ግብሪ ሓዋርያት 2

1ኣብ መበል ኃምሳ መዓልቲ ድኅሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ጰንጠቆስጤ ኲላቶም ኃቢሮም ነበሩ። 2ብድንገት ከም ብርቱዕ ኣውሎ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጸ። ነታ ተቐሚጦሙላ ዝነበሩ ቤትውን መልኣ። 3ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተርአዮም፤ ተመቓቒሉ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም ዓለበ። 4ንዂሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም፤ መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ኸም ዝሃቦምውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። 5ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ሃገራት ኣሕዛብ ዝመጹ ንእግዚኣብሔር ዝፈርኁ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ። 6እዝ ድምፅዙይ ምስ ሰምዑ ብዙኅ ሕዝቢ ተኣከበ። ነፍስ ወከፎም በብቛንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ኸዓ ተገረሙ። 7ኲላቶም ተገሪሞምን ተደኒቖምን፦  እንሆ እዞም ዝዛረቡ ዂሎም ገሊላውያንዶ ኣይኮኑን? 8ከመይ ኢልና ደኣ ዂላትና ብቲ ዝተወለድናሉ ቛንቋ እንትዛረቡ ንሰምዖም ኣለና? 9ንሕና ሰብ ጳርቴን ሰብ ሜድን ሰብ ኢላምን እቶም ኣብ መሶጶታምያን ኣብ ይሁዳን ኣብ ቀጰዶቅያን ኣብ ጳንጦስን ኣብ እስያን ዝነብሩ 10ኣብ ፍርግያን ኣብ ጵንፍልያን ኣብ ግብጽን ኣብ ከባቢ ቀሬኔ ዘለዋ ዓድታት ሊብያን ካብ ሮም ዝመጻእና ኣይሁድን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተና ወገን ኣሕዛብን 11ሰብ ቀርጤስን ዓረብን ኢና፤ እንተ ኾነ እንሆ በብቛንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ እግዚኣብሔር ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና በሉ። 12ኲላቶም ደንጊጾም ዝብልዎ ጠፊእዎም ከዓ ንስንሳቶም  እዝ ነገር እዙይስ እንታይ ኮን ይኸውን! ተበሃሃሉ። 13ገሊኣቶም ግና እናላገጹሎም  እዚኣቶም ጕዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም እናበሉ ሰሓቕዎም። 14ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም ዓሠርተ ሓደ ተሢኡ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከምዙይ ኢሉ ተዛረቦም፦  ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ዂልኻትኩምን እቲ ዝኾነ ነገር ምእንቲ ኽትፈልጡ ጽን ኢልኩም ስምዑ ኒ። 15ከምቲ ንኣኻትኩም ዝመሰለኩም እዚኣቶም ሰኺሮም ኣይኮኑን፤ ገና ሣልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩሞ። 16እዙይ ግና ኸምቲ ነቢይ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ፦ 17በተን መወዳእታ መዓልትታት ከምዙይ ክኸውን እዩ ይብል እግዚኣብሔር፤ ኣብ ልዕሊ ዂሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ፤ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣጓብዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ኣረጋውትኹምውን ሕልሚ ኽሓልሙ እዮም። 18እወ በተን መወዳእታ መዓልትታት እቲኣተን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ፤ ንሳቶም ከዓ ኽንበዩ እዮም። 19ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ኸዓ ምልክት ደምን ሓውን ጣቓን ክገብር እየ። 20እታ ዓባይን እተገርምን መዓልቲ እግዚኣብሔር እንተይመጸት ፀሓይ ናብ ጸልማት ወርኂ ኸዓ ናብ ደም ክትልወጥ እያ። 21ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዂሉ ድማ ኽድኅን እዩ።› 22 ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዝ ነገር እዙይ ስምዑ ፤ ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ በቲ እግዚኣብሔር ብእኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ ኃይልን ተኣምራትን ምልክትን እግዚኣብሔር ዝመስከረሉ ሰብ እዩ ነይሩ። 23ከምቲ ምዱብ ምኽሪ እግዚኣብሔርን ዘለዓለማዊ ፍልጠቱን ንዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድ ኃጢኣተኛታት ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን። 24ሞት ኂዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸዓ እግዚኣብሔር መእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተሥኦ። 25ዳዊትውን ብዛዕብኡ ኸምዙይ ይብል፦ ንእግዚኣብሔር ኲልሻዕ ኣብ ቕድመይ እርእዮ፤ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸዓ ኣይናወጽን እየ፤ 26ስለዙይ ልበይ ተሓጐሰ፤ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት፤ ሥጋይውን ብተስፋ ኽነብር እዩ። 27ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትኃድጋን ኢኻ፤ ንቕዱስካ ድማ ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ። 28ንስኻ መንገዲ ሕይወት ኣፍለጥካኒ፤ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ብታሕጓስ ክተጽግበኒ ኢኻ።› 29 ኣቱም ኣኅዋትና! እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቓብሩ ኸዓ ኽሳዕ ሎሚ ኣባና ኸም ዘሎን ኣረጋጊጸ እነግረኩም ኣለኹ። 30ንሱ ነቢይ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ሓደ ካብ ፍረ ኸርሡ ኣብ ዝፋኑ ኸቐምጥ ማሕላ ኸም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ። 31ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ሥጋኡውን ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ። 32እግዚኣብሔር ነዝ ኢየሱስ ኣተሢእዎ እዩ፤ ንሕና ዂላትና ኸዓ ናይዝ ነገር እዙይ መሰኻኽር ኢና። 33ሕዚ ድማ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስውን ካብ ኣብ ምስ ተቐበለ ነዝ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። 34- 35ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ› ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። 36እምበኣርከስ እግዚኣብሔር ነዝ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ ኢየሱስ እግዚኣብሔር ንእኡ ጐይታን መሢሕን ከም ዝገበሮ ዂሉ ቤተ እስራኤል ብርግጽ ይፍለጥ። 37ሽዑ እዙይ ምስ ሰምዑ ልቦም ተነኽአ እሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሓዋርያትን  ኣቱም ኣኅዋትና እንታይ ደኣ ንግበር? በልዎም። 38ጴጥሮስ ድማ፦  ተነስሑ፤ ኃጢኣትኩም ምእንቲ ኽኅደገልኩም ኲልኹም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቑ፤ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉ ኢኹም። 39እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝጽውዖም ኣብ ርሑቕ ንዘለዉውን እዩሞ በሎም። 40ካልእ ብዙኅ ነገርውን ነገሮምሞ  ካብዝ ኽፉእ ትውልዲ ርእስኹም ኣድኅኑ ኢሉውን መዓዶም። 41እቶም ሽዑ ነቲ ቓሉ ዝተቐበሉ ተጠመቑ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሠለስተ ሽሕ ዝኣኽሉ ኣመንቲ ተወሰኽዎም። 42ንሳቶም ከዓ ትምህርቲ ሓዋርያት ብምክትታል ኃቢሮም ብምንባርን ብምቝራስ ኅብስትን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ። 43ብዙኅ ምልክትን ተኣምራትን ድማ ብኢድ ሓዋርያት ይግበር ነበረ፤ ኣብ ኲሎም ከዓ ፍርኃት ኮነ። 44እቶም ዝኣመኑ ዂሎም ድማ ኃቢሮም ይነብሩ ነበሩ። ዘለዎም ኲሉ ኸዓ ናይ ኃባር ነበረ፤ 45ንሳቶም መሬቶምን ጥሪቶምን ሸይጦም ንኹላቶም ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ። 46በብመዓልቱውን ኣብ ቤተ መቕደስ እንተየቋረጹ ብኅብረት ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ። ኣብ ገዛውቶም ኅብስት እናቖረሱ ኸዓ ብታሕጓስን ብቕኑዕ ልብን ኣብ ማእዲ ይሳተፉ ነበሩ 47ንእግዚኣብሔርውን የመስግኑ ነበሩ፤ ኣብ ቅድሚ ዂሉ ሕዝቢ ድማ ሞገስ ነበሮም፤ እግዚኣብሔር ከዓ ዝድኅኑ ዕለት ዕለት ናብቲ ማኅበር ይውስኽ ነበረ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\