ግብሪ ሓዋርያት 20

1እቲ ሁከት ምስ ሃድአ ኸዓ ጳውሎስ ነቶም ኣመንቲ ጸዊዑ ብምኽሪ ኣጸናንዖም ተሰናቢትዎም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ተልዓለ። 2በቲ ዝኃለፎ ዓድታት ከዓ ብብዙኅ ቃል እናጸናንዖም ናብ ግሪኽ ከደ። 3ኣብኡ ሠለስተ ወርኂ ተቐመጠ፤ ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ እንተሎ ድማ ኣይሁድ ተንኰል ከም ዝገበሩሉ ምስ ፈለጠ ብመቄዶንያ ገይሩ ኽምለስ ሓሰበ። 4በዓል ቤርያ ዝኾነ ጴጥሮስ ወዲ ጲሮስ ኣርስጦርኮስን ሲኮንዱስን ሰብ ተሰሎንቄ ጋይዮስ በዓል ደርቤን ከምኡ ኸዓ ጢሞቴዎስ ካብ እስያ ኸዓ ቲኪቆስን ጥሮፊሞስን ክሳዕ እስያ ኣፋነውዎ። 5እዚኣቶም ቅድሜና ኃሊፎም ኣብ ጢሮኣዳ ተጸበዩና። 6ንሕና ግና ድኅሪ በዓል ፋሲካ ካብ ፊልጵስዩስ ብመርከብ ተልዒልና ብኃሙሽተ መዓልቲ ኣብ ጢሮኣዳ ናብኣቶም በጻሕና ኣብኡውን ሸውዓተ መዓልቲ ቐነና። 7በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን እንጀራ ኽንቖርስ ተኣከብና፤ ጳውሎስ ድማ ይምህሮም ነበረ፤ ንጽባሒቱ ኽገይሽ ስለ ዝኾነ ኸዓ ትምህርቱ ኽሳዕ ፍርቂ ለይቲ ኣንውኀ። 8ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደብሪ ብዙኅ መብራህትታት ይበርህ ነበረ። 9ኣውጤክስ ዝስሙ ጐበዝ ኣብ መስኰት ተቐሚጡ እንተሎ ተታኸሰ፤ ጳውሎስ ትምህርቱ ምሰንውኀ ኸዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሣልሰይቲ ደብሪ ናብ ታሕቲ ወዲቑ ሞተ ሬሳኡ ድማ ኣልዓልዎ። 10ጳውሎስ ድማ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ድንን በለ እሞ ሓቝፉ ኣልዓሎ  ብሕይወት እዩ ዘሎ እሞ ኣይትደንግፁ በሎም። 11ናብቲ ደብሪ ደይቡ ነቲ ጐበዝውን ምስኡ ኣደየቦ፤ ተቐሚጡውን እንጀራ ቖሪሱ በልዐ ክሳዕ ዝወግሕውን ብዙኅ መሃሮምሞ ኸደ። 12ነቲ ወዲ ኸዓ ብሕይወቱ ስለዝወሰድዎ የመና ተጸናንዑ ። 13ንጳውሎስ ኣብ መርከብ ክነሳፍሮ ስለ ዝሓሰብና ንሕና ኣቐዲምና ናብ ኣሶን ከድና፤ ከምዙይ ዝገበርና ኸዓ ጳውሎስ ክሳዕ ኣሶን ብእግሪ ክኸይድ ስለ ዝመደበን ከምኡ ኽንገብር ስለ ዝነገረናን እዩ። 14ኣብ ኣሶን ምስ በጻሕና ድማ ናብታ መርከብ ተቐበልናዮ ናብ ሚጢሊኒን ከዓ ኸድና። 15ካብኡ ወጺእና ኸዓ ብመርከብ ጌርና ናብ ማዕዶ ክዮስ በጻሕና፤ በታ ኻልአይቲ መዓልቲ ድማ ናብ ሳሞስ ተሳገርና፤ ንጽባሒቱ ኸዓ ኣብ ሚሊጢ ኣተና። 16ጳውሎስ እንተ ኾይኑሉስ ንበዓል ኃምሳ ኣብ ኢየሩሳሌም ክውዕል ተሃዊኹ ስለ ዝነበረ ምእንቲ ኣብ እስያ ከይንድንጕ ኢሉ ናብ ኤፌሶን ከይኣቱ ወሰነ። 17ጳውሎስ ካብ ሚሊጢ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናብኡ ጸውዖም። 18ናብኡ ምስ መጹ ኸዓ ኸምዙይ በሎም፦  ካብታ እግረይ ናብ እስያ ዝረገጽኩላ ቐዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኲልሻዕ ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም፤ 19ብተንኰል ኣይሁድ ፈተና እንተ በጽሐኒ እኳ ብዂሉ ትሕትናን ብብዙኅ ንብዓትን ንጐይታ ኸመይ ገይረ ኸም ዘገልገልኩ፤ 20ዝጠቅም ኲሉ እናሰበኽኩልኩም ኣብ ኣደባባይ ኮነ ኣብ ገዛውትኹም እንትምህረኩም ዘጕደልኩልኩም የለን። 21ከምኡ ኸዓ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኣምኑ ኸም ዝመስከርኩ ትፈልጡ ኢኹም። 22ሕዚ ብመንፈስ ተመሪሐ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ፤ ኣብኡ ኸዓ እንታይ ከም ዝረኽበኒ ኣይፈልጥን። 23ብዘይ እቲ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን መከራን ይጽበየካ ኣሎ› ኢሉ ኣብ ፈቐዶ ኸተማታት ዝነገረኒ እንተዘይኮይኑ ዝፈልጦ የብለይን። 24ኣነ ግና ጸጋ እግዚኣብሔር ዝኾነ ወንጌል ንኽምህርን ንኽሰብኽን ካብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተውሃበኒ መልእኽተይን ግብረይን ክሳዕ ዝፍጽም ንሕይወተይ ኣየናሕስየላን ከም ክብርቲ ገይረውን ኣይርእያን እየ። 25 ሕዚ ድማ እንሆ ንስኻትኩም መንግሥቲ እግዚኣብሔር እናዞርኩ ዝሰበኽኩልኩም ኲልኻትኩም ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርእዩኒ ፈሊጠ ኣለኹ። 26ስለዙይ ካብ ደም ኲልኻትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎሚ መዓልቲ ኣሰምዐልኩም ኣለኹ። 27ኲሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ደኣ ነገርኩኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይንሞ። 28ስለዙይ ንርእስኹምን ነታ ክርስቶስ ብደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔርን ክትሕልዉ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስ ቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ነቲ ዂሉ መጓሰ ሓልዉ። 29ኣነ ምስ ከድኩ ነታ መጓሰ ዘየናሕስዩላ ከም ተዃሉ ጨካናት ብድኅረይ ከም ዝመጹኹም እፈልጥ እየ። 30ካባኻትኩምውን ነቶም ኣመንቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ኽገብርዎም ጠዋይ ትምህርቲ ዝምህሩ ሰባት ክለዓሉ እዮም። 31ስለዙይ ሠለስተ ዓመት ምሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍስ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘየቋረጽኩ እናዘከርኩም ንቕሑ። 32ሕዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ነቲ ኽሓንጸኩምን ምስ ኲላቶም ቅዱሳን ርስቲ ኽህበኩምን ንዝኽእል ቃል ጸጋኡ ኃደራ እህበኩም ኣለኹ። 33ኣነ ኻባኻትኩም ካብ ሓደኳ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ ክዳን ኣይደለኹን። 34በዘን ኣእዳወይ እናሠራሕኹ ንኣይን ነቶም ምሳይ ዝነበሩን ዘድለየና ኸም ዘማላእኹ ባዕልኻትኹም ትፈልጡ ኢኹም። 35ከምኡውን ሥራሕ ምሥራሕ፤ ድኻታት ምርዳእ ከምዝግባእ ጐይታና ኢየሱስ  ካብቲ ዝቕበል እቲ ዝህብ ዝበለጸ ይባረኽ ዝበሎ ቓል ዘክሩ። 36እዙይ ምስ በለ ኸዓ ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ዂሎም ተምበርኪኹ ጸለየ። 37ኲላቶም ድማ ብዙኅ በኸዩ ንጳውሎስ ከዓ ብኽሳዱ ሓቝፎም ሰዓምዎ። 38ካብ ኲሉ ኸዓ ስለ እቲ  ደጊምስ ገጸይ ኣይትርእዩንን ኢኹም ዝበሎም ቃል የመና ኃዘኑ ክሳዕ እታ መርከብውን ኣፋነውዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\