ግብሪ ሓዋርያት 26

1ኣግሪጳ ንጳውሎስ  ብዛዕባ ርእስኻ ኽትዛረብ ተፈቒዱልካ ኣሎ በሎ። ሽዑ ጳውሎስ ኢዱ ዘርጊሑ ኸምዙይ እናበለ ኽዛረብ ጀመረ፦ 2 ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ! ብዛዕባ እቲ ብኣይሁድ ዝኽሰሰሉ ዘለኹ ነገር ኣብ ቅድሜኻ ሎሚ መልሲ ኽምልስ ስለ ዝተፈቐደለይ የመና ሕጉስ እየ። 3ኲሉ ሥርዓት ኣይሁድን ክርክሮምን ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ፤ ስለዙይ ድማ ብትዕግሥቲ ኽትሰምዐኒ እልምነካ ኣለኹ። 4 እምበኣርከስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ማእኸል ሕዝበይ ኣብ ኢየሩሳሌም እየ ዝዓበኹ፤ ዘኅለፍክዎ ሕይወትውን ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ኲላቶም ኣይሁድ ይፈልጥዎ እዮም። 5ክምስክሩ እንተ ደኣ ደልዮምስ ኣነ ኻብቶም ብዛዕባ ሃይማኖትና ኣጸቢቖም ዝጥንቀቑ ወገን ፈሪሳውያን ከም ዝነበርኩ ንሳቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ይፈልጡኒ እዮም። 6ሕዚ ድማ ነታ እግዚኣብሔር ነቦታትና ዝሃቦም ናይ ተስፋ ቓል ተስፋ ስለ ዝገብር ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ደው ኢለ እኔኹ። 7እቶም ዓሠርተ ኽልተ ነገድና ኸዓ ለይትን መዓልትን ተጊሆም ንእግዚኣብሔር እናምለኹ ፍጻሜ ናይዛ ቓል ተስፋ እዚኣ ይጽበዩ ነበሩ። ኣነውን ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ! ስለ እዛ ተስፋ እዚኣ እየ ብኣይሁድ ዝኽሰስ ዘለኹ፤ 8እግዚኣብሔር ንምዉታን ከም ዘተሥኦም ደኣ ስለ ምንታይ ከም ሓደ ዘይእመን ነገር ገይርኩም ትርእይዎ ኣለኹም? 9ኣነ ንባዕለይ ብዝከኣለኒ ዂሉ ኣብ ልዕሊ ስም ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ዝፃረር ነገር ክገብር ግቡእ እዩ ኢለ ኣኣምን ነበርኩ። 10ነዙይ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ እየ፤ ካብ ሊቃነ ካህናት ሥልጣን ተቐቢለ ንብዙኃት ኣመንቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተኽዎም ክቐትልዎም እንተለዉውን ኃቢረ ተሰማማዕኹ። 11ኣብ ኲሉ ኣብያተ ጸሎት ድማ ብዙኅ ጊዜ እናቐጻዕኹ እምነቶም ከም ዝኽሕዱ ገበርክዎም፤ የመና እናደድ ስለ ዝነበርኩ ኸዓ ክሳዕ እተን ኣብ ወፃኢ ዝነበራ ኸተማታት እናሰዓብኩ ኣሳጕጎም ነበርኩ። 12በዝ ጉዳይ እዙይ ብትእዛዝ ሊቃነ ካህናትን ብፍቓዶምን ናብ ደማስቆ ክኸይድ እንተለኹ 13ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ! ቀትሪ ኣብ መንገዲ እንተለኹ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንጸባርቕ እንተሎ ረአኹ። 14ኲላትና ኣብ ምድሪ ምስ ወደቕና ኸዓ ብቛንቋ ዕብራይስጢ ሳውል! ሳውል! ስለምንታይ እተሳጕጐኒ በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኹ። 15ኣነ ድማ መን ኢኻ ጐይታይ?› በልክዎ፤ ጐይታ ኸዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳጕጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። 16ግና ተሥእ እሞ ብእግርኻ ደው በል፤ በቲ ዝረአኻንን ድኅሪ ሕዝውን ክትሪኦ ዘለኻን ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን ስለ ዝመረጽኩኻ እየ ዝተገለጽኩልካ። 17ካብ ሕዝብኻን ካብቶም ናብኣቶም ዝልእኸካ ኣሕዛብን ከዓ ኸናግፈካ እየ። 18ንኣይ ብምእማን ከዓ ኅድገት ኃጢኣት ክረኽቡ ምስቶም ብእምነት ዝተቐደሱ ድማ ርስቲ ኽቕበሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሥልጣን ሰይጣንውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ› በለኒ። 19 እምበኣር ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ! ነቲ ሰማያዊ ራእይ ምእዛዝ ኣይኣበኹን። 20እኳ ደኣ ኽንስሑን ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱን ከም ዝተነስሑ ዘርኢ ግብሪ ኽገብሩን ቅድም ኣብ ደማስቆ ደኃር ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኲላ ሃገር ይሁዳን ከምኡ ኸዓ ነሕዛብ ወንጌል ሰበኽኩ። 21ብዛዕባ እዙይ ከዓ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ኃዙኒ ኽቐትሉኒውን ደለዩ። 22እንተኾነ ኽሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ረድኤት እግዚኣብሔር ኣይተፈለየንን፤ ስለዙይ ድማ ንንኡስን ንዓብይን እናመስከርኩ ደው ኢለ እኔኹ። ብዘይ እቲ ሙሴን ነቢያትን ክኸውን ከም ዘለዎ ዝተዛረብዎ ኻልእ ሓደኳ ኣይወሰኽኩን። 23ንሳቶም ክርስቶስ መከራ ኸምዝቕበል መጀመርታ ካብ ሞት ብምትሥኡውን ንሕዝቢ እስራኤልን ነሕዛብን ብርሃን ከምዘብሥር ተዛሪቦም ነበሩ። 24ከምዙይ ኢሉ ብዛዕባ ርእሱ ምስተዛረበ ድማ ፊስጦስ ዓው ኢሉ  ጳውሎስ ዓቢድካ ኢኻ! እዝ ብዙኅ ትምህርትኻ ናብ ዕብዳን ኣብጺሑካ ኣሎ በሎ። 25ጳውሎስ ከዓ  ኦ ኽቡር ፊስጦስ! እታ ጽርይቲ ሓቂ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣይዓበድኩን። 26እዝ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደፊረ ዝዛረቦ ዘለኹ ንጉሥ ኣግሪጳ ድማ ነዝ ነገር እዙይ ይፈልጦ እዩ፤ ብኅቡእ ስለ ዘይተገብረ እዝ ነገር እዙይ ከም ዘይስሕቶ እፈልጥ እየ። 27ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ! ንነቢያትዶ ተኣምኖም ኢኻ? ከም እትኣምኖም ድማ እፈልጥ እየ። 28ኣግሪጳ ኸዓ ንጳውሎስ  ብሓፂር ጊዜዶ ክርስቲያን ክትገብረኒ ደሊኻ? በሎ። 29ጳውሎስ ከዓ  እንተ ብሓፂሩ እንተ ብነዊኁ ንስኻ ጥራሕ ዘይኮንካስ ኲሎም እዞም ሎሚ ዝሰምዑ ኒ ዘለዉን ብዘይ እዝ መቝሐይ ከምዝ ኸማይ ክኾኑ ካብ እግዚኣብሔር ዝምነዮ ዘለኹ እዩ በለ። 30ሽዑ እቲ ንጉሥን እቲ ሹም ብርኒቄን እቶም መቓምጦምን ተሥኡ። 31ካብኡ ወፂኦም ምስ ከዱ ንስንሳቶም  እዝ ሰብኣይ እዙይ ናብ ሞት ወይ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ ሓንቲ ነገር እኳ ኣይገበረን ተበሃሃሉ። 32ኣግሪጳ ኸዓ ንፊስጦስ  እዝ ሰብኣይ እዙይ ናብ ቄሣር ይግባይ ኢሉ እንተ ዘይኸውንስ ክፍታሕ ምተገብኦ ነይሩ በሎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\