሰባት ብዙኅ ተኸራኸሩ። ስለዙይ ጳውሎስን በርናባስን ምስ ካልኦት ኣኅዋት ኮይኖም ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ናብ ኢየሩሳሌም፤ ናብ ሓዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ክኸዱ ወሰኑ። 3ሽዑ ንሳቶም ካብታ ቤተ ክርስቲያን ምስተልኣኹ እቶም ኣሕዛብ ከመይ ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ከም ዝተመልሱ እናነገርዎም ብፊንቄን ብሰማርያን ኃለፉ፤ እዙይ ከዓ ንዂሎም ኣመንቲ ኣሐጐሶም። 4ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያንን ሓዋርያትን መራሕትን ተቐበልዎም፤ ንሳቶም ድማ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ዂሉ ነገርዎም። 5ካብቶም ዝኣመኑ ወገን ፈሪሳውያን ገሊኣቶም ተሢኦም  ኣሕዛብ ክግረዙን ሕጊ ሙሴ ኽሕልዉን ምግባር ይግባእ እዩ እናበሉ ተዛረቡ። 6እቶም ሓዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ከዓ ብዛዕባ ዝነገር እዙይ ክማኸሩ ተኣከቡ። 7ብዙኅ ክትዕ ምስ ኮነ ኸዓ ጴጥሮስ ተሢኡ፦  ኣቱም ኣኅዋትና ካብ መጀመርትኡ ኣሕዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ክሰምዑ ን ክኣምኑን እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ከም ዝኃረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። 8እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ዝሃበና ንኣኣቶምውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ ከም ዝተቐበሎም መስከረሎም። 9ልቦም ብእምነት ስለ ዘንጽሀ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኣቶምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን። 10እምበኣርከስ ነቲ ኣቦታትና ኾነ ንሕና ኽንፆሮ ዘይከኣልና ኣርዑ ት ኣብ ክሳድ ደቀ መዛሙርት ብምፅዓን ስለምንታይ ንእግዚኣብሔር እትፈታተንዎ? 11ንሕናውን ከምኣቶም ብጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ከም እንድኅን ኢና እንኣምን በሎም። 12ሽዑ ዂሎም እቶም ሕዝቢ ድማ ስቕ በሉ፤ በርናባስን ጳውሎስን ከዓ ኣምላኽ ብኣኣቶም ገይሩ ኸመይ ዝበለ ዓብዪ ምልክትን ተኣምራትን ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ከም ዝገበረ ኽነግርዎም እንተለዉ ጽን ኢሎም ይሰምዑ ነበሩ። 13ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸዓ ያዕቆብ፦፦  ኣቱም ኣኅዋትና ስምዑ ኒ፦ 14ኣምላኽ ንስሙ ሕዝቢ ምእንቲ ኸቕውም ቅድም ነሕዛብ ከመይ ገይሩ ከም ዝበጽሖም ስምዖን ተናጊሩ ኣሎ። 15 እዝ ነገር እዙይ ምስቲ ቓል ነቢያት ዝሰማማዕ እዩ፤ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ፦ 16ብድኅርዙይ ክምለስ እየ ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሠርሓ ነቲ ዑ ናኣ መሊሰ ኽሓንጾ ኽሕድሶውን እየ፤ 17እዙይ ከዓ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ስመይ ኣብኣቶም ዝተጸውዐ ዂሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ምእንቲ ኽደልዩ ኢለ እየ 18ይብል እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚኣብሔር› ዝብል ተጽሒፉ ይርከብ። 19 እምበኣርከስ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ እግዚኣብሔር ዝምለሱ ዘለዉ ኣይነኽብደሎም። 20እኳ ደኣ ንጣዖታት ብዝተሠውዐ ኸይረኽሱ ካብ ዝሙት ካብ ምብላዕ ዝበኸተ ሥጋ እንስሳን ደምን ተኸልከሉ› ኢልና ንጽሓፈሎም። 21ነዝ ኻብ ጥንቲ ጀሚሩ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤተ ጸሎቶም ሕጊ ሙሴ ስለ ዝንበብ ኣብ ዂሉ ዓዲ ዝሰብክዎ ኣለዉ በሎም። 22ሽዑ እቶም ሓዋርያትን መራሕትን ምስ ኲላ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ ኣንጾኪያ ዝሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ክኃርዩ ተሰማምዑ ፤ ስለዙይ ከዓ ነቶም ኣብ ማእኸል ኣኅዋት ካብ ዝነበሩ በርሰባስ ዝብልዎ ይሁዳን ሲላስን መረጹ። 23ምስኣቶም ድማ ኸምዙይ እትብል መልእኽቲ ብኢዶም ጽሒፎም ሰደዱ፦  ንሕና ሓዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣኅዋትኩም ነቶም ኣብ ኣንጾኪያን ኣብ ሶርያን ኣብ ቂልቂያን ካብ ወገን ኣሕዛብ ንዘለኹም ኣኅዋት ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። 24 ንሕና ሓንቲኳ ዘይኣዘዝናዮም ሰባት ካባና ወፂኦም ክትግረዙን ሕጊ ሙሴ ክትሕልዉን ኢሎም ብቓሎም ከም ዘናወጹኹምን ንልብኹም ከም ዝሃወኹን ሰሚዕና ኣለና። 25- 26ስለዙይ ምስ እዞም እነፍቅሮም ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቶም ዝወፈዩ በርናባስን ጳውሎስን ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንኃሪ ብሓደ ዄንና መኸርና። 27እንሆ ድማ ነዝ ነገር እዙይ ካብ ኣፎም ምእንቲ ኽትሰምዕዎ ንይሁዳን ንሲላስን ሰዲድናልኩም ኣለና። 28ብዘይ እቲ ዝተገብአ ኅልፊ ሸክሚ እኳ ኸይነኽብደልኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንኣናን ተርእዩና ኣሎ። 29እምበኣር ንርእስኹም ንጣዖት ካብ ዝተሠውዐ ምግብን ካብ ደምን ካብ ዝበኸተ ሥጋ እንስሳን ካብ ዝሙትን ተኸልከሉ። ካብዙይ እንተተኸልኪልኩም ጽቡቕ ክትነብሩ ኢኹም ደኃን ኩኑ። 30እቶም ልኡኻት ምስ ተፋነዉ ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ፤ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም ከዓ ነቲ መልእኽቲ ሃብዎም። 31ንሳቶም ከዓ ምሰንበብዋ በቲ ዘጸናንዕ መልእኽቲ ተሓጐሱ። 32ይሁዳን ሲላስን ድማ ነቢያት ስለ ዝነበሩ ነቶም ኣኅዋት ብብዙኅ ቃል መዓድዎምን ኣተባብዕዎምን። 33ብዙኅ መዓልቲ ምስኣቶም ምስ ቀነዩ ኸዓ እቶም ኣመንቲ ብሰላም ኣፋንዮም ናብ ሓዋርያት ሰደድዎም። 34ሲላስ ግና ኣብኡ ኽተርፍ ደለየ። 35ጳውሎስን በርናባስን ኸዓ ኣብ ኣንጾኪያ ተረፉ ምስ ብዙኃት ካልኦት ኮይኖም ድማ ቓል ጐይታ ይምህሩን ይሰብኩን ነበሩ። 36ድኅሪ ቝሩብ መዓልትታት ጳውሎስ ንበርናባስ  ነዓ ናብተን ቃል ጐይታ ዝመሃርናለን ኲለን ከተማታት ንመለስ፤ ነቶም ኣኅዋት ንሓውጾም ከመይ ኢሎም ከም ዘለዉ ድማ ንርኣዮም በሎ። 37በርናባስ ከዓ ነቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሓንስ ምስኣቶም ክማልኦ ደለየ። 38ጳውሎስ ግና ማርቆስ ኣብ ጵምፍልያ ካብኣቶም ስለ ዝተፈልየን ናብቲ ኣገልግሎት ድማ ምስኣቶም ስለ ዘይመጸን ክማልኦ ኣይደለየን። 39ብዛዕባ እዝ ነገር እዙይ ድማ ኣብ መንጎኦም ዘይምስምማዕ ስለ ዝተፈጠረ ተፈላለዩ፤ በርናባስ ንማርቆስ ኂዙ ናብ ቆጵሮስ ብመርከብ ከደ። 40ጳውሎስ ግና ንሲላስ ኃረየ፤ እቶም ኣኅዋት ንጸጋ እግዚኣብሔር ምሰማኅፀንዎ ድማ ካብኡ ኸደ። 41ብሶርያን ብኪልቅያን እናተዘዋወረ ነተን ኣብያተ ክርስቲያን ኣጸናንዐን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\