ግብሪ ሓዋርያት 16

1ካብኡ ጳውሎስ ኣብ ደርቤንን ኣብ ልስጥራንን በጽሐ፤ ኣብኡ ኸዓ ካብ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ኣማኒት ሰበይትን ካብ ሓደ ግሪካዊ ሰብኣይን ዝተወልደ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ደቀ መዝሙር ነበረ። 2እቶም ኣብ ልስጥራንን ኣብ ኢቆንዮንን ዝነበሩ ኣኅዋት ንእኡ ይንእድዎ ነበሩ። 3ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ምስኡ ኽወስዶ ደለየ ኣቦኡ ግሪካዊ ምዃኑ ዂላቶም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ምእንቲ እቶም ኣብተን ዓድታት እቲኣተን ዝነበሩ ኣይሁድ ገረዞ። 4ኣብ ዘዝኣተዉዋ ኸተማ ኸዓ ነቲ ሓዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝወሰንዎ ሥርዓት ክሕልዉዎ ሃቡዎም። 5እተን ኣብያተ ክርስቲያን ከዓ ብእምነት ጸንዓ፤ ቝጽረን ድማ በብመዓልቱ ይውስኽ ነበረ። 6ጳውሎስን ብጾቱን ኣብ እስያ ነቲ ቓል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ናብ ፍርግያን ገላትያን ኃለፉ። 7ኣብ ሚስያ ምስ በጽሑ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ደለዩ መንፈስ ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሎምን። 8ስለዙይ ካብ ሚስያ ኃሊፎም ናብ ጢሮኣዳ ወረዱ። 9ጳውሎስ ከዓ ብለይቲ ሓደ በዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ደው ኢሉ  ናባና ናብ መቄዶንያ ኅለፍ እሞ ርድአና እናበለ ኽልምኖ እንተሎ ራእይ ረአየ። 10እዙይ ምስ ረአየ ወንጌል ክንሰብከሎም እግዚኣብሔር ከም ዝጸውዐና ስለ ዝፈለጥና ሽዑ ንሽዑ ናብ መቄዶንያ ኽንከይድ ደለና። 11ሽዑ ኻብ ጢሮኣዳ ብመርከብ ምስ ከድና ቐኒዕና ናብ ሰሞትራቄ ኣምራሕና ንጽባሒቱ ድማ ናብ ናጱሌ ኸድና። 12ካብኣ ድማ ናብታ ክፍለ ሃገር መቄዶንያ ቐዳመይቲ ኸተማን ግዝኣት ሮምን ዝኾነት ፊልጵስዩስ ኣተና ኣብኣ ኸዓ ብዙኅ መዓልቲ ቐኔና። 13ብመዓልቲ ሰንበት ድማ ካብ ቅጽሪ እታ ኸተማ ወፂእና ኣብቲ ጥቓ ገምገም ሩባ ቤተ ጸሎት ስለ ዝነበረ ናብኡ ኸድና ኣብኡ ኾፍ ኢልና ኸዓ ነተን ኣብኡ ዝተኣከባ ኣንስቲ ተናገርናየን። 14ልድያ እትበሃል ንእግዚኣብሔር እትፈርኅ ሰበይቲ በዓልቲ ኸተማ ትያጥሮን ሸያጢት ቀይሕ ሓሪ ድማ ትሰምዕ ነበረት፤ ነቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ኽተስተውዕል ድማ ጐይታ ልባ ኸፈተላ። 15ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠመቐት ከዓ  ብጐይታ ኸም ዝኣመንኩ እንተ ድኣ ተቐቢልኩምኒ ዄንኩምስ ናብ ገዛይ ኣቲኹም ኅደሩ ኢላ ለመነትና ግዲውን በለትና። 16ናብ ቤተ ጸሎት ክንከይድ እንተለና መንፈስ ጥንቈላ ዘለዋ ንጐይቶታ ኸዓ በቲ ጥንቈላኣ ብዙኅ እቶት እተእትወሎም ዝነበረት ግዝእቲ ጓል ረኸበትና። 17ንሳ ኸዓ ደድኅሪ ጳውሎስን ደድኅሬይናን እናሰዓበት  እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣገልገልቲ ልዑ ል እግዚኣብሔር እዮም መንገዲ ምድኃን ይምህሩኹም ኣለዉ እናበለት ዓው ኢላ ትዛረብ ነበረት። 18ነዝ ነገር እዙይውን ብዙኅ መዓልቲ ደጋገመቶ፤ ጳውሎስ ድማ ብዙኅ ጊዜ ምሰትከረቶ ምልስ ኢሉ ነቲ ርኹስ መንፈስ  ካብኣ ኽትወፅእ ብስም ኢየሱስ እእዝዘካ ኣለኹ በሎ። በታ ጊዜ እቲኣውን ወፀ። 19ጐይቶታ ግና ዝረኽብዎ ዝነበሩ እቶት ከም ዘቋረጸ ምስ ረአዩ ንጳውሎስን ሲላስን ኃዝዎም ጐቲቶም ናብ ዕዳጋ ወሲዶም ድማ ናብቶም ሹመኛታት ኣቕረብዎም። 20ኣብ ቕድሚ እቶም ሮማውያን ሰብ ሥልጣን ደው ኣቢሎምውን ከምዙይ ኢሎም ከሰስዎም፦  እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይሁድ እዮም ንኸተማና ኸዓ ይህውኽዋ ኣለዉ 21ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎ ኾነ ኽንገብሮ ዘይግብኣና ሥርዓት ይምህሩ ኣለዉ። 22እቲ ሕዝቢ ኸዓ ኣብ ልዕሊኦም ተሢኡ ተበኣሶም፤ እቶም ሰብ ሥልጣን ድማ ኽዳውንቶም ገፊፎም ብበትሪ ኽወቕዕዎም ኣዘዙ። 23ብዙኅ ምስ ዘበጥዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም፤ ነቲ ሓላው ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣጽኒዑ ኽሕልዎም ኣዘዝዎ። 24ንሱ ነዝ ትእዛዝ እዙይ ምስ ተቐበለ ኸዓ ናብቲ ውሽጥ ዝበለ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎም፤ ኣእጋሮም ድማ ብመቝሕ ኣብ ጕንዲ ኣጽኒዑ ኣሰሮም። 25ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን እናጸለዩ ንኣምላኽ ብመዝሙር የመስግኑ ነበሩ፤ እቶም ካልኦት እሱራትውን ይሰምዕዎም ነበሩ። 26ብድንገት ድማ መሠረት እታ ቤት ማእሰርቲ ኽሳዕ ዝናወጽ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ኮነ፤ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ዂሉ እቲ መዓጹ ተኸፍተ፤ ናይ ኲላቶም መቓውሕውን ተፈትሐ። 27እቲ ሓላው ቤት ማእሰርቲ ምስ ተበራበረ ኸዓ መዓጹ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ምስ ረአየ፤ እቶም እሱራት ዘምለጡ መሲልዎ ሰይፉ መሊሑ ባዕሉ ንባዕሉ ኽቐትል ደለየ። 28ጳውሎስ ግና ዓው ኢሉ  ኣብ ርእስኻ ኽፉእ ኣይትግበር ኲላትና ኣብዙይ ኣለና በሎ። 29ንሱ ድማ  መብራህቲ ኣምጽኡለይ ኢሉ እናጐየየ ኣተወ እናንቀጥቀጠውን ኣብ ቕድሚ ጳውሎስን ሲላስን ፍግም ኢሉ ሰገደ። 30ናብ ደገ ኣውፂኡ ድማ  ጐይቶተይ! ምእንቲ ኽድኅንስ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ? በሎም። 31ንሳቶም ከዓ  ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እመን፤ ንስኻን ስድራኻን ድማ ኽትድኅኑ ኢኹም በልዎ። 32ንእኡን ንዂሎም እቶም ምስኡ ኣብ ገዝኡ ዝነበሩን ድማ ቃል እግዚኣብሔር ነገርዎም። 33ሽዑ በታ ለይቲ እቲኣ ወሲዱ ቝስሎም ሓጸበሎም ምስ ኲሎም ስድራ ቤቱ ኸዓ ተጠመቐ። 34ናብ ገዝኡ ወሲዱ ድማ ማእዲ ቐረበሎም፤ ብእግዚኣብሔር ስለ ዝኣመነውን ምስ ኲሎም ስድራ ቤቱ ተሓጐሰ። 35ምድሪ ምስ ወግሐ እቶም ሮማውያን ሰብ ሥልጣን  ነቶም ሰባት ፈቲሕኻ ስደዶም እናበሉ ሓሻኽር ለኣኹሉ። 36እቲ ሓላው ቤት ማእሰርቲ ድማ  እቶም ሰብ ሥልጣን ፍትሕዎም› ኢሎም ልኢኾም ኣለዉ እሞ ሕዚ እምበኣር ወፂእኹም ብሰላም ኪዱ ኢሉ ንጳውሎስ ነገሮ። 37ጳውሎስ ግና  ንሕና ሮማውያን እንተለና ብዘይ ፍርዲ ብገሃድ ገሪፎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዮምናስ ሕዚዶ ብኅቡእ ክሰዱና? ባዕላቶም ደኣ መጺኦም የውፅኡና እምበር እዙይ ከቶ ኣይኸውንን እዩ በሎም። 38እቶም ሓሻኽር ድማ ነቶም ሰብ ሥልጣን ነዝ ነገር እዙይ ነገርዎም። ንሳቶም ድማ ሮማውያን ምዃኖም ምስ ሰምዑ ፈርኁ። 39መጺኦም ከዓ  ይቕረ በሉልና ኢሎም ኣውፅእዎም ካብታ ኸተማ ኽወፁ ኸዓ ለመንዎም። 40ሽዑ ኻብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ቤት ልድያ ኣተዉ፤ ነቶም ኣኅዋት ምስ ረኸብዎም ድማ ኣጸናኒዖምዎም ካብኡ ወፁ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\