ግብሪ ሓዋርያት 21

1ካብኣቶም ተፈሊና ብመርከብ ምስ ተልዓልና መንገድና ኣቕኒዕና ናብ ቆስ መጻእና፤ ንጽባሒቱ ኸዓ ሮዶስ ኣብ እትብሃል ደሴት በጻሕና ካብኣውን ናብ ጳጥራ ኣተና። 2ናብ ፊንቄ እትኸይድ መርከብ ምስ ረኸብና ናብኣ ደየብና ብኣኣ ጌርናውን ጕዕዞና ቐጸልና። 3ነታ ቆጵሮስ እትበሃል ደሴት ምስ ረአናያ ንኢድ ጸጋም ኃዲግናያ ናብ ሶርያ ኣቢልና ተጕዓዝና ፅዕነት እታ መርከብ ኣብ ጢሮስ ዝራገፍ ስለ ዝነበረ ድማ ናብኣ ኣተና። 4ኣብኣ ደሊና ኣመንቲ ረኸብና ምስኣቶም ከዓ ሸውዓተ መዓልቲ ቐኔና ንሳቶም ድማ ብመንፈስ ተገሊጹሎም ንጳውሎስ  ናብ ኢየሩሳሌም ኣይትደይብ በልዎ። 5እተን መዓልትታት እቲኣተን ምሰኅለፍና ካብኡ ወፂእና ክንጐዓዝ ተልዓልና፤ ዂሎም ድማ ምሰንስቶምን ደቆምን ኮይኖም ክሳዕ ወፃኢ እታ ኸተማ ኣፋነዉና፤ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኸዓ ተንበርኪኽና ጸለና። 6 ደኃን ኩኑ ተበሃሂልና ምስ ተፈላለና ንሕና ናብታ መርከብ ደየብና ንሳቶምውን ነናብ ገዝኦም ተመልሱ። 7ንሕና ግና ናይ ባሕሪ ጕዕዞ ምስ ወዳእና ካብ ጢሮስ ናብ ጴጤሌማይስ በጻሕና፤ ነቶም ኣመንቲ ሰላም ኢልና ምስኣቶም ሓንቲ መዓልቲ ወዓልና። 8ንጽባሒቱ ካብኣ ወፂእና ናብ ቂሳርያ በጻሕና ኣብ እንዳ ፊልጶስ ወንጌላዊ ሓደ ኻብቶም ሸውዓተ ዲያቆናት ኣቲና ኣብኣ ቐኔና። 9ንሱ ትንቢት ዝዛረባ ኣርባዕተ ደናግል ኣዋልድ ነበራኦ። 10ኣብኡ ብዙኅ መዓልቲ ምስ ጸናሕና ሓደ ኣጋቦስ ዝስሙ ነቢይ ካብ ይሁዳ ወረደ። 11ናባና መጺኡ ኸዓ ዕጣቕ ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ብእኡ ኣሰረ እሞ  ንዋና እዛ ዕጣቕ እዚኣ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዙይ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣሕዛብ ኣኅሊፎም ክህብዎ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ። 12እዙይ ምስ ሰማዕና ንሕናን እቶም ደቂ እታ ዓድን ኴንና ናብ ኢየሩሳሌም ከይድይብ ንጳውሎስ ለመንናዮ። 13ሽዑ ጳውሎስ  ንምንታይ ከምዙይ ትገብሩ? ስለ ምንታይከ ትበኽዩ? ንምንታይከ ልበይ ትሰብሩኒ ኣለኹም? ኣነ ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ንማእሰርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙማትውን ድልዊ እየ ኢሉ መለሰ። 14ምስማዕ ምስ ኣበየና ኸዓ  እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ ይኹን ኢልና ስቕ በልና። 15ድኅሪ ቑሩብ መዓልትታት ምስ ተዳሎና ናብ ኢየሩሳሌም ደየብና። 16ካብ ቂሳርያ ኃቢሮም ዝመጹ ደቀ መዛሙርትውን ምሳና ነበሩ። ኬድና ካብቶም ቀዲሞም ዝኣመኑ ደቀ መዛሙርት ሓደ ዝኾነ ናይ ቆጵሮስ ሰብ እንዳ ምናሶን ክንኣቱውን መርሑና። 17ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጻሕና እቶም ኣመንቲ ብሓጐስ ተቐበሉና። 18ንጽባሒቱ ጳውሎስ ምሳና ናብ ያዕቆብ ከደ፤ ኲሎም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብኡ ነበሩ። 19ጳውሎስ ሰላም ምስ በሎም እግዚኣብሔር በቲ ናቱ ኣገልግሎት ገይሩ ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ ዂሉ ሓደ ብሓደ ነገሮም። 20ነዙይ ምስ ሰምዑ ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ ንጳውሎስ ከዓ ኸምዙይ በልዎ፦  ኣታ ኃውና! ካብ ኣይሁድ ክንደይ ኣእላፋት ከምዝኣመኑ ትርኢ ኣለኻ ኲላቶም ከዓ ሕጊ ሙሴ ንምፍጻም ቅንኣት ኣለዎም። 21ንስኻ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ንዘለዉ ኣይሁድ ኲሎም ካብ ሕጊ ሙሴ ኽርሕቑ ደቆም ከይገርዙ ብሥርዓቶም ከይነብሩ ኢልካ ኸም እትምህር ወረ ሰሚዖምልካ ኣለዉ። 22ምምጻእኻ ብርግጽ ክሰምዑ እዮም እሞ እንታይ ምግባር ይኃይሽ? 23እምበኣር ከምዝ እንብለካ ግበር መብፅዓ ዘለዎም ኣርባዕተ ሰባት ኣለዉና 24ምሳኻ ተማልኣዮም እሞ ምስኣቶም ርእስኻ ኣንጽህ፤ ርእሶም ይላፀዩ፤ እቲ ንቤተ መቕደስ ዝግባእ መባእ ድማ ንስኻ ክፈለሎም፤ ሽዑ ንስኻ ባዕልኻ እኳ ሕጊ እናሓለኻ ኸም እትመላለስን እዝ ብዛዕባኻ ዝሰምዕዎ ዂሉ ኸዓ ሓቂ ኸም ዘይኮነን ኲላቶም ክፈልጡ እዮም። 25ብዛዕባ እቶም ዝኣመኑ ኣሕዛብ ግና ተማኺርና ንጣዖታት ካብ ዝተሠውዐ ምግብን ደምን፤ ዝበኸተ ሥጋ እንስሳ ካብ ምብላዕን ካብ ዝሙትን ረኃቁ› ኢልና ብጽሑፍ ኣዚዝናዮም ኣለና። 26ንጽባሒቱ ጳውሎስ ነቶም ሰባት ኂዙ ምስኣቶም ርእሱ ኣንጽሀ ብድኅሪ እዙይ እቲ መዓልቲ ምንጻሆም መኣዝ ከም ዝውዳእን ንነፍስ ወከፎም ድማ መሥዋዕቲ መኣዝ ከምዘቕርቡን ኽነግር ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። 27እተን ሸውዓተ መዓልቲ ኽውድኣ ምስ ቀረባ ካብ ሃገር እስያ ዝመጹ ኣይሁድ ንጳውሎስ ኣብ ቤተ መቕደስ ረአይዎ ንዂሉ እቲ ሕዝቢ ኣለዓዒሎም ድማ ኃዝዎ። 28 ኣቱም ሰብ እስራኤል ንዑ ርድኡና እቲ ኣብ ፈቐዶ ሃገር ምስ እዝ ሕዝቢ እዙይን ምስ እዝ ሕጊ እዙይን ምስ እዛ ስፍራ እዚኣን ዝጻረር ነገር ንዂሉ ሰብ ዝምህር ሰብኣይ እዙይ እዩ ኣብ ርእሲ እዙይ ድማ ግሪካውያን ናብዛ መቕደስ እዚኣ ኣእትዩ ነዛ ቕድስቲ ሥፍራ ኣርኪስዋ እዩ እናበሉ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ጸርሑ። 29እዙይ ዝበሉ ኸዓ ቕድም ንጥሮፊሞስ በዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ርእዮምዎ ነበሩ እሞ ጳውሎስ ኣብታ መቕደስ ዘእተዎ መሲልዎም እዩ። 30ኲላ እታ ኸተማ ተሃወኸት፤ እቶም ሕዝቢ ዂላቶም ብሓንሳእ ብምጕያይ ንጳውሎስ ኂዞም ካብ ቤተ መቕደስ ጐቲቶም ኣውፅእዎ፤ ሽዑ ንሽዑ ውን ነቲ መዓፁ ቤተ መቕደስ ዓፀውዎ። 31ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ከም ዝተሃወኸት ናብቲ ሓለቓ ሽሕ መልእኽቲ በጽሐ። 32ንሱ ኸዓ ወታደራትን ኣሕሉቕ ሚእትን ኂዙ ናብኣቶም ጐየየ። ኣይሁድ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ጭፍራኡን ምስ ረአዩ ንጳውሎስ ካብ ምውቃዕ ኣቋረጹ። 33ድኅርዙይ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትኃዞ ብኽልተ መቝሕ ክኣስርዎ ድማ ኣዘዘ፤ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረንውን ጠየቐ። 34እቶም ሕዝቢ ኸዓ ዓው ኢሎም ገሊኦም ከምዙይ ገሊኣቶምውን ከምቱይ ይብሉ ነበሩ። ብምኽንያት እቲ ዋዕዋዕታ እቲ ሓለቓ ሽሕ ናይቲ ሁከት መልዓሊኡ ምርዳእ ስለ ዘይከኣለ ናብ ሰፈር ወታደራት ከብጽሕዎ ኣዘዘ። 35ጳውሎስ ኣብቲ መደያይቦ ምስ በጽሐ እቲ ሕዝቢ የመና ኣምሪሩ ስለ ዝነበረ፤ እቶም ወታደራት ተሰከምዎ፤ 36 ኣወግዶ ኢሎም እናጸርሑ ብዙኅ ሕዝቢ ይስዕብዎ ነበሩሞ። 37ናብቲ ሰፈር ወታደራት ከእትውዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ ሽሕ  ክዛረበካዶ ትፈቕደለይ ኢኻ? በሎ። ንሱ ኸዓ  ቋንቋ ግሪክዶ ትፈልጥ ኢኻ? 38ቕድሚ ሕዚ ሁከት ዘለዓዓልካን ኣርባዕተ ሽሕ ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፃእኻን ግብጻዊ ንስኻዶ ኣይኮንካን? በሎ። 39ጳውሎስ ግና  ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብ ኣብ እታ ፍልጥቲ ኸተማ ጠርሴስ ናይ ቂልቅያ ዝተወለድኩ እየ ንሕዝቢ ኽዛረብ ክትፈቕደለይ እልምነካ ኣለኹ በለ። 40ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቕደሉ ኣብቲ መደያይቦ ደው ኢሉ ነቶም ሕዝቢ ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም፤ ስቕ ምስ በሉ ኸዓ ብቛንቋ ዕብራይስጢ ኸምዙይ ኢሉ ኽናገሮም ጀመረ፦


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\