ግብሪ ሓዋርያት 23

1ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ኣብ መጋባእያ ዝተኣከቡ ኣትኲሩ እናጠመተ  ኣቱም ኣኅዋተይ ኣነ ኽሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቕድሚ እግዚኣብሔር ብዂሉ ቕኑዕ ሕሊና እየ ዝነብር በሎም። 2ሓናንያ እቲ ሊቀ ካህናት ግና ነቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኣፉ ኽጸፍዕዎ ኣዘዘ። 3ጳውሎስ ድማ ንእኡ  ኣታ ዝተለመጸ መንደቕ እትመስል እግዚኣብሔር ክወቕዐካ እዩ። ንስኻ ብሕጊ ኽትፈርደኒ ኣብ መንበር ተቐሚጥካስ ብዘይ ሕጊ ክወቕዑ ኒዶ ትእዝዝ ኣለኻ? በሎ። 4እቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኸዓ  ንምንታይ ንናይ እግዚኣብሔር ሊቀ ካህናት ትጻረፍ ኣለኻ? በልዎ። 5ጳውሎስ ድማ  ኣኅዋተይ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ንሹም ሕዝብኻ ኣይትጽረፍ› ዝብል ተጽሒፉ ኢዩ እሞ በሎም። 6ጳውሎስ ከዓ ገሊኦም ሰዱቃውያን ገሊኦም ፈሪሳውያን ምዃኖም ምስ ፈለጠ ኣብቲ መጋባእያ ዓው ኢሉ  ኣቱም ኣኅዋተይ ኣነ ፈሪሳዊ ወዲ ፈሪሳዊ እየ፤ ምዉታን ከም ዝትሥኡ ተስፋ ስለ ዝገብር እዩ ዝፍረደኒ ዘሎ በሎም። 7እዙይ ምስ ተዛረበ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ባእሲ ኾነ እቲ ኣኼባውን ተፈላለየ። 8ሰዱቃውያን ትንሣኤ ሙታን መልኣኽ ወይ መንፈስ የለን ዝብሉ እንትኾኑ ፈሪሳውያን ግና እዙይ ኲሉ ኸም ዘሎ የኣምኑ ነበሩሞ። 9ብዙኅ ዋዕዋዕታ ድማ ኾነ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ዝኾኑ ሓድሓደ መምህራን ሕጊ  ኣብዝ ሰብኣይ እዙይ ሓደኳ ኽፋእ ነገር ኣይረኸብናን፤ መንፈስ ወይ መልኣኽ ተናጊርዎ እንተ ኾነኸ እንታይ ንፈልጥ? እናበሉ ተሢኦም ተኸራኸሩ። 10ብዙኅ ባእሲ ምስ ኮነ እቲ ሓለቓ ሽሕ እቶም ሕዝቢ ንጳውሎስ ከይምንዝዕዎ ፈሪኁ ነቶም ወታደራት  ወሪድኩም ካብ ማእኸሎም ኂዝኩም ናብ ሰፈር ወታደራት ኣብጽሕዎ ኢሉ ኣዘዞም። 11በታ ኻልአይቲ ለይቲ ኸዓ ጐይታ ናብኡ ቐሪቡ  ጳውሎስ! ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ኸምኡውን ኣብ ሮም ክትምስክረለይ ኢኻ እሞ ኣይዞኻ በሎ። 12ምድሪ ምስ ወግሐ ኸዓ ኣይሁድ  ንጳውሎስ ክሳዕ እንቐትሎ ኣይንብላዕ ኣይንስተ ኢሎም ተመሓሓሉ። 13እቶም ከምዙይ ዝተማሓሓሉ ድማ ካብ ኣርብዓ ዝበዝኁ ነበሩ። 14ንሳቶም ከዓ ናብ ሊቃነ ካህናትን ናብ ዓበይትን ከይዶም  ንሕና ንጳውሎስ እንተይቀተልና ዝኾነ ኸይንጥዕም ተመሓሒልና ኣለና› 15ሕዚ ድማ ንስኻትኩም ምስቶም ኣብ መጋባእያ ዝተኣከቡ ኴንኩም ንጳውሎስ ናባኻትኩም ከውፅኦ እሞ ብዛዕባኡ ኣጸቢቕኩም ክትምርምሩ ከም ዝደለኹም ጌርኩም ነቲ ሓለቓ ሽሕ ንገርዎ፤ ንሕና ኸዓ ኣባኻትኩም እንተይበጽሐ ኽንቀትሎ ተዳሊና ኣለና በልዎም። 16ወዲ ሓፍቱ ንጳውሎስ ከዓ ነዝ ምኽሮም ሰሚዑ ኸደ፤ ናብቲ ሰፈር ወታደር ኣትዩ ድማ ንጳውሎስ ነገሮ። 17ጳውሎስ ድማ ካብቶም ኣሕሉቕ ሚእቲ ንሓደ ጸዊዑ   እዝ ወድዙይ ንሓለቓ ሽሕ ዝነግሮ ነገር ኣለዎ እሞ ናብኡ ውሰዶ በሎ። 18እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኸዓ ኂዙ ምስኡ ወሲዱ ናብቲ ሓለቓ ሽሕ ኣእተዎ እሞ  እቲ እሱር ጳውሎስ ናብኡ ጸዊዑ  እዝ ወድዙይ ዝነግረካ ዘረባ ስለ ዘለዎ ናባኻ ኸእትዎ ለሚኑኒ በሎ። 19እቲ ሓለቓ ሽሕ ከዓ ነቲ ቖልዓ ብኢዱ ኂዙ ንበይኑ ኣግልስ ኣቢሉ  እቲ ኽትነግረኒ እትደልዮ እንታይ እዩ ኢሉ ጠየቖ። 20ንሱ ኸዓ  ኣይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕባኡ ኣጸቢቖም ክጥይቕዎ ከም ዝደለዩ ኣምሲሎም ጽባሕ ናብ መጋባእያ ኽተውርደሎም ክልምኑኻ ተማኺሮም ኣለዉ። 21ካብኣቶም ካብ ኣርብዓ ሰባት ዝበዝኁ ይጸናተዉ ኣለዉ ንእኡ ኽሳዕ ዝቐትልዎ ድማ ከይበልዑ ን ከይሰትዩን ተመሓሒሎም ኣለዉ። ሕዚ ኽሳዕ እትልእኸሎም እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። ንስኻ ግና ሕራይ ኣይትበሎም በሎ። 22ድኅሪዙይ እቲ ሓለቓ ሽሕ ነቲ ወዲ  ንኣይ ከም ዝነገርካኒ ንኻሊእ አይትንገር ኢሉ ኣጠንቂቑ ሰደዶ። 23ብድኅሪኡ ንኽልተ ኣሕሉቕ ሚእቲ ጸዊዑ   ንቂሳርያ ዝኸዱ ኽልተ ሚእቲ ወታደራት ሰብዓ ፈረሰኛታት ክልተ ሚእቲ ሰብ ኲናት ለይቲ ብሣልሰይቲ ሰዓት ኣዳልዉ። 24ንጳውሎስ ከዓ መፅዓኛ ቐርቡሉ ናብ ፊልክስ እቲ ገዛኢ ቂሳርያ ኣብጽሕዎ በሎም። 25ከምዙይ ኢሉ ድማ መልእኽቲ ጸሓፈ፦ 26 ካብ ቀላውዴዎስ ሉስዮስ ናብ ልዑ ል ሹም ፊልክስ ሰላም ንኣኻ ይኹን። 27ነዝ ሰብኣይ እዙይ ኣይሁድ ኂዞም ክቐትልዎ ደልዮም ነበሩ፤ ኣነ ግና ሮማዊ ዜጋ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ምስ ወታደራት መጺአ ኣናገፍክዎ። 28እቲ ዝኸሱሉ ምኽንያት ክፈልጥ ደልየ ኸዓ ናብ መጋባእያኦም ኣቕረብክዎ። 29ሽዑ ብዛዕባ ኽርክር ሕጎም ከም ዝኸሰስዎ ደኣ እምበር ናብ ሞት ወይ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ ክሲ ኸቶ ኣይረኸብኩሉን። 30ነዝ ሰብኣይ እዙይ ይጸናተውዎ ኸም ዘለዉ ምስ ሰማዕኹ ኸዓ ብቕልጡፍ ናባኻ ሰዲደዮ ኣለኹ ነቶም ከሰስቱውን ኣብ ቕድሜኻ ክኸስዎ ኣዚዘዮም ኣለኹ [ ደኃን ኩን] ። 31እቶም ወታደራት ድማ ኸምቲ ዝተኣዘዝዎ ንጳውሎስ ወሲዶም ብለይቲ ናብ ኣንቲጳጥሪስ ኣብጽሕዎ። 32ንጽባሒቱ ነቶም ፈረሰኛታት ምስኡ ክኸዱ ኃዲጎምዎም ናብ ሰፈሮም ተመልሱ። 33እቶም ፈረሰኛታት ናብ ቂሳርያ ምስ ኣተዉ ድማ እታ መልእኽቲ ንፊልክስ ሃብዎ፤ ንጳውሎስውን ኣብ ቕድሚኡ ደው ኣበልዎ። 34ነታ መልእኽቲ ምሰንበበ ኸዓ፤ ናይ መን ግዝኣት ተወላዳይ ምዃኑ ጠየቖ። በዓል ቂልቅያ ምዃኑ ምስ ፈለጠ 35 እምበኣር ከሰስትኻ ምስ መጹ ሽዑ ኽሰምዐኩም እየ በሎ። ኣብ ናይ ሄሮድስ ቤተ መንግሥት ኣእትዮም ንኽሕልውዎ ኸዓ ኣዘዘ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\